Poverty Watch-Pozorovanie stavu chudoby na SK

Úvod

Hlavné myšlienky v Poverty Watch Report

Nedá sa riešiť chudoba bez riešenia Plánu obnovy a reformného plánu Next generations. Pandemická situácia nám ukazuje, aká je rovnosť ľudí. Ako vláda pristupuje k zraniteľným a chudobným občanom, k invalidom, seniorom, k osamelým matkám – otcom s deťmi, k bezdomovcom. Zrejme najlepšie výsledky Slovenska v 1.vlne súvisia ani nie tak s tým, že nemáme veľké medzinárodné letisko (mimochodom ako dokazuje 2.vlna na Slovensku), ale so serióznym prístupom bez politikárčenia, atakov, keď sme ťahali za jeden povraz.

Pozitívne hodnotíme iniciatívu EU a akcieschopnosť vo forme Plánu obnovy a Programu Next Generations. Sme na križovatke – buď ako Slovensko (EU) dokážeme žiť v prítomnosti, a zmeniť politické a geopolitické boje na spoluprácu a dobré spoločenské podmienky pre koncentráciu na to podstatné bez riešenia zástupných problémov, odvádzajúcich pozornosť, a zatiahneme „na hĺbinu“. Alebo budeme „štvrtiť medveďa, ktorý ešte behá po lese“. Ide o šancu zmeniť hodnotový rebríček ako jedinca, tak celej spoločnosti a znovu dať zdravie človeka, planéty, spoločnosti, školy, mesta, rodiny na 1. miesto. Až na druhom mieste pre nás môže byť finančná prosperita ostatných skupín.

Aj preto si treba ceniť zvýšenie minimálnej mzdy „iba“ o 43 eur a nevyhrocovať situáciu medzi novou vládou a Konfederáciou odborov Slovenska (KOZ) a obviňovať novú vládu za znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich v tejto kritickej globálnej situácii, keď sa dostáva do rizika chudoby veľa ľudí,“ (viď tabuľka rastúcej minimálnej mzdy za posledné roky – v dobrých časoch).

Aj preto je čas nové spravodlivé prerozdelenie peňazí. Ukázalo sa, že najpotrebnejší ľudia v najťažších časoch sú zdravotné sestričky, zdravotníci, lekári, záchranári, opatrovateľky, predavačky, pokladníčky, šoféri, smetiari, upratovačky, skladníci, poľnohospodári, a pod. Keďže sú väčšina týchto profesii ženy, a tie majú u nás nižšie mzdy takmer o 200 eur než priemer v EU, je potrebné tento stav harmonizovať. Navyše pri dištančnom vzdelávaní a home-office ženy zväčša ťahajú dve šichty, pomáhajú deťom s úlohami, nakupujú, varia, keďže školy sú zatvárané.

Je dôležité začať prostredníctvom Plánu obnovy rozmýšľať ako Euroobčania a približovať sa k hodnotám EU. Je to o vízii silnej Európy, ktorá popri ekologickej agende sa blysne aj zastavením roztvárania nožníc medzi bohatými a chudobnými, skoncovaním rôznych podôb tunelovania štátnych peňazí, partajníctva, rodinkárstva  a posilnením právneho štátu.

Je jasné, že zníženie chudoby na Slovensku, v Európe a vo svete ide ruka v ruke so zmenou systému prerozdeľovania financií a novými daňami. Právom má EÚ snahu zaviesť digitálnu daň zameranú nie proti americkým pracujúcim, ale k presadeniu daňovej spravodlivosti. Je dôležité skoncovať s tým, aby americké digitálne spoločnosti známe pod skratkou GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) miliardy eur zarobené v EU naďalej zdaňovali v USA. Aby najbohatší Slováci tunelovali naše zdravotníctvo, agrorezort, školstvo a eurofondy pre vedu a výskum a iné.

Momentálne je pred dokončením plynovod Nord Stream 2 – rúra, ktorou má plyn prúdiť smeruje z Ruska do EU pod morom. Aj USA chce do EU dovážať skvapalnený plyn z opačnej strany zemegule. Naviac takéto získavanie plynu frakovaním ložísk plynonosnej bridlice je vo viacerých európskych štátoch (napr. vo Francúzsku, v Nemecku a inde) zakázané, pre negatívny ekologický  dopad. Energetická bezpečnosť a energetická chudoba ide ruka v ruke. Nehovoriac o ekologickom vplyve.

V sledovanom období rokov 1990 – 2015 najbohatšie 1% ľudstva tvorilo približne 63 miliónov ľudí s ročným príjmom viac ako stotisíc amerických dolárov (vyše 85 tisíc eur). Za 25 rokov vytvorili 15% všetkých vypustených emisií.

Za rovnaký čas vypustila chudobná polovica ľudstva – 3,1 miliardy ľudí – 7% emisií. Podľa autora správy Tima Gora sa doterajší uhlíkový rozpočet premárnil namiesto toho, aby sa využil na zlepšenie situácie ľudí.

Je potrebné sústrediť sa na zmenu myslenia a pochopiť, že postupne treba počas volieb  politikov – autokratov a alfa-samcov, nahradiť ľuďmi s win-win myslením. Ľudia by si mali osvojiť nové psycho-hygienické návyky, podobne ako sme si osvojili od marca 2020 nové hygienické návyky. Je dôležité rozpoznať negatívne myšlienky, násilnú komunikáciu, ktorá bráni načúvaniu a vyššej kvalite myslenia, konštruktívnemu dialógu. Dôležitá je voľba slov, prestať byť ovplyvnený predsudkami či zaslepeným úsudkom a byť odolnými voči on-line negatívnej kampani, ktorá spôsobuje iným ujmu a v určitých prípadoch neurotizuje celú spoločnosť.

Súčasťou tohto Reportu je výmena dobrých praktík, ich zviditeľnenie. Preto upozorňujeme najmä na dobré výsledky v tejto ťažkej dobe pandémie COVID-19 na fakt, že sú na Slovensku chránení s dozorom a prevenciou naši bezdomovci, a ľudia bez domova, ktorí žijú v centrách pre bezdomovcov. Počas 2.vlne pandémie je zatiaľ, vďaka Bohu, dobrá aj situácia v Rómskych osadách na Slovensku a v centrách pre seniorov. Súvisí to predovšetkým s rešpektom novej vlády I.Matoviča voči expertom, epidemiológom, s empatiou k zraniteľným skupinám.

Zároveň je potrebné všímať si dôležité drobnosti, odmeniť tých, ktorí dodržujú pravidlá, preventívne si udržujú zdravie cvičením, pohybom a ostatných motivovať chytiť zdravie do svojich rúk a preplatiť ohrozeným skupinám, seniorom, jedno-rodičom kúpele v prípade, ak pomáhajú ostatným, vzorne sa starajú o svoje deti, rodičov, starých rodičov. Treba odmeňovať školy a firmy, ktoré platia férové mzdy(nie len minimálne), vychádzajú v ústrety svojim študentom, rodičom, skvalitňujú on-line programy, školenia. Je dôležitý drobnohľad, využívať mentálnu LUPU. Aj preto, že je COVID-19 nákladná choroba a životy ohrozujúca.

Ide o prelomovú zmenu v riadení štátu novou generáciou mladých politikov, ktorí uprednostňujú namiesto doterajšieho autokratického štýlu vedenia štátu sociálne-demokratický štýl riadenia spoločnosti. Presadzujú úplne odlišný prístup k občanom. Kancelárka Merkelová v tejto súvislosti podčiarkuje, že demokracia je základnou hodnotou EÚ a „tieto časy sú časmi zápasu, keď sa treba postaviť za ideu Európy, a Nemecko a Francúzsko tak robia.“ Aká je situácia na Slovensku?

Nenastúpila len nová garnitúra, ale aj nová generačná vlna 40-tnikov. Ich štýl komunikácie je otvorený, s otvorenou polemikou bez predstieraného koaličného bratstva. Bohužiaľ, mnohí, nielen stúpenci bývalých autokratických vládnych garnitúr, túto zmenu nedokážu pochopiť. Ťažko a pomaly dochádza k zmene myslenia „výhra- prehra,“ (deštruktívna kritika prepletená s politikárčením a negatívnym myslením) na myslenie „výhra – výhra“ (win-win).

Záver

Posielame Vám Poverty Watch Report Slovakia 2020. Ide nám o cieľ vrhnúť svetlo na vnútorné podmienky chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom zozbierania štatistických dát i priamej skúsenosti a svedectvá.

Ako vyplýva aj z tejto analýzy chudoby, zníženie chudoby a well-being, rovnosť ľudí na Slovensku je politickou voľbou tejto vlády, ktorá prichádza s novou politickou kultúrou bez autokracie a podporuje spoluprácu a dialóg, ako na úrovni expertov, tak na úrovni občanov, čo naša Sieť podporuje a váži si.

O to viac si vážime úsilie European Anti-Poverty Network, aby sme si národné siete vymieňali skúsenosti, know-how, dobré praktiky a zároveň spolupracovali na realizácii európskych projektov, akým  bol EMIN.

Aj preto sme nadviazali spoluprácu s EAPN – Česko, ktorá má veľmi kvalitný program aktívneho starnutia a zapojenia seniorov do spoločnosti, aby pri klesajúcej demografickej krivke boli čo najdlhšie zdraví, aktívni a žili s pocitom naplnenia, že sú užitoční a nie na príťaž spoločnosti.

Teší nás spolupráca p. prezidentky Z.Čaputovej, že posilňuje činmi v procese zotavovania sa z pandémie COVIDU-19, a radi by sme využili túto jedinečnú príležitosť a nanovo vybudovali odolnejšiu a zelenšiu ekonomiku v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. Pre 61% Slovákov je ochrana životného prostredia rovnako dôležitá ako ekonomická výkonnosť po pandémii koronavírusu. A to je aj podľa SAPN riešením chudoby na Slovensku, aby sa ekonomické-sociálne-environmentálne politiky spojili. Veď zateplenie domov, nahradenie starých kotlov na kúrenie novými, návrat k potravinovej sebestačnosti a práca v poľnohospodárstve, čistota riek, vôd, rybníkov, jazier, ochrana biodiverzity našej planéty poskytuje mnoho potrebných na prežitie, zmysluplných pracovných príležitostí.

Poverty Watches


Zdielať: