Hodnoty

Hodnoty, ku ktorým sa hlásime Členovia Slovenskej siete proti chudobe sú presvedčení, že:

  • chudoba a sociálne vylúčenie sú popretím základných ľudských práv a neschopnosť vážiť si a ochraňovať ľudskú dôstojnosť,
  • je možné lepšie rozdeľovať bohatstvo, príležitosť a zdroje,
  • spolupráca sa dá organizovať demokraticky a transparentne a s úctou k rozmanitým úlohám, ktoré jednotliví členovia vykonávajú,
  • ľudia majú právo zúčastňovať sa na príprave rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život a že ich názory musia byť vypočuté a zohľadňované,
  • je potrebné vykonať osobitné opatrenia na posilnenie ľudí prežívajúcich chudobu, nerovnosti a sociálne vylúčenie a zaistenie toho, aby ich hlas bolo počuť pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní politických programov,
  • je potrebné pracovať v partnerstve s ďalšími aktérmi, s ktorými majú spoločnú predstavu o chudobe ako porušovaní základných ľudských práv, vrátane predstaviteľov verejnej správy, inštitúcií Európskej únie, odborovými organizáciami, zamestnávateľmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami.

Zdielať: