Stav chudoby na Slovensku 2016


V členení podľa krajov sa v miere rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia prejavili výraznejšie regionálne disparity. Najvyšší podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením zaznamenal Prešovský kraj (23,6 %). Nad celoslovenským priemerom sa nachádzal aj Žilinský, Košický a Banskobystrický kraj (19,9 % až 19,5 %). Naopak menej ohrození chudobou boli osoby v Nitrianskom kraji (17,4 %). Najmenej sa chudoba prejavila v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

 


Podľa EU SILC 2016 bolo rizikom chudoby po sociálnych transferoch ohrozených 12,7 % obyvateľov Slovenska (približne 670 tisíc osôb). V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu – o 0,4 percentuálne body (p.b.).  Najviac boli ohrozených chudobu obyvatelia Prešovského a Banskobystrického kraja. Naopak najnižšie hodnoty dosiahol Bratislavský a Trenčiansky kraj.

Oproti roku 2015 bol zaznamenaný zvýšený počet obyvateľov žijúcich v riziku chudoby v Prešovskom kraji (2,2  p.b.), Nitrianskom kraji (1,4 p.b.), Košickom kraji (1,3 p.b.), Trnavskom kraji (1,1 p.b.) a Žilinskom kraji (0,7 p.b.).


Z hľadiska veku sú deti viac ohrozené rizikom chudoby ako dospelé a staršie osoby. Osoby vo veku 0-17 rokov celkovo tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Miera rizika chudoby bola na úrovni 20,8 %. Deti boli dvojnásobne viac ohrozené rizikom chudoby v porovnaní so staršími osobami z vekovej skupiny 50-64 roční a pri 65 ročných a starších bol tento rozdiel viac ako trojnásobný.

Oproti roku 2015 bol zaznamenaný zvýšený počet osôb žijúcich v riziku chudoby vo veku 0-17 roční (0,7 p.b.), 18-24 roční (2,0 p.b.), 25-49 roční (0,6 p.b.) a 65 roční a starší (0,1 p.b.). Pokles počtu osôb žijúcich v riziku chudoby bol zaznamenaný iba v jednej vekovej kategórií a to u 50-64 ročných (0,3 p.b.).  S rastúcim vekom podiel osôb ohrozených rizikom chudoby postupne klesá. 


Z kategórie domácnosti so závislými deťmi sú z pohľadu miery rizika chudoby najviac ohrozenou skupinou domácnosti s dvoma dospelými a s troma a viac závislými deťmi (34,8 %). Ďalšou rizikovou skupinou sú domácnosti jedného rodiča s aspoň jedným závislým dieťaťom, t. j. neúplné domácnosti (33,6 %).

Čím  vyšší je počet závislých detí v domácnosti a rovnako absencia ďalšieho dospelého člena v prípade neúplných domácnosti vedie k tomu, že sa tieto typy domácností častejšie dostávajú do rizika chudoby.

Domácnosti so závislými deťmi boli na Slovensku celkovo viac vystavené riziku chudoby (17,2 %) ako domácnosti bez závislých detí (7,2 %) – takmer dvojnásobne. Medziročne miera chudoby vzrástla v domácnostiach so závislými deťmi o 1,5 p. b. a naopak v domácnostiach bez závislých detí klesla o 0,7 p. b.


Podľa statusu ekonomickej aktivity boli nepracujúce osoby (16,8 %) 2,5-krát viac ohrozené rizikom chudoby ako pracujúci (6,5 %). Oproti roku 2015 došlo k nárastu o 0,5 p.b. 6,5 % osôb neuniklo chudobe a to napriek tomu, že pracujú.

Celkovo boli najviac ohrozenou skupinou sú nezamestnané osoby 47,6 %. Oproti minulému roku bol v tejto kategórii zaznamenaný rast o 2,1 p.b. a taktiež vzrástol aj podiel iných neaktívných osôb a to na 19,8 % ( nárast o 4,1 p.b.).


V členení podľa krajov sa v miere nízkej pracovnej intenzity výrazne prejavili regionálne disparity. Najvyšší podiel osôb, ktoré boli ohrozené nízkou pracovnou intenzitou, bol zaznamenaný v Banskobystrickom (12,9 %) a v Prešovskom kraji (10,9 %). Nad celoslovenským priemerom sa nachádzal aj Košický kraj (8,3 %).

Menej ohrození nízkou pracovnou intenzitou boli obyvatelia Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja, pričom miera nízkej pracovnej intenzity mala najnižšiu úroveň v prípade Bratislavského kraja (2,2 %)


Celková miera materiálnej deprivácie v prípade vynúteného nedostatku v aspoň 3 položkách klesla o 1,2 p.b. (z 20,3 % na 19,1 %). Pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný vo všetkých vekových skupinách – najvýraznejšie vo vekovej skupine 65 roční a starší (o 2,1 p.b.)

V prípade vynúteného nedostatku v aspoň 4 položkách bol taktiež zaznamenaný mierny pokles vo všetkých vekových kategóriách.


Zdroj: ŠU SR  (2017)
EU SILC 2016 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia
EU SILC 2015 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia


Zdielať: