Chudoba a materiálna deprivácia

„Být chudý je dřina na plný úvazek.“

Nezamestná žena, 45 In Keller, 2010

Chudoba má rôzne prejavy zahrňujúce neexistenciu príjmu a produktívnych zdrojov postačujúcich k zaisteniu udržateľného živobytia, bývania, ktoré však často eskaluje do stavu hladu a podvýživy, zlého zdravotného stavu, k obmedzenému alebo žiadnemu prístupu k základným službám, zvýšenej úmrtnosti, bezdomovectva, nedostačujúcemu prístupu k bývaniu alebo k bývaniu nevyhovujúcemu až po oslabenie rozhodovania v občianskom, kultúrnom a spoločenskom živote.

Za chudobné možno považovať tie osoby, skupiny osôb a rodiny, ktorých zdroje materiálne, kultúrne a sociálne sú tak obmedzené, že ich vylučujú z minimálne akceptovateľného spôsobu života danej spoločnosti.

Život v chudobe, vo väčšine prípadov, znamená byť permanentne deprivovaný. Deprivácia predstavuje stav, kedy je pociťovaný nedostatok vo forme fyzického (materiálnej deprivácie) a psychického niečoho, čo je v danej spoločnosti všeobecne považované za hodnotu. Pocit deprivácie je úzko spájaný aj z pocitom hanby a neschopnosťou viesť dôstojný život.

Pri meraní chudoby je nevyhnutné uznanie rôznorodosti jej príčin. Chudobu je potrebné vnímať v jej časovom rozmere s dôrazom na procesy, ako aj s ohľadom na jej multidimenzionálny rozmer t. j. finančné prostriedky a výstupy nepovažovať za jediný zdroj integrácie do spoločnosti. Tak isto ako ani nízky príjem nie je jediný atribút vylúčenia a nedostatku u jedinca.

Ústredným prvkom materiálnej deprivácie je absencia možnosti mať alebo vlastniť niečo. Deprivácia vo všeobecnosti vyjadruje pocit nedostatočného uspokojenia potrieb domácností a jej členov. Predstavuje neschopnosť vlastniť statky a služby a zapájať sa do aktivít, ktoré sú spoločnosťou vnímané ako nevyhnutné. Toto pozbavenie znamená neschopnosť získať tovar, zariadenie alebo neschopnosť zúčastňovať sa na činnostiach spoločnosťou vnímané ako významné. Takýto prístup si všíma vynútenú depriváciu, meranú prostredníctvom zisťovania vlastnenia resp. nevlastnenia vybraných komodít, tovarov, ktoré by domácnosti radi vlastnili.


Zdielať: