EAPN VYJADRENIE SA KU COVID-19

 Je potrebné, aby EÚ a členské štáty urýchlene a koordinovane prijali opatrenia

chrániť a podporovať chudobné, choré a vysoko zraniteľné skupiny

EAPN a jeho členovia sú znepokojení šírením vírusu Corona (COVID-19) v celej Európe a najmä o jeho sociálnych a ekonomických dôsledkoch na ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálna situácia vylúčenia od ich rodiny, ale aj vysoko zraniteľné skupiny. Týmto vyhlásením vyzývame všetky vlády, aby koordinovali svoje činnosti v rámci svojich krajín a v celej EÚ s cieľom ďalej bojovať proti šíreniu vírusu s cieľom chrániť zdravie a život našich občanov. Mala by sa klásť veľká pozornosť na situáciu a ďalšie potreby chudobných/ chudobnejších ľudí a ich rodín, ale aj pre zraniteľnejšie skupiny vzhľadom na ich hospodárske, sociálne a zdravotné situácie, v duchu solidarity a práce smerom k spoločnému dobru.

Vírus Corona, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za pandémiu 11. marca 2020 (WHO), úmerne najťažšie postihuje najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí a ich rodiny z Európy aj mimo nej. V porovnaní s inými skupinami v našich spoločnostiach a ekonomikách je vírus Corona (COVID-19) a opatrenia na jej zmiernenie majú závažnejšie a škodlivejšie účinky na pracovníkov s nízkymi mzdami a / alebo príjem a ich rodiny, tí, ktorí majú atypickú prácu a majú neistú pracovnú zmluvu (tj nultú hodinu), nekvalitné pracovné miesta alebo nezamestnaní alebo závislí od podporu príjmu.

Z lekárskeho hľadiska má vyššiu mieru úmrtnosti a vytvára vyššie potreby hospitalizácie pre tých, ktorí sú starší, chronicky chorí alebo s ťažkým zdravotným stavom. Opatrenia na zmiernenie rizika môžu byť ovplyvnené tvrdšie zvýšeným rizikom sociálnej izolácie. Existuje veľa dôkazov o tom, že pacienti trpiaci chorobami, ako sú choroby dýchacích ciest, vysoký krvný tlak alebo cukrovka, sú obzvlášť náchylní na ochorenie dýchacích ciest a vypuknutie COVID-19. Tieto podmienky sú často spojené s nízkymi príjmami alebo inými rozmermi sociálneho vylúčenia z dôvodu podvýživy, dôležitých zdravotných rizík v zamestnaniach s nízkymi príjmami alebo podmienkami nezdravého bývania. Všetky tieto osoby a skupiny potrebujú osobitnú ochranu, bezpečnosť a rozhodné opatrenia primerane a rýchlo riešiť ich neistú hospodársku a / alebo sociálnu situáciu a predchádzať a znížiť všetky možné zdravotné riziká.

 COVID-19 sú najviac postihnuté domácnosti v chudobe a sociálnom vylúčení, pretože ich je menej a majú menšie zdroje a menej možností, najmä domácnosti s deťmi, chronicky chorí a postihnuté osoby. Domácnosti s nízkym príjmom nebudú schopné spravovať mimoriadne výdavky, napr. pre starostlivosť, podporu domácnosti alebo náhradu za školské stravovanie, ktoré už nie sú k dispozícii. Aj v nich domácnosti budú navyše zaťažené ženy, najmä matky mladších detí a / alebo – osamelí rodičia, pretože musia zvládnuť zatvorené školy a vzdelávacie inštitúcie, kvôli starostlivosti počas dňa, výrazne sa skracujte ich pracovný čas alebo dokonca prestanú pracovať. Rodiny so staršími osobami ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť a pomoc, najmä ženy v týchto rodinách, osoby v ich rodine, aby sa vyhli vystaveniu väčším skupinám v domovoch opatrovateľskej služby, čím sa vytvorí vyššia potreba neformálnej starostlivosti. Deje sa to v kontexte, v ktorom sú ženy v celej Európe pravdepodobnejšie zamestnané ako muži na čiastočný úväzok a / alebo v odvetviach ako vzdelávanie, služby, pohostinstvá, starostlivosť a domácnosť služby s vysokým vystavením veľkému počtu ľudí a / alebo s vyšším podielom neistých, nižšie platené pracovné miesta vrátane dočasných zmlúv (na nultú hodinu), pohotovostná práca s plácou za hodinu atď. Pracovníci v takýchto

odvetviach alebo pracovných miestach veľmi často nemôžu využívať prácu na diaľku. Budú povinní využívať svoju dovolenku, a narastá riziko prepustenia, plus musia čeliť skráteniu svojho pracovného času a s tým súvisiacej mzdy. Z ekonomického hľadiska sa už existujúce nerovnosti v súvislosti s prístupom k systému zdravotníctva môžu zhoršovať.
Ľudia, ktorí nepracujú a majú minimálny príjem, čelia zvýšeným nákladom a tlakom, bez

extra zdrojov alebo zdrojov poskytnutých pod hrozbou podmienenosti. Ľudia bez domova sa nemôžu sami sebaizolovať a ani sa im to neodporúča. Útulky (najmä nočné prístrešky) sú často preplnené a preto je zvýšené nebezpečenstvo infekcie. Niektoré prístrešky boli zatvorené bez alternatív pre svojich obyvateľov a denné centrá sa zatvárajú kvôli nedostatku dobrovoľníkov. Napríklad v Španielsku nedostatok prístupu k lekárskym, zubárskym a mentálnym zariadeniam zdravotnej starostlivosti, ako aj k predpisovaným liekom z ekonomických dôvodov a sú medzi nimi trikrát až päťkrát viac chudobní ľudia. To prispieva k zhoršeniu zdravotného stavu chudobnejších vrátane ľudí bez domova,

čo pre nich znamená väčší sklon k chyteniu infekčných chorôb. Staršie osoby a osoby

medzi lekársky identifikovanými rizikovými skupinami vírusu z dôvodu ich zdravotného stavu, často už v marginalizovanej  situácií, vidia svoju sociálnu izoláciu posilnenú opatreniami na ich ochranu, najmä keď je obmedzený alebo znížený kontakt medzi rodinami a staršími osobami v domovoch starostlivosti.

EAPN najprv predkladá návrhy na súrne kroky na ochranu pracovníkov, príjmov, rodín a detí a pre posilnenie našich zdravotníckych systémov a potom predkladá návrhy na dlhodobejšie štrukturálne opatrenia a iniciatívy.

Krátkodobé a strednodobé opatrenia – potreba chrániť pracovníkov, príjmy, rodiny a deti a posilniť naše zdravotnícke systémy

1) Naliehavé a koordinované zdravotné opatrenia na záchranu životov a minimalizáciu dopadu vírusu Corona

 • Poskytovať pacientom život zachraňujúcu podporu na základe lekárskych potrieb a bez iného zváženia.
 • Vykonať opatrenia na zabránenie šírenia, ktoré nerozdeľujú konkrétne cieľové skupiny, ako sú konkrétne vekové skupiny alebo etnické menšiny.
 • Poskytovať podporu na zabezpečenie ochrany najzraniteľnejších osôb vrátane prístupu k testovaniu a zdravotnej starostlivosti
 • Poskytovať bezplatné preventívné a hygienické výrobky, ako sú masky, rukavice, dezinfekčné prostriedky, mydlo pre osoby v núdzi, ale skôr, ako sú ohrozené zdravotným rizikom alebo sú infikované, a zabezpečujú že, aj všetci ostatní, majú prístup k čistej vode ako predpoklad na umývanie rúk a bytie byť schopný riadiť sa preventívnymi a ochrannými opatreniami.

 

2) Naliehavé opatrenia na ochranu pracovníkov a zabezpečenie primeraného príjmu

 • Zabezpečiť prístup k nemocenským príjmom pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na stav zamestnania, v ktorom momentálne musia vykonávať sociálne dištancovanie alebo izoláciu.
 • Spolupracovať s odbormi a zamestnávateľmi na ochrane pracovných miest, predchádzanie prepúšťaniu a poskytovať záruky primeranej sociálnej ochrany a mzdové dotácie.
 • Zaručiť a zvýšiť podporu minimálneho príjmu, vyrovnať sa s dodatočnými nákladmi, zastaviť opatrenia podmienenosti.
 • Poskytovať podporu príjmu pracovníkom v atypickej práci a / alebo neistom zamestnaní a tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré v dôsledku blokácie strácajú prácu alebo príjem.

 

3) Naliehavé opatrenia na ochranu detí a rodín

 • Poskytovanie bezplatných hodín starostlivosti pre deti, ktoré musia zostať vo svojich domovoch kvôli zatvoreniu školy a iných inštitútov. Zvýšiť aj poskytovanie vzdelávacích programov vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti médií, kde sú školy zatvorené.
 • Nepretržité poskytovanie stravy deťom, ktoré by ich bežne dostávali na škole alebo v škole zariadení pre starostlivosť o deti a pre dospelých a pre všetkých, ktorí majú hlavné jedlá vo verejných zariadeniach, ako staršie alebo zdravotne postihnuté osoby.
 • Pozastavenie vysťahovania z dôvodu nezaplatenia hypotéky a nájomného, ​​ak je to príčina nezaplatenie sa dá pripísať aj hospodárskemu a ekonomickému dôsledku tejto krízy na zamestnanosť, ako navrhuje EAPN Španielsko (ďalšie podrobnosti pozri nižšie).
 • Monitorovať a bojovať proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré sa môže zvýšiť v dôsledku zatvorenia zariadení alebo služieb na ochranu obetí.

 

4) Povzbudzovať opatrenia na zmiernenie sociálneho dopadu ochranných opatrení ako sociálna izolácia a osamelosť, ktorá sama osebe predstavuje hrozbu pre duševné a fyzické zdravie.

 • Podporovať verejné a súkromné ​​služby, ako aj dobrovoľníctvo, aby poskytovali základné služby a tovar, napríklad nakupovanie potravín, skupinám, ktoré sú zvlášť obmedzené a ohrozené, napríklad starším osobám.
 • Zaviesť celonárodné linky pomoci pre sociálnu a psychologickú podporu.

EAPN tiež vyzýva európske inštitúcie a národné vlády, aby pokračovali v spolupráci,

v nadväznosti na predchádzajúce oznámenia plným využitím existujúcich nástrojov politiky ako je  koordinácia v oblasti verejného zdravia a prevencie chorôb s cieľom vybudovať „komplexnú Stratégiu na predchádzanie infekciám, záchranu životov a minimalizáciu dopadu , ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a aby sa zabezpečilo, že najzraniteľnejšie osoby majú prioritu  byť chránení, vrátane bezdomovcov, neregistrovaných migrantov atď. Toto je jediný spôsob, ako riešiť vážne problémy cezhraničné hrozby pre verejné zdravie vyplývajúce z infekčných chorôb, ako napríklad COVID-19, pre ktoré EÚ je poverená článkom 168 TFEU. Činnosti EÚ zamerané na zlepšenie verejného zdravia: dopĺňajú vnútroštátne politiky a zahŕňajú „boj proti hlavným zdravotným hrozbám“ , výskum ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotných informácií, vzdelávanie a monitorovanie, včasné varovanie a boj proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia “.

EAPN vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby preukázali vzájomnú praktickú solidaritu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zabezpečiť, aby lieky, lekárska infraštruktúra, testovacie súpravy, osobné ochranné pomôcky pre zdravie, odborníci a všetci pracovníci v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, laboratórnych kapacít a technických odborné znalosti boli k dispozícii v krajinách a regiónoch, kde sú najviac potrební. Mala by tiež existovať plná spolupráca pri vývoji očkovacích látok a liečebných postupov.

Dlhodobé opatrenia – Výzva na prednostné investovanie do univerzálnych služieb verejného zdravotníctva

Vypuknutie COVID-19 opäť jasne ukázalo, že v strednodobom a dlhodobom horizonte z hľadiska perspektívy je potrebné, aby všetky národné vlády zintenzívnili úsilie, aby sa zabezpečilo, že všetci Európania majú možnosť prístupu ku kvalitnej, dostupnej alebo bezplatnej zdravotnej starostlivosti:
Verejná politika v oblasti zdravotníckych systémov nemusí zohľadňovať iba sociálne determinanty, pokiaľ ide o zdravie, pohodu a nerovnosti v oblasti zdravia, musia byť tiež navrhnuté tak, aby sa zefektívnili a znížili.

 • Cieľ zabezpečenia prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti si bude vyžadovať investície do univerzálnych verejných systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú dobre vybavené a majú primeraný počet dobre kvalifikovaných pracovníkov.

Krátkodobé zmluvy a neisté pracovné miesta v zdravotníctve sú vo všeobecnosti nielen protikladom, ale tiež ohrozujú schopnosť našich zdravotníckych systémov riešiť núdzové situácie, ako sú napr. vypuknutie a šírenie vírusu COVID-19 ..

 • Existujú rozsiahle dôkazy z posledných dvoch desaťročí, ktoré poukazujú na to, že iba zdravotnícke služby pôsobia vo všeobecnom záujme, t. j. poskytovanie prístupných, cenovo dostupných a umožňujúcich služieb a aktívne sledovanie cieľov v oblasti verejného zdravia bude účinne chrániť, liečiť a starať sa o chudobnejších a ich rodiny a tiež pre tých, ktorí potrebujú komplexnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
 • Európska komisia uviedla, že jednorazové výdavky na núdzové opatrenia sa týkajú

COVID-19 budú vylúčené z pravidiel o verejných výdavkoch a dlhu. Členské štáty EÚ by mali mať možnosť strednodobého prispôsobenia svojich výdavkov na podporu dobre fungujúcej verejnosti zdravotných systémov, ktoré znamenajú uvoľnenie Paktu stability a rastu. Táto flexibilita by sa mala tiež vzťahovať na výdavky na pokrytie nemocenských dávok, na platby, ktoré majú zabrániť a / alebo proti prepúšťaniu, ako aj dodatočnú finančnú podporu rodín.

Toto je najväčšia kríza, ktorej Európa a svet čelili od finančnej krízy v roku 2008. Európska reakcia na poslednú krízu viedla k desaťročiu úsporných opatrení a ohrozeniu chudoby viac ako 120 miliónov ľudí v Európe. Vlády a inštitúcie majú teraz možnosť nabrať iný kurz – musia reagovať na túto pandémiu na základe ľudských práv a uprednostňovať ľudí pred ziskom a konkrétne so zameraním na potreby znevýhodnených skupín. Európa môže a musí z tejto krízy vyjsť silnejšia. Rozhodnutia prijaté v nasledujúcich týždňoch budú mať zásadný význam pre formovanie budúcnosti Európy.

Európska sieť proti chudobe


Zdielať: