EURÓPSKA KOMISIA: Správa o krajine – Slovensko 2018

Zo správy o krajine 2018 vyberáme:

 • Dlhodobá nezamestnanosť klesla v treťom štvrťroku 2017 na 4,9 %, no naďalej je jednou z najvyšších v EÚ.Počet detí do troch rokov vo formálnej starostlivosti o deti je veľmi nízky (0,9 %).
 • Pozitívom však je, že príjmová nerovnosť a chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zamestnanosť i nezamestnanosť sa rýchlym tempom zlepšujú.
 • Kľúčovým problémom je sociálno-ekonomické a vzdelávacie vylúčenie marginalizovaných rómskych komunít.
 • Inkluzívne vzdelávanie, obzvlášť s ohľadom na integráciu rómskych detí do kvalitného hlavného vzdelávacieho prúdu od raného veku, je však stále problematické.
 • Obavy vyvoláva aj segregácia rómskych detí na školách, pričom Slovensko je jednou z krajín s najvyšším podielom rómskych detí, ktoré navštevujú školy výhradne s rómskymi spolužiakmi.
 • Zamestnanosť osôb s nízkou kvalifikáciou stúpa, no stále je problematická.
 • Miera zamestnanosti žien (62,3 %) bola v roku 2016 naďalej výrazne nižšia než u mužov (76,9 %).
 • Vysoké percento nezamestnaných stále pripadá na mladých ľudí (17,2 % v roku 2016).
 • Situácia Rómov na pracovnom trhu je obzvlášť neuspokojivá. Odhaduje sa, že Rómovia predstavujú približne 8 % celkovej populácie, pričom žijú zväčša vo vidieckych oblastiach (UNDP, 2014).
 • Opatrenia na integráciu Rómov sa rozbiehajú len pomaly a na ich výsledky treba počkať.
 • Vykonávanie deinštitucionalizácie je pomalé, no plánujú sa ďalšie opatrenia.
 • Kľúčovým problémom krajiny je sociálno-ekonomické a vzdelávacie vylúčenie jej rómskych komunít.
 • Sociálne bývanie je naďalej nedostatočne rozvinuté a kritériá oprávnenosti na získanie dávok v nezamestnanosti sú prísne. Sociálne bývanie je nedostatočne rozvinuté a podmienky prístupu k nemu sú reštriktívne.
 • Príspevok na bývanie nie je dostupný pre tých, ktorí ho najviac potrebujú, pretože jeho udelenie je podmienené preukázaním oprávneného pobytu.
 • Slovensko má dlhodobo pomerne nízku úroveň príjmovej nerovnosti (meranú pomerom príjmov horného a dolného kvintilu). Príčinou nie je ani tak účinnosť daňovo-dávkového systému, ale skôr hlavne nízke mzdové rozpätie krajiny. Majetková nerovnosť je takisto medzi najnižšími v EÚ, čo súvisí s vysokou mierou vlastnenia nehnuteľností na bývanie, čo vedie k pomerne rovnomernej distribúcii aktív na bývanie.
 • Zavádzajú sa dodatočné opatrenia na riešenie rozsiahlych regionálnych rozdielov.
 • Prístup k osobnému bankrotu bol zjednodušený, čo môže podnietiť formálne zamestnávanie.
 • Výdavky na aktívne politiky trhu práce (APTP) sú stále medzi najnižšími v EÚ.

 

Zdroj: Správa o krajine – Slovensko 2018


Zdielať: