Sociálna exklúzia/vylúčenie

Sociálna exklúzia je širší koncept než chudoba, vyjadruje riziko marginalizácie a vylúčenia pre indivídua a skupiny vo viacerých oblastiach života a vždy zahŕňa chudobu, kým chudoba nemusí vždy zahŕňať sociálnu exklúziu.

Sociálna exklúzia je dynamickým konceptom, ktorý vystihuje viacrozmernú povahu mechanizmov a procesov, ktorými sú jednotlivci a skupiny vylúčené zo sociálnej výmeny, z konania a nárokov sociálnej integrácie, z vytvárania identity; ide dokonca až za participáciu na pracovnom živote a prejavuje sa v oblastiach bývania, vzdelávania, zdravia a prístupu k službám.

Sociálne vylúčenie nie je primárne vnímané ako dôsledok individuálneho/osobného zlyhania, ale skôr ako zlyhanie jedného alebo viacerých systémov či štruktúr zabezpečujúcich sociálnu integráciu.

Základnými znakmi sociálnej exklúzie je jej pretrvávanie v čase, priestorová koncentrácia, vzdorovanie normám hlavného prúdu spoločnosti, závislosť na sociálnom štáte, rozpad tradičných sociálnych inštitúcií.

Vymedzenie dimenzií sociálnej exklúzie:

  • Ekonomická dimenzia (dlhodobá nezamestnanosť, nestálosť práce, domácnosť bez zamestnaného člena, príjmová chudoba).
  • Sociálna dimenzia (rozpad tradičnej rodiny a manželstva, nechcené tehotenstvo tínedžeriek, bezdomovectvo, kriminalita, delikvencia mládeže).
  • Politická (nedostatok/upieranie politických práv, nízka participácia, nízky podiel na voľbách).
  • Komunitná (zdevastované prostredie a obydlia, kolaps podporných sietí, nevyhovujúci sociálny servis a nedostupnosť sociálnych služieb).
  • Individuálna (choroba alebo hendikep, nízke dosiahnuté vzdelanie a chýbajúca kvalifikácia, stratená sebadôvera a sebaúcta).
  • Skupinová (koncentrácia uvedených charakteristík v konkrétnych sociálnych kategóriách napr. etnickou minoritnou príslušnosťou).
  • Priestorová/rezidenčná segregácia

Zdielať: