Meranie chudoby

Cieľom zisťovania EU SILC je získavanie prierezových a longitudinálnych (dlhodobých – štvorročný rotačný panel) dát, prostredníctvom ktorých môže byť určená miera trvalej chudoby. Pre meranie životných podmienok domácností boli stanovené isté kritéria, ktoré sú potrebné k tomu, aby premenná mohla byť charakterizovaná ako indikátor chudoby a sociálneho vylúčenia. Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje na Slovensku od roku 2005 výberové zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Ide o harmonizované zisťovanie členských štátov EU, ktorého úlohou je zabezpečiť produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o príjmoch, chudobe a sociálnom vylúčení. Indikátory EU SILC merajú relatívny, nepriamy a objektívny koncept  chudoby.

Meranie EU SILC obsahuje dva druhy premenných. Prostredníctvom primárnych premenných sú zhromažďované informácie každoročne a to buď na úrovni domácností (základné údaje, bývanie, materiálna deprivácia, príjmy), na úrovni jednotlivca (osoba vo veku 16+) ide o získavanie informácií týkajúcich sa základných demografických údajov, vzdelania, zdravia, práce a príjmu. (Eurostat, 2013) Pravidelne je zoznam základných indikátorov deprivácie rozšírený o skupinu osobitných sekundárnych oblastí premenných, ktoré sú zaradené do merania EU SILC a obsahujú údaje o domácnostiach alebo jednotlivcoch.

Materiálna deprivácia resp. závažná materiálna deprivácia sa meria na základe uvedených deprivačných položiek.

 • uhrádzanie nedoplatkov (spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek),
 • schopnosť dovoliť si ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu,
 • schopnosť dovoliť si jesť jedlo s mäsom, kuraťom, rybou (alebo vegetariánskou obdobou) každý druhý deň,
 • schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške sumy stanovenej ako mesačná národná hranica rizika chudoby pre jednočlennú domácnosť za obdobie predchádzajúceho roka,
 • domácnosť si nemôže dovoliť telefón (vrátane mobilného telefónu),
 • domácnosť si nemôže dovoliť farebný televízor,
 • domácnosť si nemôže dovoliť automatickú práčku,
 • domácnosť si nemôže dovoliť automobil,
 • schopnosť domácnosti finančne si dovoliť udržiavať doma primerané teplo.

 

O materiálnej deprívácií hovoríme v prípade ak domácnosť resp. jedinec čelí nedostatku aspoň troch uvedených položiek. V prípade ak domácnosť čelí vyššiemu počtu deprivačných položiek hovoríme o závažnej materiálnej deprivácií. V  roku 2015 vznikla pracovná skupina na analýzu zisťovania EU SILC, tzv. Net-SILC2. Predmetom analýzy vybraných položiek boli pravidelné každoročné zberané premenné o materiálnej deprivácii a sekundárne premenné z doplnkového ad-hoc modulu o materiálnej deprivácii. Nový koncept merania materiálnej deprivácie pre celú populáciu (pre všetky osoby vo veku 0+) tak pozostáva celkovo z 13 deprivačných ukazovateľov.

 • nahrádzanie obnoseného šatstva novým (secondhandovým),
 • dva páry topánok vhodnej veľkosti (vrátane jedného páru topánok, ktoré sú vhodné do každého počasia)
 • každý týždeň utratí malú sumu peňazí na seba bez toho, aby sa musel s niekým radiť,
 • pravidelná účasť na voľno-časovej aktivite,
 • stretnutie s priateľmi/rodinou (príbuznými) za účelom posedenia pri jedle/pití najmenej raz za mesiac,
 • nahrádzanie opotrebovaného nábytku (nie secondhandovým)
 • jesť jedlo s mäsom, kuraťom alebo rybou každý druhý deň,
 • čeliť neočakávaným výdavkom,
 • ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu,
 • uhrádzať nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek,
 • počítač a pripojenie k internetu,
 • udržiavať primerané teplo v byte,
 • osobný automobil.

Zdielať: