Verejné vypočutie o chudobe

Správa z 3. Verejného vypočutia v Parlamente SR

Tlačová správa z Verejného vypočutie o chudobe 2016.

Záštitu nad týmto mimoriadne dôležitým podujatím prevzala p. Lucia Nicholsonová – podpredsedníčka NR SR.

Dňa 25.mája 2016 predstavila poslancom  na pôde Slovenskej národnej rady svoju činnosť

Slovenská sieť proti chudobe, ktorá patrí k najväčším sieťam na Slovensku. Združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií s vyše 250 000 členmi a členkami. Spája ich úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti v každej oblasti života,  snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu sa spoločenských vrstiev, politickej ľahostajnosti, spoločenskej polarizácii a narušeniu spoločenskej súdržnosti.

PhDr. Anna Galovičová predsedníčka a exekutívna koordinátorka pre Európsku sieť proti chudobe, predsedníčka a zakladateľka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, veľvyslankyňa Fóra náboženstiev sveta na Slovensku privítala vzácnych hostí – poslancov SNR SR, ako aj splnomocnenca pre najchudobnejšie regióny p. Marcinčina, dr. Kollárovú za splnomocnenca pre Rómske komunity,  zástupcov jednotlivých mimovládnych organizácii, zástupkyňu sponzora FES  (Friedrich Ebert Stiftung) p. Barbaru Tiefenbacher. Poďakovala všetkým, že umožnili uskutočniť Verejné vypočutie.

Sieť sa už 13 rokov snaží pomáhať ľuďom v núdzi  začať žiť dôstojne, postupne sa zbavovať naučenej bezmocnosti, veci meniť, znovu získať odvahu a optimizmus popasovať sa so zlou životnou situáciou, a začleniť sa do spoločnosti:

 • Osamelé matky s deťmi
 • Chudobní pracujúci
 • Opatrovatelia postihnutého člena rodiny
 • Mladí nezamestnaní
 • Zdravotne postihnutí
 • Obyvatelia marginalizovaných vidieckych sídiel /nezamestnaní z regiónov s nedostatkom práce
 • Seniori s problematickým prístupom k službám

Verejné vypočutie sa dotklo všetkých spomínaných tém.

Poslanci si vypočuli príbehy a skúsenosti z jednotlivých regiónov a oblastí.

Reagovali na všetky otázky z publika.

Slávka Mareková, členka pracovnej čaty Európskej siete proti chudobe, predniesla svoje postrehy a návrhy na eliminovanie chudoby na Slovensku…

Mária Tomášová pripomenula, okrem iného, nevyhnutnosť úpravy Zákonníka práce tak, aby na  zamestnancov nebol vyvíjaný tlak robiť nevýhodne, na Dohodu o vykonaní práce a pod. Potreba zaviesť spravodlivý odvodový systém, aby aj zamestnávatelia boli motivovaní vytvárať dôstojné pracovné prostredie. Zareagovala aj na projekt, ktorý odprezentoval p. poslanec Csicsai z Mostu-Híd, ako pomôcť zamestnať sa zraniteľnej skupine v poľnohospodárstve.

Keď miliarda eur uniká ročne  zo štátnej kasy daňovými  podvodmi, tak tieto peniaze chýbajú práve pri odstraňovaní do chudoby sa prepadajúcich učiteľov, či zdravotných sestričiek, či iných zraniteľných skupín.

Dušan Plaček, člen výboru SAPN,  objasnil pánom poslancom, že napriek tomu, že väčšina neziskoviek bola vládou doteraz prehliadaná, bez finančnej dotácie, dlhodobo suplovala medzery sociálnej úlohy štátu. Svojou činnosťou neziskovky dokázali, že ich existencia je dôležitá a zaslúži si pozornosť vlády, aj finančnú podporu. Sám sa dlhodobo a zmysluplne venuje Rómskej komunite.

Eva Schnitzerová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Košice  zdôraznila, že by sme sa mali zomknúť a tak včas eliminovať zdroje prodrogového správania. Správnou prevenciou, akou je napríklad zvýšenie zdravotného uvedomenia či zlepšenie medziľudských vzťahov, zastaviť fenomén „stratenej generácie“. Veď mladých bez práce do 29 rokov je takmer 82 tisíc.

Ľubica Gáliková prezidentka Fóra pre pomoc starším zdôraznila potrebu úpravy sociálnych zákonov, aby boli funkčné v praxi. Upozornila na existenciu bezplatnej Senior linky, ktorá sa zaviedla na pomoc seniorom v núdzi.

Programový riaditeľ Ladislav Oravec z Nadácie Milana Šimečku predstavil prehľadnú prezentáciu o chudobe na Slovensku.

 • Hlad je najväčším dôvodom úmrtí vo svete! Viac ako na AIDS alebo maláriu!
 • 5,7 % populácie úplne živorí!  18,4% je úplne odkázaných na pomoc iných!

Úspešné uplatnenie v živote súvisí nielen so sociálnym prostredím jedinca, ale hlavne s jeho úspechmi v škole. Mgr. Martin Poliačik úsilie strany SaS vyjadril slovami: „budeme sa snažiť, aby sito chudoby malo stále hustejšie oká a prepadalo cezeň menej a menej ľudí.“

Závery zasadnutia prezentovala PhDr.Anna Galovičová :

Chudoba nie je len otázkou morálnej krízy, ale aj nerovnováhy, pri uprednostňovaní ekonomických politík a hodnôt pred  sociálnymi politikami, kultúrou a  vzdelávaním, ako takým.

Zmenou paradigmy s dôrazom na mentálny fundament sveta a celoživotné sebavzdelávanie sa zmenší nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.  Môže pomôcť, keď sa opäť spojí SRDCE s ROZUMOM a zvíťazí SVEDOMIE. Veď nárast nedôvery voči EU (iba 49 % občanov vidí prínos v spojení Slovenska s EU), nárast  extrémizmu má spoločný koreň – dlhodobú nespokojnosť s politikmi, ktorí sú zameraní na ekonomické priority, stále väčší balík peňazí míňajú na stavbu ciest, budov, materiálnych veci a uniká človek, príroda. A podrezať si konár, na ktorom sedíme, je zjavne spôsobené vnútornou disbalanciou a honbou za ziskom, materiálnym profitom. Kríza hodnôt, ruka v ruke s klamstvom,  je ten faktor, ktorý v ľuďoch vyvoláva nespokojnosť a nedôveru, skratové uvažovanie a hlasovanie vo volebnej miestnosti. Veď keď si nevieme urobiť poriadok doma a odstrániť chudobu, keď nás je tu na Slovensku toľko občanov,  ako jedno väčšie mesto v iných štátoch a naviac do r. 2020  sme čistí príjemcovia eurofondov, tak ako sa môžeme nebáť utečencov? A trúfnuť si riešiť chudobu „vonku“?

Dôležitá je spolupráca a sieťovanie s organizáciami zameriavajúcimi sa na ľudské práva a sociálnu spravodlivosť, výmena skúseností a príkladov dobrej praxe na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, príprava a implementácia spoločných projektov a projektov v spolupráci s Európskou sieťou proti chudobe a s ďalšími. Na túto spoluprácu a rovnosť príležitosti upozornil aj poradca p. Reinvart z Ministerstva zahraničných vecí, ktorý zároveň pozval zúčastnených na Medzinárodnú konferenciu 25. Júla 2016 do Nitry, ktorej súčasťou bude aj téma chudoby. Potešil pozdravný list od p. Fígeľa, osobitného vyslanca EU pre podporu slobody náboženstva a viery, ktorý účastníkom želal vytrvalosť v službe ľudskej dôstojnosti a v spájaní ľudí v jedno spoločenstvo na báze rozmanitosti. Ako konštatoval „ Dialóg na Slovensku je veľmi potrebný, aby sa prekonal strach a ľahostajnosť voči trpiacim a nevinne prenasledovaným, ale aj populizmus a extrémizmus v politike a bulvarizácia verejnej mienky.“ Dokážeme prekonať bariéry v komunikácií? Zmrazené vzťahy aj tam, kde pomáha občanom dôstojne žiť spolupráca?

 • Treba zviditeľniť a oceniť tých, ktorí nezištne pomáhajú zraniteľným skupinám, podporovať ich a multiplikovať ich dobré praktiky aj v iných regiónoch. A tu sa nejedná o milióny eur.
 • Ako čistí príjemcovia si treba urobiť  urýchlene poriadok s chudobou doma a potom sa nebudeme báť  chudoby „vonku“, ak to dokážeme. Chce to
 • Obsahovú reformu školstva upriamiť na vyváženú mentálnu a fyzickú aktivitu dieťaťa a umožniť deťom, ktoré sú závislé na múdrosti a láske dospelých, aby s týmto modelom rástli. Treba zaviesť výchovu ku zdraviu (ako napr. v Českej republike) a výchovu k ľudskosti s rešpektom a úctou ku každému človeku, k rodine, s víziou jednej ľudskej rodiny (monantropizmus).
 • Vyvážiť dominanciu pamäťového  učenia  pedagogicko-výchovným procesom zameraným na osvojenie si zdravého životného štýlu, vyváženosti telesných aktivít, telesnej práce , praktického vyučovania s teoretickým. A takto vyvážiť obe mozgové hemisféry, aby sa deti tešili do školy. Dobré praktiky napr. z obč. združenia ROSA  treba multiplikovať. Ide o prvý krok zrealizovať pilotný projekt malých obecných hospodárskych dvorov a malých obecných sadov.
 • Podporujeme alternatívne školstvo, keďže nie je na báze autoritatívneho štýlu výchovy, ani  na báze voľnosti, ale ide o sociálne-demokratický štýl výchovy, ktorým vychováme iniciatívnych tvorivých mladých ľudí, s kritickým myslením, citovo a rozumovo vyvážených, emočne  stabilných bez školského stresu a strachu.

Verejné vypočutie sa nieslo  vo veľmi priateľskom konštruktívnom ovzduší. Bariéry a nedôvera prítomných,  postupne opadali, každý s úctou počúval skúsenosti a postrehy toho druhého. Dozvedeli sme sa, že v parlamente máme veľa poslancov, o ktorých sa možno oprieť.

Cítili sme, že naozaj všetko so všetkým súvisí, že sme, ako jeden organizmus, že sme sa ocitli, všetci na jednej lodi. A len spojením síl, zdola, aj zhora, dokážeme urobiť nápravu v našej spoločnosti. Každý na svojom poste.

Páni poslanci a poslankyne sa poďakovali za pozvanie, podnety a pripomienky. Sľúbili, že spravia všetko preto, aby sa odstránili nefunkčné zákony, využívali v praxi úspešné projekty na miestnej, regionálnej, národnej, aj európskej úrovni. Aby sa odstránila sa rodová nerovnosť a diskriminácia, aby občania, vo všetkých regiónoch, bez ohľadu na svoje sociálne postavenie, mohli žiť dôstojný život. Veria, že to pomôže navrátiť stratenú dôveru občanov vo vládu i EÚ.

                

Niekoľkokrát odznelo z ich úst, že nás naše problémy spojili, že môžeme o nich spolu hovoriť, a hľadať riešenie. Sociálna politika potrebuje ľudí z praxe,  so sociálnym cítením, ktorých  treba prizývať do parlamentu , ako partnera vlády a vytvoriť im lepšie pracovné podmienky,  aby neboli znevýhodnení pri uchádzaní sa o projekty. Aby  Sieť proti chudobe mala financie na vytvorenie nielen kvalifikovaných, ale aj honorovaných pracovných miest. Podpredsedníčka parlamentu p. Lucia Nicholsonová nám poďakovala  za  realizáciu Verejného vypočutia a doterajšiu nezištnú prácu. Peter Osuský, okrem iného, na záver verejného vypočutia skonštatoval:“ Som rád, že som tu s Vami bol!“


Zdielať: