17. október Medzinárodný deň chudoby

ZMENA MYSLENIA A WELL-BEING OBČANOV, OZDRAVENIE PLANÉTY

Ku príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe Slovenská sieť proti chudobe ( OZ SAPN je súčasťou Európskej siete proti chudobe, ktorá má poradný štatút s Európskou radou )a jej predsedníčka PhDr. Anna Galovičová, zorganizovala v Jakubovanoch, pri Liptovskom Ondrejovi, panelovú diskusiu.

Úvodom predstavila Sieť a zdôraznila, že chudoba je multidimenzionálna a nie genetická. Negatívne vplýva nielen na ekonomickú budúcnosť krajiny, ale má dopad aj na duševné a sociálne zdravie rodiny ako takej . Ľudia trvale nezamestnaní sú bezmocní a namiesto prispievania do štátnej kasy rozširujú rady bezdomovcov.

Počas pandémie COVID-19 sa ukázalo, aká je dôležitá sociálnu súdržnosť, nemožno individualizovať a viniť jedinca. Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu zdôrazňuje,že je najvyšší čas zmeniť myslenie. Treba reflektovať meniacu situáciu a investovať do ľudí pomocou modernizácie sociálneho systému, aby sme všetci ( zamestnaní i nezamestnaní) boli spokojní a žili dôstojne (well-being). Aj preto sú členské štáty nabádané rozvíjať a implementovať Sociálny pilier.

Prosba pre média, aby denne informovali aj o príkladoch dobrej praxe, aby vysielali reportáže, ktoré by boli inšpiráciou pre tých, ktorí klesajú na duchu, tým by im zmeniť myslenie, aby to nevzdávali., naladili sa na akcieschopnosť ,aby dokázali vnímať „pohár do polovice plný (a nie prázdny). Odznel apel, aby zlozvyky a sebaklamy ( beznádej, bezmocnosť, depresia, hnev, zlá životospráva, fajčenie, málo pohybu a pod.), nahradili dobré psychohygienické návyky.

Je chválihodné, keď v ťažkých časoch ťaháme za jeden povraz, keď opoziční politici namiesto toho, aby si všímali „čiernu škvrnu na bielej košeli“, vidia aj bielu košeľu a pomáhajú vláde. Ako konštatujú genetici: „nie sme 7 miliárd ľudí (7 miliárd stromčekov), ale jeden strom so 7 miliárd prepletených konárov.

Jedni organizujú pohreb reštaurácii, iní vidia ich budúcnosť pozitívne s heslom „ Stále sme tu!“ Diskusia sa orientovala na využitie eurofondov v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Je možné použiť eurofondy. Chce to využiť Plán obnovy i program Budúce generácie, keďže chudoba je v Európe i na Slovensku sociálne dedičná a potomkovia chudobných, vylúčených zo spoločnosti strácajú sebadôveru, schopnosť pozitívne myslieť, mať pozitívne očakávania, a tak sa ľahko stávajú bremenom pre spoločnosť a ľahkou korisťou pre extrémistov . Títo vidia riešenie v rozpade EU.

V roku 2018 v Bruseli Európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu malo tému „Vzdelávanie – cesta von z chudoby“. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj slovenská delegácia vedená kňazom – maratóncom Petrom Gombitom, členom SAPN,ktorí dobehli z Košíc do Bruselu.

Otec Peter Gombita je autorom otvoreného listu Slovensku: „Poďme na to s Božou pomocou a so sedliackym rozumom.“

Mgr. Peter Gombita, zakladateľ a riaditeľ centra Oáza – nádej pre nový život pri Košiciach, ktorý sa stará 16 rokov o najchudobnejších, zdôraznil na panelovej diskusii, že treba ľudí zamestnať a práce je dosť. Napr. treba kopať kanály a dokončiť kanalizáciu, umožniť všetkých občanom Slovenska prístup k pitnej vode, atď. Ako prioritu vidí prinavrátiť sa k potravinovej sebestačnosti Slovenska, keďže je načase, aby sme sa pripravili na ťažké časy, zvrátili nevýhodný pomer dovozu potravín v prospech zdravých domácich (vyše 70% potravín dovážame zo zahraničia a v zahraničí dovážajú 30%).

So svojimi členmi v Oáze rozbehli celý rad praktických aktivít, pestujú zeleninu, zbierajú ovocie, chovajú domáce zvieratá, zriadili sociálny podnik a pripravujú v poľnohospodárstve ďalšie nové projekty. Páter Gombita verí v dobro človeka a prirodzenú praktickú inteligenciu, že ľudia chcú robiť a uživiť svoje rodiny, nasýtiť svoje deti. A zmysluplne sa zamestnať.

Podpredseda SAPN Mgr. V. Sendrei zdôraznil, že dlhodobo pomáha riešiť problémy pri vzdelávaní rómskych detí. Avšak napriek veľkým investíciám eurofondov vidí stagnáciu. Konštatoval obojstrannú nedôveru a bariéry. Rodičia majoritnej spoločnosti radšej budú voziť svoje deti do inej školy, aby nesedeli s rómskymi deťmi a naopak, rómske matky aj svoje nadané a inteligentné deti radšej umiestňujú v špeciálnych školách, aby netrpeli a neboli ponižované kvôli farbe pleti, návykom a spôsobu života, neznalosti slovenské jazyka, nedostatočným hygienickým návykom a špinavému oblečeniu. A sociálne vylúčenie sa prenáša na ich deti.

Riaditeľ EAPN Leo Williams dlhodobo žiada, aby členské štáty upevňovali sociálnu súdržnosť posilnením sociálnych práv ruka v ruke s ochranou životného prostredia a vznikom nových pracovných síl pri očiste našej planéty. Napr. aby zdraví ľudia nečakali na podporu, ale zamestnali sa aj manuálne, pri sezónnych prácach, či eko aktivitách. A bývalé zamestnanie pestovali ako koníčky. Chce to zastaviť roztváranie sociálnych nožníc v Pláne obnovy.

Aj o tom je zmena myslenia.

For english version click here


Zdielať: