Výročná správa

Skoncujme s chudobou!

Slovenská sieť proti chudobe

Slovenská sieť proti chudobe patrí k najväčším sieťam na Slovensku. Združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií s vyše 250 000 členmi a členkami. Spája ich úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti v každej oblasti života,  snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu sa spoločenských vrstiev, politickej ľahostajnosti, spoločenskej polarizácii a narušeniu spoločenskej súdržnosti. Sieť sa neformálne začala organizovať v roku 2004 z podnetu Európskej siete proti chudobe (European Anti-Poverty Network, EAPN), ktorá je vo svojej oblasti najväčšou sieťou mimovládnych organizácii a skupín v rámci Európskej únie a partnerskou organizáciou Európskej komisie v snahe podnietiť členské štáty EÚ k intenzívnejšiemu zápasu s chudobou a sociálnym vylúčením. Sieť sa už 10 rokov sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi  začať žiť dôstojne, postupne sa zbavovať naučenej bezmocnosti veci meniť, znovu získať odvahu a optimizmus popasovať sa so zlou životnou situáciou, a začleniť sa do spoločnosti.

Princípy

Sieť vo svojej činnosti a hodnotení verejných politík vychádza z ľudskoprávneho prístupu k chudobe, ktorý ukotvuje Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Ústava slovenskej republiky, Európska sociálna charta a ďalšie medzinárodné a národné dokumenty. Členovia a členky Siete sú presvedčení, že chudoba a sociálne vylúčenie sú popretím základných ľudských práv a dôkazom neschopnosti uskutočňovať politické opatrenia ochraňujúce ľudskú dôstojnosť.

Sieť ako členská organizácia EAPN nadväzuje na princípy a ciele Európskej siete proti chudobe a jej práca sa vo všetkých otázkach riadi zásadami participácie, partnerstva a solidarity.

Členky a členov Siete spájajú tieto myšlienky:

– je možné lepšie rozdeľovať bohatstvo a zdroje

– spolupráca sa dá organizovať demokraticky a transparentne, s úctou k rozmanitým úlohám, ktoré jednotliví členovia a členky vykonávajú

– ľudia majú právo zúčastňovať sa na príprave rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život

– je potrebné vykonať osobitné opatrenia na posilnenie ľudí prežívajúcich chudobu, sociálnu nerovnosť a vylúčenie a na to, aby ich hlas bolo počuť pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní verejných politík

– je potrebné pracovať v partnerstve s ďalšími aktérmi, s ktorými nás spája chápanie chudoby ako porušovania základných ľudských práv, vrátane predstaviteľov verejnej správy, inštitúcií Európskej únie, odborových organizácií, zamestnávateľov a ďalších 

– spolupráca sa dá organizovať demokraticky a transparentne, s úctou k rozmanitým úlohám, ktoré jednotliví členovia a členky vykonávajú

– ľudia majú právo zúčastňovať sa na príprave rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život

– je potrebné vykonať osobitné opatrenia na posilnenie ľudí prežívajúcich chudobu, sociálnu nerovnosť a vylúčenie a na to, aby ich hlas bolo počuť pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní verejných politík

– je potrebné pracovať v partnerstve s ďalšími aktérmi, s ktorými nás spája chápanie chudoby ako porušovania základných ľudských práv, vrátane predstaviteľov verejnej správy, inštitúcií Európskej únie, odborových organizácií, zamestnávateľov a ďalších 

Činnosť

Sieť sa od počiatku formovala ako fórum mimovládnych neziskových organizácií, akademických expertiek a expertov a aktivistov a aktivistiek. Jej ktorej činnosť je zameraná najmä na kritické posudzovanie domácej politiky v oblasti sociálneho začleňovania a boja s chudobou. Do prvého národného akčného plánu sociálnej inklúzie (2004) prijatého vládou SR sme presadili formulácie týkajúce sa situácie ľudí bez domova ako aj záväzok usporiadať vedeckú konferenciu o postavení chudobných ľudí a otázkach životného minima. Konferencia sa konala v roku 2005 s podporou programu UNESCO MOST a  Nadácie Friedricha Eberta (FES).

Sieť sa od roku 2004 zúčastnila pripomienkovania takmer všetkých strategických dokumentov, ktoré sú významné pre zápas s chudobou a sociálnym vylúčením ako sú národné stratégie sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie, národné programy reforiem či národná sociálna správa. V roku 2007 sme zorganizovali hromadnú pripomienku k prijímaniu revidovanej Európskej sociálnej charty, ktorou sme žiadali prijatie vypustených článkov 30 – právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením a 31 – právo na ubytovanie.

Sieť tiež pripomienkovala a pripomienkuje novely či nové legislatívne návrhy takých kľúčových zákonov v sociálnej oblasti ako sú Zákon o sociálnych službách (2008), Zákonník práce (2011), návrh Zákona o hmotnej núdzi (2011), Zákona o príspevku na bývanie (2011), legislatívneho zámeru Zákona o sociálne  vylúčených spoločenstvách (2011), návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 571/2009 Z.Z. o rodičovskom príspevku, novela Zákona o službách zamestnanosti (2012), Zákona o pomoci v hmotnej núdzi (2012) a ďalších.

Sieť s podporou FES a v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV  organizovala niekoľko významných podujatí.

Aktivity

V roku 2010

 • Prvé Verejné vypočutie o chudobe v NR SR pod záštitou jej predsedu P. Pašku
 • Dva medzinárodné workshopy k problematike sociálneho bývania a príspevku na bývanie
 • Spoločný seminár maďarskej, slovenskej a českej Siete proti chudobe na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti
 • Záverečnú konferenciu Európskeho roka boja proti chudobe a v jej rámci workshop o participácii chudobných ľudí na tvorbe verejnej politiky

V roku 2011

 • Konferenciu Dostupnosť a istota práce: menia sa veci k lepšiemu? (konferencia pripomienkujúca novelu Zákonníka práce)
 • Konferencia Nová sociálna legislatíva a kvalita života ľudí v núdzi zameranú na pripravovaný zákon o hmotnej núdzi

V roku 2012

 • Druhé verejné vypočutie o chudobe v NR SR pod záštitou jej predsedu I. Hrušovského
 • Štyri regionálne semináre ako súčasť prípravy na 11. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby, ktoré sa konalo pod názvom „Mať strechu nad hlavou- mať pocit domova v EÚ 2012“
 • Seminár a tlačová beseda k 11. európskemu stretnutiu ľudí zažívajúcich chudobu
 • Konferencia Životné minimum ako garancia dôstojného života?
 • Vyhodnotenie (26) volebných programov politických strán kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách
 • Príprava prvej Tieňovej správy o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike

V roku 2013

 • Seminár „Sociálne práva a verejné angažovanie sa chudobných
 • Príprava druhej Tieňovej správy o chudobe a sociálnom vylúčení v SR
 • Seminár spojený s autogramiádou prekladu publikácie Towards Children’s  Well-being in Europe (Explainer on Child Poverty in the EU) do slovenského jazyka

V roku 2014

 • EMIN – Analýza schém minimálneho príjmu – Analysis of Minimum Income Schemes in EU Member States
 • záverečná konferencia národnej časti projektu EMIN Analýza systému minimálneho príjmu v SR
 • Seminár k 13. európskemu stretnutiu ľudí zažívajúcich chudobu – posolstvá pre Slovensko
 • Konferencia Dostupnosť bývania na Slovensku a koncepcia štátnej bytovej politiky na roky 2015 – 2020: Zintenzívnenie podpory bývania pre široké skupiny obyvateľov s nízkymi príjmami
 • Pripomienkovanie koncepcie štátnej bytovej politiky na roky 2015 – 2020

 

V roku 2015

 • Nominácia SAPN na cenu Civil Society Prize – Combating Poverty udeľovanú Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (nomináciu zaslala Konfederácia odborových zväzov Slovenska)
 • Účasť na výročnom stretnutí EAPN v Bruseli spojenom s konferenciou Can the Semester Deliver On Poverty and Participation? ktorú spoluorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor
 • európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu – Sociálne normy v Európskej únii

Seminár Spoločne za dôstojný život a tlačová beseda  k 14. Európskemu stretnutiu ľudí zažívajúcich chudobu

Medzinárodné aktivity

Kľúčovou medzinárodnou aktivitou Siete je práca vo Výkonnom výbore a pracovných skupinách EAPN a najmä príprava slovenskej delegácie na celoeurópske stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby, ktoré sa každoročne konajú v Bruseli v priestoroch Európskej komisie a organizuje ich EAPN. Viaceré konferencie a workshopy, ktoré Sieť organizovala, boli súčasťou prípravy na toto európske stretnutie.

Sieť tiež zabezpečuje preklady koncepčných dokumentov EAPN a interpelácií EAPN k európskym lídrom na Slovensku. V rokoch  2009 a 2010 spolu s českou, poľskou a maďarskou sieťou proti chudobe pracovala Sieť aj na medzinárodnom projekte EACEA Keeping Families Together.

V roku 2013 a 2014 Sieť spolupracovala na celoeurópskom projekte zlepšovania verejného povedomia o dôležitosti adekvátneho minimálneho príjmu, ktorý pre Európsku komisiu koordinuje EAPN v spolupráci s národnými sieťami proti chudobe.

Ťažiskové zameranie činnosti Slovenskej siete proti chudobe v nadchádzajúcom období

 • Spolupráca a sieťovanie s organizáciami zameriavajúcimi sa na ľudské práva a sociálnu spravodlivosť, výmena skúseností a príkladov dobrej praxe na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, príprava a implementácia spoločných projektov a projektov v spolupráci s EAPN.
 • Posilnenie advokačných kapacít Siete vytvorením Expertnej skupiny a zviditeľnenie hlasu chudobných najmä počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016, keď sa bude konať aj 15. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu.
 • Podpora participácie chudobných ľudí, posilňovanie ich schopnosti hovoriť o otázkach chudoby a obhajovať svoje právo na dôstojný život.
 • Pripomienkovanie legislatívy, analýza verejných politík a  volebných programov politických strán a lobbing. Monitorovanie a evaluácia verejných procesov a aktivít na miestnej, regionálnej, národnej, európskej úrovni.
 • Príprava tieňových správ o chudobe a sociálnej situácii v spolupráci s nezávislými expertkami a expertmi a s príspevkami zdola”.
 • Príprava verejných vypočutí o chudobe v Národnej rade Slovenskej republiky.
 • Príprava podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby (17. október) s témou: chudoba ako viacnásobného porušenie ľudských práv.

Zdielať: