Konferencia „Pracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  “

KonferenciaPracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  

Motto konferencie: Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych. M.K.Gándhí

Cieľ konferencie:

Je zameraná na zviditeľnenie práva každého na dôstojný život v EU. Aj preto sa bude konať v čase Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Zároveň pomáha informovať občanov o dnešnej situácii v Európe, na Slovensku, čo sa týka pracujúcej chudoby, i o tom, ako ľahko je možné spadnúť do chudoby. Upozorňuje na potrebu spájania a participácie ľudí so skúsenosťou chudoby, odborníkov na chudobu v prípravnej, implementačnej i evaluačnej fáze i na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok dolných 40% populácie na Slovensku.

Koncepcia konferencie:

Konferencia je zamýšľaná ako dialóg expertov na chudobu, ľudí so skúsenosťou chudoby, odborárov a odborníkov verejnej správy (MPSV a R, MŠVVŠ) zodpovedných za príslušnú oblasť verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Jeho vyústením by malo byť vyhlásenie – odporúčanie

V rámci Stratégia Európa 2020. Všetkých 15 najväčších Európskych sietí/organizácií a 3 národné pilotné aliancie v Bulharsku, Dánsku, Írsku, ktoré sú členmi EAPN – European Anti-Poverty Network, sú zapojené do práce Aliancie pre demokratický sociálny udržateľný európsky semester. Táto široká koalícia spája najväčšie európske neziskové organizácie a odbory, s členskými organizáciami na Európskej, národnej a miestnej úrovni v EÚ. Robí schopnými občianske združenia, aby sa zúčastnili tvorby EÚ politík a takto prispeli k pokroku pri dosahovaní cieľov Stratégie Európa 2020.

Miesto: Mestský úrad – Nitra, zasadačka

Termín: štvrtok 17. Októbra 2019

Organizátor: Slovenská sieť proti chudobe (SAPN)

Spoluorganizátori: Pracujúca chudoba – p. Kuruc

Centrum pre rodinu – Nitra – Ing.Mgr. Dobroslava Baranová

Expert na zamestnanosť – p. M.Páleník

Nezisková organizácia Oáza: páter Peter Gombita

Fórum kresťanských rodín: p. Kuzár 

Federácia rodín za svetový mier – Ing. Miroslav Rybár

Program: 

8.30 – 9.30 Registrácia

9.30 – 9.40 Uvítací prejav k Medzinárodnému dňu chudoby (p. Zuzana Kusá, SAV)

9.40 – 13.00 Pozvané prednášky a diskusia

Práca a ochrana pred chudoboup. Zuzana Kusá, SAV

Chudoba oberá ľudí o dôstojnosť – o slobodu utvárať si život podľa vlastných predstáv, o možnosť žiť naplnený život a byť prijímaným členom spoločnosti.

Centrum pre rodinu

Praktické príklady vzniku rizika chudoby v pracujúcich rodinách, skúsenosti z viac  ako 10 ročnej  práce s rôznymi rodinnými situáciami  v Centre pre rodinu – Nitra, Ing.Mgr. Dobroslava Baranová

Ako pomôcť ľuďom odstrániť prekážky, ktoré im bránia žiť dôstojne, zamestnať sa, nájsť si domov. Mgr. Peter Gombita, Oáza

Osobné príbehy ľudí so skúsenosťou chudoby (Oáza – nádej pre každého)

Pracujúca chudoba u nás. p. Kuruc, Pracujúca chudoba

Analýza chudoby Európskej siete proti chudobe (EAPN) (extrémna chudoba, chudoba v EU ako sa meria, ako sa rieši, projekt Watch) – A.Szuhová – členka výboru EUISG

Sociálna pasca – náklady a cesta von. Čo je hlavnou príčinou chudoby? Aký je dopad vládnych politík? Národnej a EU?

Ing. Michal Páleník, Expert na zamestnanosť

11. 30 – 12.40h panelová diskusia I: multidimenzionálna chudoba a komplexný prístup

Karel Schwarz – predseda EAPN Česko

Spoločnosť založená na rodine – prevencia nielen proti chudobe – Miroslav Rybár

a pozvaní odborníci.

Prístupy k znižovaniu chudoby na Slovensku. Systémová pomoc so zainteresovanými európskymi (EK, ESF, EAPN, atď.)a národnými inštitúciami a samosprávou – ZMOS, štátna správa, mimovládne organizácie, nadácie, a pod.

12.40 – 13.00h Záver. Východiska a návrhy.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0722 – Sociálna pasca – náklady a cesta von.

Filmový záznam

17.10. MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI CHUDOBE


Zdielať: