Prístup k minimálnemu príjmu

Celý svet sa snaží vzdorovať následkom a dôsledkom pandémie covid 19. Podmienky sociálnej politiky sa zmenili, výzvy a úlohy , ktoré nás v budúcnosti očakávajú budú iné a preto je veľmi dôležité aby sme boli odborne a ľudsky pripravení.
Európsky pilier sociálnych práv, ktorý je založený na 20 zásadách je zavedenie nových a účinnejších práv pre občanov. Vychádza z 20-tych kľúčových zásad, ktoré sú rozdelené do 3 kategórií:
– Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce
– Spravodlivé pracovné podmienky
– Sociálna ochrana a začlenenie
V kapitole III . sociálna ochrana a začlenenie v starostlivosti o deti a podporu sa uvádza, že deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve , majú právo na ochranu proti chudobe. Deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitné opatrenia na podporu rovností a príležitostí. Bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby právo na primeranú sociálnu ochranu.
Pandémia zastavila mnohé odvetvia, ktoré u nás nekorešpondujú so systémom sociálnej pomoci a kvalitou životnej úrovne občanov.
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR zatiaľ neuvádza či sa pripravujú aj nejaké legislatívne úpravy poskytovania sociálnej pomoci a ako bude riešiť situáciu občanov na hranici a pod hranicou chudoby do ktorej sa po pandémii prepadlo mnoho domácností , ako napr. matky živiteľky, rodiny s deťmi, ktorí prišli o prácu , segregovaná chudoba, dôchodcovia , ktorých zvýšenie cien a energií privedie ešte do väčšej chudoby. Hoci v európskom pilieri sociálnych práv v kapitole III. V bode 14 sa uvádza, že každý kto nemá dostatok prostriedkov má právo na primerané dávky minimálneho príjmu, ktoré zaručuje dôstojný život vo všetkých etapách života.
Na ilustráciu uvádzame, že rodičia dostanú od januára prídavok na dieťa vyšší o 38 centov (z 25,50 – 25,88 eur). Dôchodcovia zvýšenie dôchodku o 1,3 %.
Zhoršujúca sa epidemiologická situácia sa odráža na ekonomike , mnohé rodiny zostali bez práce , bez bývania a nie sú schopní svojim deťom v zabezpečiť základné životné podmienky. (hrozí ústavná starostlivosť, bezdomovectvo), nastupuje alkoholizmus a depresie.
Na záver uvádzame , že kľúčové je bývanie, na Slovensku je to dlhodobý problém , hlavne pre slabé príjmové rodiny a rodiny v núdzi. Preto je potrebné rozšíriť kapacity sociálnych nájomných bytov. Pretože takáto situácia má negatívny dopad na psychické zdravie človeka.


Zdielať: