Kniha pod stromček

Najkrajší darček pod stromček je kniha. Jednu sme pre Vás pripravili.

Kniha Dotyk svätca je určená pre hĺbavejších čitateľov, ktorých zaujímajú širšie súvislosti týkajúce sa zmyslu života. Autorka sa inšpirovala príkladom svätcov.

K tomuto zaujímavému putovaniu, do svätých miest v rôznych častiach planéty, pozýva aj svojich čitateľov.

Keď som pripravovala túto publikáciu Dotyk svätca, netušila som, že počas jej vydania by mohol prísť priamo pápež František na Slovensko. Jeho pobyt u nás nazvaný S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom vystihuje aj jadro predloženej publikácie o sv.Františkovi Xavierovi.
Ďaleké cesty Sv. Františka Xaviera s mapou a krížom, ako ho vyobrazil svetoznámy maliar H. Martin Coronas, symbolizujú jeho úplnú oddanosť ľudstvu.

Ako vieme od jeho najbližších spolubratov a spolupracovníkov, jeho cesta do Indie bola náhodná. Nahradil brata, ktorý nečakane pred plavbou ochorel. O náhradníkovi rozhodol zakladateľ Ježišovej spoločnosti Ignác z Loyola. Nepochyboval, že pobyt v Indii, premostenie Východu a Západu je veľkou výzvou pre brata Františka Xaviera, aj pre jezuitov, ktorí si v tom čase vytvorili silné postavenie múdrych a dobročinných pútnikov na ceste za Ježišom.

Aj keď sa ľudstvu podarilo dosiahnuť veľké najmä vedecko-technické výdobytky, zostáva naďalej pred nami morálna revolúcia, na ktorú dnes upozorňujú najmocnejší muži na našej planéte – pápež František, aj indický premiér Modi, stúpenec významného duchovného predstaviteľa Indie Swamiho Vivekanandu. Podobne ako sa podarilo sv. Františkovi premostiť Európu s Áziou, keď tam začal vyučovať kresťanstvo, Swamimu Vivekanandovi sa, v minulom storočí podarilo premostiť Indiu s Amerikou. Ako prvý hinduistický mních rečnil na Parlamente svetových náboženstiev v Chicagu r. 1893, kde získal veľkú pozornosť a uznanie.

Naša spoločnosť bola oslovená celosvetovo pôsobiacim Parliament of the World ́s Religions a stali sme sa finalistom zorganizovanie medzináboženského Fóra na Slovensku. Aktívne sme sa zapojili do celosvetového medzináboženského dialógu počas World Religious Parliament v Salt Lake City r. 2015 . 25. júla 2016 sme zorganizovali na Slovensku CEIF 2016 (Central European Interfaith Forum) v Nitre. Bolo úspešné a malo pozitívny dopad na rozvoj medzináboženského dialógu u nás. Avšak Parliament of the World ́s Religions 2017 – Slovakia sa, z mnohých objektívnych dôvodov, neuskutočnil.

Od tej doby sme rozbehli niekoľko ďalších projektov. S putovnou výstavou Kresťanstvo v Indii slávneho umeleckého fotografa a historika Benoy Behla spojenou s premietaním dokumentu z Goa a besedou sme mali možnosť oboznámiť takmer celé Slovensko. Od Bratislavy cez Vrbové, Piešťany, Žilinu, Topoľčany, Nitru, Banskú Bystricu, Liptovský Mikuláš, Ružomberok. Študenti a študentky zdravotníckej školy, katolíckej univerzity, základnej a strednej školy, gymnázia, veriaci, duchovní a návštevníci výstavy všetkých vekových kategórií prejavili záujem aj o duševné cvičenia sv. Ignáca, predstaveného Spoločnosti Ježišovej.

Veľmi úspešný bol projekt Stretnú sa kresťan, moslim a žid ….rozhovory dvoch kňazov, imáma a rabína o pestrom svete okolo nás.
Ako v úvode rovnomennej publikácii Mária Nicoliniho poznamenal Tomáš Halík, predseda Českej kresťanskej akadémii: „Nikto nikdy nevidel svoju vlastnú tvár – poznáme len jej prevrátený obraz v zrkadle. Druhí nám nastavujú zrkadlá pokrivené predsudkami či lichôtkami. Iba reflexia skutočne úprimných priateľov nám naozaj prospieva.“

Z trialogu (resp. tetralogu) duchovných, skvele vedeného a štruktúrovaného, inteligentnými otázkami a podnetmi skúseného moderátora, vyžaruje poctivá priateľská atmosféra: „ Nie je už to samé vzácnym zábleskom nádeje do nášho sveta, tragicky zraňovaného tými, ktorí ničia etické poklady náboženstiev a energiu určenú k uzdravovaniu sveta a ku kultivácii ľudstva…?“

Cieľom Dotyku svätca je priblížiť tohto výnimočného svätca Františka Xaviera, ktorého v našom regióne veľmi nepoznáme, tentokrát bez pokrivených predsudkov, bez lichôtok, predovšetkým ako jedného z mála, ktorý dosiahol, aj podľa expertov vrcholový stav – stav osvietenia. Jednotu s Ježišom. Jeho viera hory prenášala. Preplával behom 11 rokov 80 000 km v Ázii, vylodil sa v každom väčšom portugalskom prístave, aby kázal o Ježišovi. Žil skromne, nepotreboval nič, okrem pár vecí, aby mohol písať listy svojim bratom, autoritám, členom Spoločnosti Ježišovej. Jedával hŕstku ryže s vodou, spával ako domorodci v chatrči na zemi alebo v nemocnici, kde sa zároveň staral aj o chorých a biednych. Vzdal sa luxusu rímskeho nuncia, aj bývania v paláci, služobníctva, kuchára. Nikdy mu nešlo o vlastné pohodlie, ale iba dobro, osvietenie a vrcholový stav vedomia.

Goa v tom čase bola sídlom jezuitov na Východe. Nazývali ju aj Rím Východu. Kvôli mnohým a rozmanitým kostolom, ktoré z veľkej časti tam dodnes stoja a fungujú. Máme v nich vyobrazené rôzne podoby tohto svätca – ako mystika, svätého muža, spoluzakladateľa Rádu jezuitov (Ježišovej spoločnosti), priekopníka medzináboženského dialógu, pre indické deti, ktoré vyučoval, a ktoré mu pomáhali učiť aj svojich rodičov, ako otca Xaviera. Stal sa mediátorom medzi ľuďmi a Bohom. Za zázraky, ktoré sa prítomnosti Františka udiali, viedli aj portugalského kráľa Jána III, (ktorý ho pôvodne vyslal do Indie), aby rozbehol petíciu za jeho blahorečenie. R. 1556 kráľ prikázal miestodržiteľovi v Indii zapísať svedectvá o Xavierovom živote a cnostiach. R. 1619 bol Xavier blahorečený a r. 1622 kanonizovaný pápežom Gregorom XV.

Zjavne okrem silnej viery je potrebná dobročinnosť, služba pre druhých, nie sebectvo. Skromný, pravdivý a cnostný život. Napĺňanie misie, pre ktorú sa každý z nás tu na Zemi narodil.

Ako dokázal za tak krátky životný čas dosiahnuť najvyšší stupeň osvietenia, takže sa podľa expertov, jeho telo ani po smrti nerozpadlo a dodnes je vyložené v sklenenej rakve v Katedrále Bom Jesus (Jezuliatko),trpezlivo odhaľujem v jednotlivých kapitolách.
Behom vystavovania tela Xaviera sa uskutočnilo veľa zázrakov, o ktorých ľudia podávali svedectvá: Paralyzovaní začali chodiť, slepí vidieť, nemí rozprávať po tom, čo sa dotkli jeho nohy, tela. A tak sa František Xavier zapísal ako svätec aj do panteónu Indov.
Dodnes sa tieto zázraky dejú. Dodnes sa nás tento svätec dotýka.

Čo bolo zmyslom života Františka Xaviera, že sa tento mladý nadaný jezuita ocitol neplánujúc v Indii, môžeme pochopiť vo vzťahu ku kresťanstvu v Indii.

Svojím láskavým postojom pomohol udržať najdlhšiu líniu sv. Tomáša, apoštola Indie, ktorý tu pôsobil od r. 52 – 72 n.l. Zároveň jeho osvietenie je dôkazom, že malo hlboký význam premostiť Západ s Východom, Európu s Východom. Kresťanstvo s hinduizmom a budhizmom. Avšak je pochopiteľné, že pre Európanov je Ázia vzdialená a záhadná, exotická po rôznych stránkach. Ale globalizovaný svet sa stal „jednou dedinou“. A svätci pôsobia aj po smrti. Sú živým príkladom pravdovravnosti a poctivosti, úprimnosti.
Aj mňa sa dotkol Sv. František Xavier. A zapálil ma. Viedol ma od miesta, kde som prvýkrát videla jeho zázračné telo, až do svojho rodiska Castelio de Xaviera, kde som sedela a modlila sa v kaplnke priamo na hrade, kde sedával ešte, ako malý František a modlil sa k Pánovi, usmievajúcemu sa Ježišovi. Z Vyššej moci mi bolo dovolené zhliadnuť celý jeho životný kruh.
A tak sa mi vynára zmysluplnosť rozšíriť medzináboženský dialóg zameraný v Európe predovšetkým na monoteistické náboženstvá o novú dimenziu. Včleniť aj východné náboženstvá. Inými slovami: Pripravil sv. František Xavier pôdu pre hlbšie stretnutie kresťanov a budhistov diskutujúc v 16.st. na schodoch budhistických univerzít v Japonsku?

Pripravil pôdu pre cesty pápeža Františka na Východ, pre jeho stretnutie s lídrami svetových náboženstiev? Ako aj so 14.Dalajlámom Tibetu, nositeľom Nobelovej ceny za mier?

Aj pôdu pre Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, aby sme ako prvá krajina bývalého socialistického tábora, ktorá tiež prešla ateizáciou a materializáciou, našli cestu naspäť k Bohu, prestali sa báť a upodozrievať, spochybňovať iných veriacich a hľadajúcich, a uskutočnili aj u nás svetové fórum medzináboženského dialógu?

PhDr. Anna Galovičová je zakladateľka a predsedníčka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva a od r. 1990 spája Východ so Západom organizovaním interkultúrnych a medzináboženských dialógov, výskumov koncentrovaných na duševný rozvoj človeka, psychohygienu a prevenciu zdravia. Počas pandémie COVID-19 sa koncentruje na Reštart seniorov, iné vekové kategórie.
Štúdiou Aplikácia jogy v dennom živote pre duševný rozvoj človeka, ktorú obhájila na Karlovej univerzite v Prahe r. 2009 prispela k rozvoju psycho-somatiky a liečby na báze vzťahu tela a mysle. Od r.1985 – 2016 PhDr. Anna Galovičová viedla kurzy stresmanažmentu, relaxačných cvičení a meditačné kurzy ako pre lekárov, zdravotné sestry, i pre pacientov a záujemcov o osvojenie si techník mentálneho tréningu. Bola iniciátorkou zavedenia jogových cvičení v rámci projektu Inovácia rehabilitácie jogou pre pacientov v slovenských liečebných kúpeľov a spolu s doc.MUDr. Jarkou Motajovou CSc. a indickým jogínom Paramhans Swamim Maheshwaranandom vyškolili v kúpeľoch Pieštany v r. 1988 stovky lekárov a rehabilitačných pracovníkov. Spolu s MUDr. Sedlákovou M., MUDr. Rohovou Z., MUDr. Zelenayovou zrealizovali úspešný výskum Využitie jogy pri liečbe pacientov s ankylosou spondylitis r.1988.

R. 1998 PhDr. Anna Galovičová sa stala členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od r. 1999 – 2004 ako riaditeľka Harmony kliniky v kúpeľoch Trenčianske Teplice pracovala priamo s klientmi a pacientmi a zrealizovala výskum o dopade jogových cvičení na fyzické, duševne, sociálne a duchovné zdravie.

V Piešťanoch v detskom sanatóriu Zelený strom pre deti postihnuté vážnym ochorením (detská obrna, skolióza, juvenílna artritída, atď.) zrealizovala r. 2003 výskum dopad jogových cvičení na detských pacientov s tímom a pod vedením MUDr. Olgy Boldišovej, riaditeľky Zeleného stromu . R. 2009 bola ocenená medzinárodnou org. Who is who a zaradená do Encyklopédie významných osobnosti Slovenska.
Vyše 50 rokov skúma účinky jogy a duševných cvičení na duševný a spirituálny rozvoj ľudí. Od r. 2015 je PhDr. Anna Galovičová predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe a exekutívnou koordinátorkou Európskej siete proti chudobe 11 rokov. Koordinuje európske projekty koncentrované na Európsky pilier sociálnych práv, minimálny príjem (EMIN 2 projekt). Pochopila spojenie služby blížnym a konanie dobrých činov s osobnostným rastom. Veľkosť človeka súvisí s tým, do akej miery pomáha ostatným. Aj v tejto oblasti rozlišuje možnosť odstrániť chudobu na Slovensku zmenou pohľadu a výberu elít. Nestačí koncentrovať sa na ekonomické politiky, zamestnanosť. Je potrebné dať do popredia ľudí súcitných, skromných, ktorí sa dokážu zrieknuť vysokého životného štandardu v prospech ľudí v núdzi, vylúčených. Od r. 2004 – 2015 PhDr. Galovičová koordinovala európske mládežnícke projekty a organizovala so svojím tímom medzinárodné tréningové kurzy a výmenné mládežnícke pobyty zamerané na osvojenie si zdravého životného štýlu, psychohygienických návykov a ochranu života, vegetariánsku stravu.

V septembri 1989 založila Československú úniu vegetariánov pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch.PhDr. Galovičová je spoluzakladateľka a predsedníčka Parlamentu svetových náboženstiev – Slovensko. R. 2002 bola vybraná spolu s Michalom Kováčom – prezidentom Slovenskej republiky za patrónku dreveného kostolíka sv. Paraskievy v Dobroslave.

R. 2014 Parliament of the World ́s Religions (PWR) v Chicago, USA udelil PhDr. Galovičovej titul Ambasádorka.
R. 2015 bola ocenená titulom Ambasádorka mieru World Peace Org. a Women Federation.
R. 2017 Slovensko sa stalo finalistom Svetového medzináboženského fóra, na základe 3-ročnej intenzívnej prípravnej práce a spolupráce s PWR Chicago. Jej súčasťou bol aj úspešne zrealizovaný CEIF 2016 v Nitre. Podporu písomne vyjadrili aj kardinál Turkson, hlava Pápežskej rady pre spravodlivosť a mier a kardinál Tourran, hlava Catholic Council for Interfaith Dialogue in Vatikan a ďalší.
A.Galovičová absolvovala 3-ročnú formáciu a ukončila 28.1. 2020. Je členkou Spoločenstvá kresťanského života (Communitas Vitae Christianae- CVX): „Náš život je podstatným spôsobom apoštolský. Pole pôsobnosti CVX nepozná hraníc, zasahuje Cirkev a svet, aby prinášala Evanjelium o spáse, osvietení všetkým ľuďom a aby slúžila jednotlivcom i spoločnosti tým, že bude otvárať srdcia pre obrátenie, vnútornú premenu a zápas za zmenu nespravodlivých systémov. Súčasťou aktivít je venovať sa ľuďom – obetiam všetkých foriem diskriminácie a odstraňovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými.“

R. 2019 podpísala Memorandum kooperácie na poli kultúry, vzdelávania, zdravia, sociálnej starostlivosti, športu a voľnočasových aktivít mládeže s partnerskou org. Indian-Slovak Association na Slovenskom veľvyslanectve v Delhi. Spolupráca s Indiou sa upevnila aj po schválení Medzinárodného dňa jogy (21.jún) a Rezolúcie OSN 69/131 práva každého na top štandard telesného, duševného a sociálneho zdravia, na podnet indického premiéra Modiho, stúpenca Swamiho Vivekanandu, indického mnícha, ktorý bol pri založení PWR v Chicago r. 1893 účastníkom a prvýkrát úspešne predstavil východné náboženstva na Západe.

Od r. 2018 – 2021 Spoločnosť slovensko-indického priateľstva v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom a Parlamentom sv. náboženstiev –Slovensko organizuje v mnohých mestách Slovenska výstavu Kresťanstvo v Indii (Katolícka univerzita – Ružomberok, Teologická univerzita Košice, Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Topoľčany, Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Gymnázium B.Magina vo Vrbovom, Mestský úrad Banská Bystrica, Kostol F.Xaviera Skalica, Arcibiskupstvo Žilina, Škola Matky Alexie
v Bratislave, Kostol Svätej Trojice Bánovce n/B a v Jakubovanoch na Liptove). Spolu s výstavou majú možnosť sa účastníci oboznámiť aj s osobnosťou sv. Františka Xaverského, formou besedy
a dokumentárneho filmu.

Použitá literatúra:
Galovičová Anna: Štúdia Aplikácia jogy v dennom živote pre duševný rozvoj človeka, Rigorózna práca, Praha, Karlova univerzita, Filozofická fakulta, 2009
Galovičová Anna: Joga – včera, dnes a zajtra, Senec 2017
Galovičová Anna: Európa pre ľudí. Zdravá planéta. Senec 2020.
Galovičová Anna: Healthy Planet. Europe for People. Senec 2020
Galovičová Anna a kol.: Reštart seniorov. Senec 2020
Galovičová Anna: Pomáhaj a nebojuj! Trenčín 2012
Galovičová Anna: Multikultúrna výchova. Trenčín 2009
Galovičová Anna, Brynhildur Bjornsdottir a kol. Všetci na jednej lodi. Prievidza 2014
Nicolini Mário: Stretnú sa kresťan, moslim a žid… Artforum 2018
Sri Swami Sivananda: Life and Teaching of LORD JESUS. India 2006
Gallagher T.M.:Spytovanie svedomia alebo Modlitba exámen podľa Ignáca Loyolského. Trnava 2013

Kniha vychádza v obmedzenom náklade (12,90/ks aj s poštovným) a bude k dispozícii k 20.12.21, podľa dohovoru a zaplatení čiastky 12,90 na účet O.Z.Slovenská sieť proti chudobe (Slovak Anti-Poverty Network -SAPN).

IBAN SK07 0900 0000 0051 7182 5798

Nezabudnite nám poslať na adresu: slovindia@hotmail.com Vašu korešpondenčnú adresu, kam si želáte knihu poslať a do poznámky ku platbe uviesť meno a priezvisko.

Zakúpením kníh podporíte zmysluplnú činnosť združenia. Ďakujeme Vám za priazeň a prajeme požehnané sviatky.


Zdielať: