List poslancom MZ Žilina – Slovenská sieť proti chudobe

V Brusel, dňa 09.11.2017

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci nedávnych medializovaných skutočností vo Vašom meste. Slovenská sieť proti chudobe je členom Európskej siete proti chudobe, ktorá je najväčšou európskou sieťou NGO organizácií zaoberajúcich sa problematikou chudoby. Do našich radov patria odborníci zaoberajúci sa problematikou chudoby a sociálneho vylúčenia uznávaní na európskej i národnej úrovni a rovnako aj osoby, ktorých každodenným údelom je žiť v chudobe.

Dovoľte nám vyjadriť povzbudenie a nádej, ktoré v nás vyvolalo Vaše rozhodnutie sprístupniť bezplatnú verejnú dopravu deťom zažívajúce a žijúce nie zriedka v generačne reprodukovanej chudobe. Chudoba patrí medzi jeden z najväčších problémov našej civilizácie. Nevyskytuje sa iba v krajinách Ázie či subsaharskej Afriky. Chudoba je súčasťou života obyvateľov krajín, ktoré sa tešia z popredných miest rebríčkov najvyspelejších krajín sveta. Žiť v chudobe znamená žiť v neustálej materiálnej deprivácii. Všeobecne za chudobné možno považovať tie osoby/rodiny, ktorých zdroje materiálne, kultúrne a sociálne sú tak obmedzené, že ich vylučujú z minimálne akceptovateľného spôsobu života danej spoločnosti. Ide o prepojenie dopadov z mnohých životných situácií, ktoré vytvárajú špirálu, ktorej jednotlivci/rodiny nie sú schopné odolávať a dostávajú sa tak do stavu trvalej chudoby.

Sme presvedčení, že Vaše rozhodnutie o sprístupnení bezplatnej MHD bolo, v prístupe k deťom žijúcich v chudobe, správne a inšpirujúce pre ostatné samosprávy. Vaše rozhodnutie vedie k vyrovnávaniu šancí na dôstojný život. Práve dorovnávanie a vytváranie približne rovnakej „štartovacej čiary“ v živote, pokrivenej chudobou vytvára predpoklad ich budúceho dôstojného života. Uvedené platí o to viac ak sa jedná o deti. Nie všetci sme mali v rannom veku života rovnaké možnosti a zázemie a preto je nevyhnutné pomáhať k ich čiastočnej kompenzácií. Argument „o rovnakých pravidlách pre MHD“ vytvára dojem spravodlivosti. Avšak práve táto „spravodlivosť“ bude mať za dôsledok prehlbovanie dopadov chudoby a sťaží prístup ku vzdelaniu deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Veríme, že vďaka Vašej intervencii bude mesto Žilina pozitívnym príkladom v pomoci ľudom v núdzi.

S úctou

                                     ……………………………………………………                                                               PhDr.  Anna Galovičová
………………………………………… ………………………………………………………………..čestná predsedníčka SAPN


Zdielať: