16. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

Vážené členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe (SAPN),

Radi by sme Vás informovali, že sa 9. – 10. novembra  konalo v Bruseli  16. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby, ktorého sa zúčastnila aj slovenská delegácia . Organizovala  ho Európska sieť proti chudobe s finančnou podporou Európskej komisie a EAPN Fondu.

Išlo o mimoriadnu príležitosť pre ľudí s priamou skúsenosťou chudoby z 30 rozličných  národných delegácií, aby oslovili  a vymenili si názory s ľuďmi v EU s rozhodovacími právomocami.

EAPN verí, že aby sa vytvorili efektívne politiky boja proti chudobe, záleží na položení správnych otázok a získaní správnych odpovedí. To znamená začať praktizovať efektívny participatívny proces, v ktorom by sa zozbierali expertízy a know-how všetkých hlavných aktérov.  Skúsenosti a riešenia navrhnuté priamo ľuďmi so skúsenosťou chudoby sú preto kľúčové v boji proti chudobe a sociálnej exklúzii.

Tohtoročné stretnutie bolo väčšmi pod taktovkou účastníkov, ako tie minulé, s využitím metódy Open Space, s pracovnými skupinami vedenými priamo delegátmi , s kreatívnymi prezentáciami a s výmenou praktických skúseností. Výsledkom bolo inšpirujúce a obohacujúce stretnutie a silné kľúčové odkazy.

Úvodné slovo mala komisárka M. Thyssen.  4 delegáti jej rozpovedali ich osobné príbehy.

Karwan Tofik  zo Švédska vysvetlil , že utečenci musia čakať  veľa rokov bez zamestnania. Žijú v extrémnej chudobe, čo spôsobuje veľmi ťažké zdravotné problémy.

Kerrie Marie z Veľkej Británie  poukázala na problémy opatrovateľov osamelých rodičov, ktorí čelia veľkej chudobe, stigme a sociálnej exklúzii! Nesmieme nechať osamelých rodičov bez pomoci. Treba podporovať opatrovateľov.  “

Cidalia Barriga z Portugalska konštatovala, že zarobiť dosť peňazí a nakŕmiť rodinu každý mesiac je komplikované.  „Rada by som bola schopná normálne žiť, nie živoriť“.

Tiež Gabriela Gaidampas z Rumunska rozpovedala svoj príbeh: „väčšina občanov našej krajiny bojujú s chudobou. Naše platy sú veľmi nízke a ceny  narastajú a sú vysoké, 70% platu dávam na nájomné, 30% na stravu, a nič mi nezostáva na zvyšok dňa“.

Sérgio Aires,  prezident EAPN  konštatoval počas otvorenia : „Zamestnanecká chudoba je jasným znakom zlého modelu rozvoja. Dôstojná práca a platy musia byť   nespochybnuteľnou podmienkou v inkluzívnej spoločnosti.  A preto kladieme najvyšší dôraz a nádej do Európskeho piliera sociálnych práv.  To je to, čo očakávame  od dôležitej dohody EU.“

Ako konštatovala  Marianne Thyssen, eurokomisárka pre  sociálne veci “ Slová sú dôležité, ale nestačia iba slová. Je potrebné zabezpečiť, aby Európsky sociálny pilier sa preložil do reálnych skutkov. „

Vo štvrtok večer  odišli účastníci do Flagey, kde sa konala kolektívna akcia „Tichá výstava“ s obrazmi účastníkov a sloganmi spojenými so zamestnaneckou chudobou. Takto všetky delegácie vytvorili komplexný obraz zamestnaneckej chudoby. Kto je postihnutý a čo sa dá robiť?

Metódou Open Space vznikla príležitosť, aby delegáti s v skupinách podľa témy, ktorú si vybrali, prediskutovali to, čo je pre nich samotných dôležité, a vzali šancu do rúk a sami navrhli riešenia formou kľúčových odkazov

 • 50+: Nediskriminovať starších a aby mali možnosť zamestnať sa.
 • Sila realizovať zmenu: rozšíriť duševný obzor (povinným) politickým vzdelávaním.
 • Mládež: posilniť mladých, aby sa postavili za svoje práva informovaním.
 • Bezdomovectvo: adekvátna sociálna ochrana, byť informovaní, služby orientované na klienta, dosť poskytovateľov soc.služieb
 • Migranti/utečenci: potrestať tých, ktorí profitujú z migrácie.
 • Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami: schváliť kolektívnu dohodu týkajúcu sa rovnosti platov mužov a žien.
 • Zamestnanecká chudoba na vidieku: investujte do služieb pre ľudí
 • Vzdelanie : zdarma vzdelanie pre všetkých

Skutočne veríme, a apelujeme na všetkých zodpovedných , hlavne na národnej a európskej úrovni, aby si vypočuli odkazy ľudí priamo zakúšajúcich chudobu. Veríme, že dôležitým krokom vpred bude Sociálny summit, a zviditeľní boj proti chudobe.  Apelujeme na EU inštitúcie a národné vlády, aby ukázali, že sa držia Európskeho piliera sociálnych práv , aby sa dosiahol skutočný dopad a pokrok.  Aby sa stali sociálne práva bijúcim srdcom Európy!

 2. Európska komisia a švédska  hostia Sociálny summit  v Gothenburg   17.  Novembra 2017. Ide o prvý summit na úrovni hlavy štátu , s cieľom prediskutovať  sociálne záležitosti za 20 rokov!

Tohto  Summitu sa  zúčastní aj Sergio Aires,  prezident Európskej siete proti chudobe (EAPN), ktorej členom je aj naša Sieť  (SAPN). Bude súčasťou  delegácie Sociálnej Platformy, ktorej zakladajúcim členom je EAPN.

Summit sa sústredí na 3 témy:

 • Prístup k trhu práce
 • Férové zamestnanie a pracovné podmienky
 • Vedľajšie zamestnania: podpora tranzitu

Európsky pilier sociálnych práv nebude priamo súčasťou agendy, ale bude vyhlásený na Summite a podpísaný aj Prezidentom Komisie,  Parlamentu a Rady.  Veríme, že tento verejný politický summit povedie k okamihu, aby došlo ku konkrétnym krokom na národnej úrovni.

Keďže prediskutované témy môžu mať zaujímavé implikácie pre členov EAPN na národnej aj európskej úrovni, EAPN rozhodla zorganizovať  „feedback webinar“  s týmito cieľmi:

 • Informovať o summite a jeho feedback členov
 • Informovať o „update“ , čo sa týka napredovania Piliera Sociálnych práv
 • Prediskutovať obsah a body vyplývajúce  zo Summitu

Pozdravuje Anka Galovičová – predsedníčka


Zdielať: