Futbalom proti chudobe

KOKAVA NAD RIMAVICOU – Futbal proti chudobe. Pod týmto heslom vystúpili v sobotu 18. júna hráči na multifunkčné ihrisko v Kokave nad Rimavicou. O podujatí povedal viac jeden z hlavných organizátorov Vladimír Sendrei.

„Turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá – tri rómske a jedno nerómske. Tri tímy sme mali z Kokavy nad Rimavicou a jedno z Poltára. Turnaj sme zahájili tým, že sme si pripomenuli, že chudoba na Slovensku je a treba o nej rozprávať a sme radi, že sme to mohli podporiť aj takto športom proti chudobe,“ povedal pre Rimava.sk Sendrei.

Pre celý článok, kliknite TU

Filmový záznam z podujatia kliknite TU


KNIHA: „K PROBLEMATIKE CHUDOBY A SOCIÁLNEJ NEISTOTY NA SLOVENSKU V 21. STOROČÍ“

Chápanie problému chudoby v kontexte primárnej sociability (zjednodušene: schopnosť prispôsobiť sa cudzím ľuďom a podmienkam) je iné ako v kontexte sekundárnej sociability. Tá prvá predpokladá sociálnu pomoc a solidaritu od rodiny/veľkorodiny, susedov, kmeňa alebo komunity, tá druhá od štátu. V tradičných spoločnostiach (primárna sociabilita) sa na chudobu nazeralo ako niečo prirodzené, keďže nie každý mal rovnakú štartovaciu pozíciu, majetok či schopnosti a zručnosti. Ak sa dalo, pomohlo sa, keď nie, pretrvával hmotný nedostatok. Chudobní svoj status chudobných akceptovali, pretože ich do toho nútilo vtedajšie kolektívne socio-ekonomické a právne vedomie. Neexistovalo nič také ako sociálne, hospodárske či kultúrne práva. Vtedajšie „nastavenie“ spoločnosti – systémové socio- ekonomické vzťahy, prostriedky a objektívne podmienky chudobu permanentne generovali, pričom osud chudobných tak závisel od milosti druhých či šťasteny. Prechod k modernej spoločnosti (sekundárna sociabilita) mal okrem zmeny produkčných vzťahov a prostriedkov znamenať aj materiálny progres a zaistenie ľudských práv. V moderných spoločnostiach sa má zabezpečovať sociálny zmier, solidarita, sociálna inklúzia či sociálna kohézia prostredníctvom nástroja, ktorým je sociálny štát ako inštitucionalizovaná inštancia, ktorej úlohou je saturovať sociálne práva ľudí. Byť chudobným, resp. trpieť chudobou v modernej spoločnosti znamená zlyhanie vnútri systému a nie ako výsledok série individuálnych zlyhaní (tie nie sú dominantné z hľadiska príčinnosti). Charakter modernosti spočíva v komplexnosti a funkčnosti. Ak sa raz predpokladá, že patriť do modernej spoločnosti predstavuje mať zabezpečenú istotu v materiálnej núdzi, tak sa potom nemôže presadzovať diskurz typu „pomôž si sám“. Všetky idey, tvrdenia, návrhy a reglementy vychádzajúce a opierajúce sa o diskurz individuálnej internalizácie sociálnych rizík, hmotného nedostatku či materiálnej nedôstojnosti sú vlastne nielen reminiscenciou, ale nostalgiou za feudalizmom. Rovnako zbavujú legitimity nastolenej demokracie ako upieranie občianskych či politických práv. V moderných spoločnostiach sa na chudobu nemôže nazerať ako na prirodzený stav, keďže je súčasťou funkčnej diferenciácie systému, ktorý disponuje mechanizmami na jej odstránenie a harmonizáciu. Moderné sociálne a právne vedomie ani neumožňuje vnímať kategóriu chudoby inak ako nežiadúci stav, resp. odchýlku. Obrat v nazeraní priniesol globálny kapitál a ideológia neoliberalizmu v praxi.

Ak sa chce Slovensko v 21. storočí identifikovať ako moderná krajina, musí rozvíjať aj moderný sociálny systém a implementovať moderné sociálne politiky reflektujúce potreby sekundárnej sociability – tzv. fungujúceho sociálneho štátu. Úlohou moderných politických a sociálnych prístupov by jednoznačne malo byť uznanie sociálnych práv ako plnohodnotných ľudských práv a slobôd každého moderného občana a ich následná saturácia v praxi, pretože ak sa to tak nedeje, znamená to, že príchodom modernosti vznikli len nové formy chudoby, avšak samotná chudoba nevymizla, hoci počiatočný zámer oplýval reálnou komplexnou a funkčnou sociálnou emancipáciou.

Predkladaný zborník má ambíciu otvárať otázky, ktoré považuje za legitímne a kľúčové pri riešení fenoménov akými sú chudoba a sociálna neistota v 21. storočí na Slovensku. A samozrejme sa pokúša na ne hľadať aj kvalifikované odpovede. Dvanásť oslovených autorov (Petra Červená, Peter Daubner, Daniel Gerbery, Barbora Holubová, Alexandra Kárová, Zuzana Kepplová, Ľudmila Kolesárová, Ján Košč, Alena Krempaská, Anton Marcinčin, Ján Ruman a Peter Takáč) sa na nasledujúcich stránkach teoreticko- normatívne, empiricko-analyticky ako aj umelecko-literárne vyrovnáva s týmito fenoménmi a zásadnými problémami modernej spoločnosti. Jednotlivé príspevky sa zaoberajú aspektami chudoby, akými sú chudoba detí či medzigeneračná chudoba; systémovými príčinami vzniku a generovania chudoby a sociálnej neistoty; chudobou ako dôsledkom centralizácie politických rozhodnutí; chudobou, ktorá je vnímaná ako niečo, za čo si ľudia môžu sami; chudobou žien; chudobou v kontexte výskytu choroby, ktorá pretrváva alebo rozpadu rodiny; bezdomovectvom a s ním spojené právo na bývanie či chudobou, ktorú píše sám život v podobe zložitých sociálnych situácií cez prizmu reportáže.

Zámerom editorov tohto zborníka, ale aj autorov je predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku, poukázať na súčasný stav – riešenia/neriešenia niektorých prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, zaoberať sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu. Niektoré príspevky sú vzhľadom k použitej literatúre viac kvalitatívne ladené, iné kladú dôraz na kvantitatívne ukazovatele.

Veríme, že aj tento zborník textov pomôže na Slovensku rozprúdiť diskusiu na aktuálnu tému chudoby a sociálnej neistoty, zamyslieť sa nad reálnymi problémami, s ktorými sa musia chudobní a sociálne vylúčení občania stýkať a dennodenne zápasiť (oni z toho nie sú šťastní), empaticky ich pochopiť a v neposlednom rade vynaložiť akékoľvek úsilie smerujúce k zmene (prinajmenšom sa zapojiť do diskusie, rozbehnúť petičnú akciu či prísť s návrhom konkrétneho zákona). Chudoba je neustále prítomná a pripravená rovnako ako sociálna neistota. Kedykoľvek môže postihnúť kohokoľvek z nižších a stredných vrstiev. Tí na vyšších sociálno-statusových priečkach sa vo všeobecnosti chudoby a sociálnej neistoty obávať nemusia, keďže neskorý kapitalizmus vo svojej podstate neumožňuje sociálnu mobilitu. Tí hore len ťažko prepadnú dole, tak ako tí dole len ťažko postúpia hore.

Ján Košč a Ján Ruman

Stiahnuť knihu KLIK TU


Milí priatelia,

dávame do pozornosti diskusiu organizovanú kolegami zo združenia „Pracujúca chudoba“. Diskusie sa zúčastní aj naša dlhoročná členka a bývalá predsedníčka Slov.siete proti chudobe, PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

📣Občianske združenie Pracujúca chudoba a Nadácie Rosy Luxemburgové vás pozýva na seminár a diskusiu.
🔗online na FB a platforme Zoom https://bit.ly/3GsKK7f
📌Ak sa raz predpokladá, že patriť do modernej spoločnosti predstavuje mať zabezpečenú istotu v materiálnej núdzi, tak sa potom nemôže presadzovať diskurz typu „pomôž si sám“.
📌V spoločnej diskusii budeme otvárať otázky, ktoré považujeme za legitímne a kľúčové pri riešení aktuálnych fenoménov akými sú chudoba a sociálna neistota na Slovensku. A samozrejme, pokúsime sa na ne hľadať aj kvalifikované odpovede.
📌Koncom roku 2021 vydalo občianske združenie Pracujúca chudoba zborník príspevkov, ktorého zámerom bolo predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty, ktorá je na Slovensku prítomná. Autori poukazujú na súčasný neutešený stav a na riešenia/neriešenia rôznych prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, a zaoberajú sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu.
💬O úvodne slovo sa postará Joanna Gwiazdecká (riaditeľka pražskej pobočky Nadácie Rosy Luxemburg)
💬Prednášky:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív)
💬Panelová diskusia:
Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív)
Ľudmila Kolesárová (projektová manažérka a redaktorka, Denník N)
Ján Košč (sociálno-ekonomický analytik, OZ Pracujúca chudoba)
Ján Ruman (politológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)
⚙️Debatu moderuje: Martin Makara (publicista a doktorand, Prešovská univerzita v Prešove)


Kniha pod stromček

Najkrajší darček pod stromček je kniha. Jednu sme pre Vás pripravili.

Kniha Dotyk svätca je určená pre hĺbavejších čitateľov, ktorých zaujímajú širšie súvislosti týkajúce sa zmyslu života. Autorka sa inšpirovala príkladom svätcov.

K tomuto zaujímavému putovaniu, do svätých miest v rôznych častiach planéty, pozýva aj svojich čitateľov.

Keď som pripravovala túto publikáciu Dotyk svätca, netušila som, že počas jej vydania by mohol prísť priamo pápež František na Slovensko. Jeho pobyt u nás nazvaný S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom vystihuje aj jadro predloženej publikácie o sv.Františkovi Xavierovi.
Ďaleké cesty Sv. Františka Xaviera s mapou a krížom, ako ho vyobrazil svetoznámy maliar H. Martin Coronas, symbolizujú jeho úplnú oddanosť ľudstvu.

Ako vieme od jeho najbližších spolubratov a spolupracovníkov, jeho cesta do Indie bola náhodná. Nahradil brata, ktorý nečakane pred plavbou ochorel. O náhradníkovi rozhodol zakladateľ Ježišovej spoločnosti Ignác z Loyola. Nepochyboval, že pobyt v Indii, premostenie Východu a Západu je veľkou výzvou pre brata Františka Xaviera, aj pre jezuitov, ktorí si v tom čase vytvorili silné postavenie múdrych a dobročinných pútnikov na ceste za Ježišom.

Aj keď sa ľudstvu podarilo dosiahnuť veľké najmä vedecko-technické výdobytky, zostáva naďalej pred nami morálna revolúcia, na ktorú dnes upozorňujú najmocnejší muži na našej planéte – pápež František, aj indický premiér Modi, stúpenec významného duchovného predstaviteľa Indie Swamiho Vivekanandu. Podobne ako sa podarilo sv. Františkovi premostiť Európu s Áziou, keď tam začal vyučovať kresťanstvo, Swamimu Vivekanandovi sa, v minulom storočí podarilo premostiť Indiu s Amerikou. Ako prvý hinduistický mních rečnil na Parlamente svetových náboženstiev v Chicagu r. 1893, kde získal veľkú pozornosť a uznanie.

Naša spoločnosť bola oslovená celosvetovo pôsobiacim Parliament of the World ́s Religions a stali sme sa finalistom zorganizovanie medzináboženského Fóra na Slovensku. Aktívne sme sa zapojili do celosvetového medzináboženského dialógu počas World Religious Parliament v Salt Lake City r. 2015 . 25. júla 2016 sme zorganizovali na Slovensku CEIF 2016 (Central European Interfaith Forum) v Nitre. Bolo úspešné a malo pozitívny dopad na rozvoj medzináboženského dialógu u nás. Avšak Parliament of the World ́s Religions 2017 – Slovakia sa, z mnohých objektívnych dôvodov, neuskutočnil.

Od tej doby sme rozbehli niekoľko ďalších projektov. S putovnou výstavou Kresťanstvo v Indii slávneho umeleckého fotografa a historika Benoy Behla spojenou s premietaním dokumentu z Goa a besedou sme mali možnosť oboznámiť takmer celé Slovensko. Od Bratislavy cez Vrbové, Piešťany, Žilinu, Topoľčany, Nitru, Banskú Bystricu, Liptovský Mikuláš, Ružomberok. Študenti a študentky zdravotníckej školy, katolíckej univerzity, základnej a strednej školy, gymnázia, veriaci, duchovní a návštevníci výstavy všetkých vekových kategórií prejavili záujem aj o duševné cvičenia sv. Ignáca, predstaveného Spoločnosti Ježišovej.

Veľmi úspešný bol projekt Stretnú sa kresťan, moslim a žid ….rozhovory dvoch kňazov, imáma a rabína o pestrom svete okolo nás.
Ako v úvode rovnomennej publikácii Mária Nicoliniho poznamenal Tomáš Halík, predseda Českej kresťanskej akadémii: „Nikto nikdy nevidel svoju vlastnú tvár – poznáme len jej prevrátený obraz v zrkadle. Druhí nám nastavujú zrkadlá pokrivené predsudkami či lichôtkami. Iba reflexia skutočne úprimných priateľov nám naozaj prospieva.“

Z trialogu (resp. tetralogu) duchovných, skvele vedeného a štruktúrovaného, inteligentnými otázkami a podnetmi skúseného moderátora, vyžaruje poctivá priateľská atmosféra: „ Nie je už to samé vzácnym zábleskom nádeje do nášho sveta, tragicky zraňovaného tými, ktorí ničia etické poklady náboženstiev a energiu určenú k uzdravovaniu sveta a ku kultivácii ľudstva…?“

Cieľom Dotyku svätca je priblížiť tohto výnimočného svätca Františka Xaviera, ktorého v našom regióne veľmi nepoznáme, tentokrát bez pokrivených predsudkov, bez lichôtok, predovšetkým ako jedného z mála, ktorý dosiahol, aj podľa expertov vrcholový stav – stav osvietenia. Jednotu s Ježišom. Jeho viera hory prenášala. Preplával behom 11 rokov 80 000 km v Ázii, vylodil sa v každom väčšom portugalskom prístave, aby kázal o Ježišovi. Žil skromne, nepotreboval nič, okrem pár vecí, aby mohol písať listy svojim bratom, autoritám, členom Spoločnosti Ježišovej. Jedával hŕstku ryže s vodou, spával ako domorodci v chatrči na zemi alebo v nemocnici, kde sa zároveň staral aj o chorých a biednych. Vzdal sa luxusu rímskeho nuncia, aj bývania v paláci, služobníctva, kuchára. Nikdy mu nešlo o vlastné pohodlie, ale iba dobro, osvietenie a vrcholový stav vedomia.

Goa v tom čase bola sídlom jezuitov na Východe. Nazývali ju aj Rím Východu. Kvôli mnohým a rozmanitým kostolom, ktoré z veľkej časti tam dodnes stoja a fungujú. Máme v nich vyobrazené rôzne podoby tohto svätca – ako mystika, svätého muža, spoluzakladateľa Rádu jezuitov (Ježišovej spoločnosti), priekopníka medzináboženského dialógu, pre indické deti, ktoré vyučoval, a ktoré mu pomáhali učiť aj svojich rodičov, ako otca Xaviera. Stal sa mediátorom medzi ľuďmi a Bohom. Za zázraky, ktoré sa prítomnosti Františka udiali, viedli aj portugalského kráľa Jána III, (ktorý ho pôvodne vyslal do Indie), aby rozbehol petíciu za jeho blahorečenie. R. 1556 kráľ prikázal miestodržiteľovi v Indii zapísať svedectvá o Xavierovom živote a cnostiach. R. 1619 bol Xavier blahorečený a r. 1622 kanonizovaný pápežom Gregorom XV.

Zjavne okrem silnej viery je potrebná dobročinnosť, služba pre druhých, nie sebectvo. Skromný, pravdivý a cnostný život. Napĺňanie misie, pre ktorú sa každý z nás tu na Zemi narodil.

Ako dokázal za tak krátky životný čas dosiahnuť najvyšší stupeň osvietenia, takže sa podľa expertov, jeho telo ani po smrti nerozpadlo a dodnes je vyložené v sklenenej rakve v Katedrále Bom Jesus (Jezuliatko),trpezlivo odhaľujem v jednotlivých kapitolách.
Behom vystavovania tela Xaviera sa uskutočnilo veľa zázrakov, o ktorých ľudia podávali svedectvá: Paralyzovaní začali chodiť, slepí vidieť, nemí rozprávať po tom, čo sa dotkli jeho nohy, tela. A tak sa František Xavier zapísal ako svätec aj do panteónu Indov.
Dodnes sa tieto zázraky dejú. Dodnes sa nás tento svätec dotýka.

Čo bolo zmyslom života Františka Xaviera, že sa tento mladý nadaný jezuita ocitol neplánujúc v Indii, môžeme pochopiť vo vzťahu ku kresťanstvu v Indii.

Svojím láskavým postojom pomohol udržať najdlhšiu líniu sv. Tomáša, apoštola Indie, ktorý tu pôsobil od r. 52 – 72 n.l. Zároveň jeho osvietenie je dôkazom, že malo hlboký význam premostiť Západ s Východom, Európu s Východom. Kresťanstvo s hinduizmom a budhizmom. Avšak je pochopiteľné, že pre Európanov je Ázia vzdialená a záhadná, exotická po rôznych stránkach. Ale globalizovaný svet sa stal „jednou dedinou“. A svätci pôsobia aj po smrti. Sú živým príkladom pravdovravnosti a poctivosti, úprimnosti.
Aj mňa sa dotkol Sv. František Xavier. A zapálil ma. Viedol ma od miesta, kde som prvýkrát videla jeho zázračné telo, až do svojho rodiska Castelio de Xaviera, kde som sedela a modlila sa v kaplnke priamo na hrade, kde sedával ešte, ako malý František a modlil sa k Pánovi, usmievajúcemu sa Ježišovi. Z Vyššej moci mi bolo dovolené zhliadnuť celý jeho životný kruh.
A tak sa mi vynára zmysluplnosť rozšíriť medzináboženský dialóg zameraný v Európe predovšetkým na monoteistické náboženstvá o novú dimenziu. Včleniť aj východné náboženstvá. Inými slovami: Pripravil sv. František Xavier pôdu pre hlbšie stretnutie kresťanov a budhistov diskutujúc v 16.st. na schodoch budhistických univerzít v Japonsku?

Pripravil pôdu pre cesty pápeža Františka na Východ, pre jeho stretnutie s lídrami svetových náboženstiev? Ako aj so 14.Dalajlámom Tibetu, nositeľom Nobelovej ceny za mier?

Aj pôdu pre Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, aby sme ako prvá krajina bývalého socialistického tábora, ktorá tiež prešla ateizáciou a materializáciou, našli cestu naspäť k Bohu, prestali sa báť a upodozrievať, spochybňovať iných veriacich a hľadajúcich, a uskutočnili aj u nás svetové fórum medzináboženského dialógu?

PhDr. Anna Galovičová je zakladateľka a predsedníčka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva a od r. 1990 spája Východ so Západom organizovaním interkultúrnych a medzináboženských dialógov, výskumov koncentrovaných na duševný rozvoj človeka, psychohygienu a prevenciu zdravia. Počas pandémie COVID-19 sa koncentruje na Reštart seniorov, iné vekové kategórie.
Štúdiou Aplikácia jogy v dennom živote pre duševný rozvoj človeka, ktorú obhájila na Karlovej univerzite v Prahe r. 2009 prispela k rozvoju psycho-somatiky a liečby na báze vzťahu tela a mysle. Od r.1985 – 2016 PhDr. Anna Galovičová viedla kurzy stresmanažmentu, relaxačných cvičení a meditačné kurzy ako pre lekárov, zdravotné sestry, i pre pacientov a záujemcov o osvojenie si techník mentálneho tréningu. Bola iniciátorkou zavedenia jogových cvičení v rámci projektu Inovácia rehabilitácie jogou pre pacientov v slovenských liečebných kúpeľov a spolu s doc.MUDr. Jarkou Motajovou CSc. a indickým jogínom Paramhans Swamim Maheshwaranandom vyškolili v kúpeľoch Pieštany v r. 1988 stovky lekárov a rehabilitačných pracovníkov. Spolu s MUDr. Sedlákovou M., MUDr. Rohovou Z., MUDr. Zelenayovou zrealizovali úspešný výskum Využitie jogy pri liečbe pacientov s ankylosou spondylitis r.1988.

R. 1998 PhDr. Anna Galovičová sa stala členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od r. 1999 – 2004 ako riaditeľka Harmony kliniky v kúpeľoch Trenčianske Teplice pracovala priamo s klientmi a pacientmi a zrealizovala výskum o dopade jogových cvičení na fyzické, duševne, sociálne a duchovné zdravie.

V Piešťanoch v detskom sanatóriu Zelený strom pre deti postihnuté vážnym ochorením (detská obrna, skolióza, juvenílna artritída, atď.) zrealizovala r. 2003 výskum dopad jogových cvičení na detských pacientov s tímom a pod vedením MUDr. Olgy Boldišovej, riaditeľky Zeleného stromu . R. 2009 bola ocenená medzinárodnou org. Who is who a zaradená do Encyklopédie významných osobnosti Slovenska.
Vyše 50 rokov skúma účinky jogy a duševných cvičení na duševný a spirituálny rozvoj ľudí. Od r. 2015 je PhDr. Anna Galovičová predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe a exekutívnou koordinátorkou Európskej siete proti chudobe 11 rokov. Koordinuje európske projekty koncentrované na Európsky pilier sociálnych práv, minimálny príjem (EMIN 2 projekt). Pochopila spojenie služby blížnym a konanie dobrých činov s osobnostným rastom. Veľkosť človeka súvisí s tým, do akej miery pomáha ostatným. Aj v tejto oblasti rozlišuje možnosť odstrániť chudobu na Slovensku zmenou pohľadu a výberu elít. Nestačí koncentrovať sa na ekonomické politiky, zamestnanosť. Je potrebné dať do popredia ľudí súcitných, skromných, ktorí sa dokážu zrieknuť vysokého životného štandardu v prospech ľudí v núdzi, vylúčených. Od r. 2004 – 2015 PhDr. Galovičová koordinovala európske mládežnícke projekty a organizovala so svojím tímom medzinárodné tréningové kurzy a výmenné mládežnícke pobyty zamerané na osvojenie si zdravého životného štýlu, psychohygienických návykov a ochranu života, vegetariánsku stravu.

V septembri 1989 založila Československú úniu vegetariánov pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch.PhDr. Galovičová je spoluzakladateľka a predsedníčka Parlamentu svetových náboženstiev – Slovensko. R. 2002 bola vybraná spolu s Michalom Kováčom – prezidentom Slovenskej republiky za patrónku dreveného kostolíka sv. Paraskievy v Dobroslave.

R. 2014 Parliament of the World ́s Religions (PWR) v Chicago, USA udelil PhDr. Galovičovej titul Ambasádorka.
R. 2015 bola ocenená titulom Ambasádorka mieru World Peace Org. a Women Federation.
R. 2017 Slovensko sa stalo finalistom Svetového medzináboženského fóra, na základe 3-ročnej intenzívnej prípravnej práce a spolupráce s PWR Chicago. Jej súčasťou bol aj úspešne zrealizovaný CEIF 2016 v Nitre. Podporu písomne vyjadrili aj kardinál Turkson, hlava Pápežskej rady pre spravodlivosť a mier a kardinál Tourran, hlava Catholic Council for Interfaith Dialogue in Vatikan a ďalší.
A.Galovičová absolvovala 3-ročnú formáciu a ukončila 28.1. 2020. Je členkou Spoločenstvá kresťanského života (Communitas Vitae Christianae- CVX): „Náš život je podstatným spôsobom apoštolský. Pole pôsobnosti CVX nepozná hraníc, zasahuje Cirkev a svet, aby prinášala Evanjelium o spáse, osvietení všetkým ľuďom a aby slúžila jednotlivcom i spoločnosti tým, že bude otvárať srdcia pre obrátenie, vnútornú premenu a zápas za zmenu nespravodlivých systémov. Súčasťou aktivít je venovať sa ľuďom – obetiam všetkých foriem diskriminácie a odstraňovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými.“

R. 2019 podpísala Memorandum kooperácie na poli kultúry, vzdelávania, zdravia, sociálnej starostlivosti, športu a voľnočasových aktivít mládeže s partnerskou org. Indian-Slovak Association na Slovenskom veľvyslanectve v Delhi. Spolupráca s Indiou sa upevnila aj po schválení Medzinárodného dňa jogy (21.jún) a Rezolúcie OSN 69/131 práva každého na top štandard telesného, duševného a sociálneho zdravia, na podnet indického premiéra Modiho, stúpenca Swamiho Vivekanandu, indického mnícha, ktorý bol pri založení PWR v Chicago r. 1893 účastníkom a prvýkrát úspešne predstavil východné náboženstva na Západe.

Od r. 2018 – 2021 Spoločnosť slovensko-indického priateľstva v spolupráci s Indickým veľvyslanectvom a Parlamentom sv. náboženstiev –Slovensko organizuje v mnohých mestách Slovenska výstavu Kresťanstvo v Indii (Katolícka univerzita – Ružomberok, Teologická univerzita Košice, Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Topoľčany, Spoločnosť Božieho Slova Nitra, Gymnázium B.Magina vo Vrbovom, Mestský úrad Banská Bystrica, Kostol F.Xaviera Skalica, Arcibiskupstvo Žilina, Škola Matky Alexie
v Bratislave, Kostol Svätej Trojice Bánovce n/B a v Jakubovanoch na Liptove). Spolu s výstavou majú možnosť sa účastníci oboznámiť aj s osobnosťou sv. Františka Xaverského, formou besedy
a dokumentárneho filmu.

Použitá literatúra:
Galovičová Anna: Štúdia Aplikácia jogy v dennom živote pre duševný rozvoj človeka, Rigorózna práca, Praha, Karlova univerzita, Filozofická fakulta, 2009
Galovičová Anna: Joga – včera, dnes a zajtra, Senec 2017
Galovičová Anna: Európa pre ľudí. Zdravá planéta. Senec 2020.
Galovičová Anna: Healthy Planet. Europe for People. Senec 2020
Galovičová Anna a kol.: Reštart seniorov. Senec 2020
Galovičová Anna: Pomáhaj a nebojuj! Trenčín 2012
Galovičová Anna: Multikultúrna výchova. Trenčín 2009
Galovičová Anna, Brynhildur Bjornsdottir a kol. Všetci na jednej lodi. Prievidza 2014
Nicolini Mário: Stretnú sa kresťan, moslim a žid… Artforum 2018
Sri Swami Sivananda: Life and Teaching of LORD JESUS. India 2006
Gallagher T.M.:Spytovanie svedomia alebo Modlitba exámen podľa Ignáca Loyolského. Trnava 2013

Kniha vychádza v obmedzenom náklade (12,90/ks aj s poštovným) a bude k dispozícii k 20.12.21, podľa dohovoru a zaplatení čiastky 12,90 na účet O.Z.Slovenská sieť proti chudobe (Slovak Anti-Poverty Network -SAPN).

IBAN SK07 0900 0000 0051 7182 5798

Nezabudnite nám poslať na adresu: slovindia@hotmail.com Vašu korešpondenčnú adresu, kam si želáte knihu poslať a do poznámky ku platbe uviesť meno a priezvisko.

Zakúpením kníh podporíte zmysluplnú činnosť združenia. Ďakujeme Vám za priazeň a prajeme požehnané sviatky.


Prístup k minimálnemu príjmu

Celý svet sa snaží vzdorovať následkom a dôsledkom pandémie covid 19. Podmienky sociálnej politiky sa zmenili, výzvy a úlohy , ktoré nás v budúcnosti očakávajú budú iné a preto je veľmi dôležité aby sme boli odborne a ľudsky pripravení.
Európsky pilier sociálnych práv, ktorý je založený na 20 zásadách je zavedenie nových a účinnejších práv pre občanov. Vychádza z 20-tych kľúčových zásad, ktoré sú rozdelené do 3 kategórií:
– Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce
– Spravodlivé pracovné podmienky
– Sociálna ochrana a začlenenie
V kapitole III . sociálna ochrana a začlenenie v starostlivosti o deti a podporu sa uvádza, že deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve , majú právo na ochranu proti chudobe. Deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitné opatrenia na podporu rovností a príležitostí. Bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby právo na primeranú sociálnu ochranu.
Pandémia zastavila mnohé odvetvia, ktoré u nás nekorešpondujú so systémom sociálnej pomoci a kvalitou životnej úrovne občanov.
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR zatiaľ neuvádza či sa pripravujú aj nejaké legislatívne úpravy poskytovania sociálnej pomoci a ako bude riešiť situáciu občanov na hranici a pod hranicou chudoby do ktorej sa po pandémii prepadlo mnoho domácností , ako napr. matky živiteľky, rodiny s deťmi, ktorí prišli o prácu , segregovaná chudoba, dôchodcovia , ktorých zvýšenie cien a energií privedie ešte do väčšej chudoby. Hoci v európskom pilieri sociálnych práv v kapitole III. V bode 14 sa uvádza, že každý kto nemá dostatok prostriedkov má právo na primerané dávky minimálneho príjmu, ktoré zaručuje dôstojný život vo všetkých etapách života.
Na ilustráciu uvádzame, že rodičia dostanú od januára prídavok na dieťa vyšší o 38 centov (z 25,50 – 25,88 eur). Dôchodcovia zvýšenie dôchodku o 1,3 %.
Zhoršujúca sa epidemiologická situácia sa odráža na ekonomike , mnohé rodiny zostali bez práce , bez bývania a nie sú schopní svojim deťom v zabezpečiť základné životné podmienky. (hrozí ústavná starostlivosť, bezdomovectvo), nastupuje alkoholizmus a depresie.
Na záver uvádzame , že kľúčové je bývanie, na Slovensku je to dlhodobý problém , hlavne pre slabé príjmové rodiny a rodiny v núdzi. Preto je potrebné rozšíriť kapacity sociálnych nájomných bytov. Pretože takáto situácia má negatívny dopad na psychické zdravie človeka.


19. Stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

Tlačový brífing
Pozývame vás v mene Slovenskej siete proti chudobe (ďalej SAPN) vo štvrtok dňa 25. novembra od 10. 45 – 13h do nášho sídla v Jakubovanoch č. 211 ( pri Liptovskom Ondreji ), pri príležitosti 19. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby (skratka PEP – People experiencing Poverty). Pôjde o hybridné stretnutie organizované European Anti-Poverty Network (EAPN). Program je v prílohe.
Jednotlivé 7-členné národné delegácie sa stretnú fyzicky a budú spolupracovať v skupinách podľa zvolených tém formou workshopov World Cafe. Naša slovenská delegácia v 1. Workshope bude v zmiešanej skupine s Českou republikovu a Švédskom s témou zdravie, duševné zdravie a prístup k zdravotnej starostlivosti. V 2.workshope bude s Českou republikou, Rumunskom a Fínskom, čo sa týka témy digitalizácie. V 3.workshope sa spoločne vytvoria odkazy pre všetkých, kľúčové slogany na danú tému, ktoré sa odprezentujú na druhý deň 25. 11. Spoločnom stretnutí. Niektoré programy budú spoločné národným delegáciám všetkých 27 členských štátov EU a Európskym organizáciám. Verejná záverečná diskusia so zástupcami EU bude 25. 11. od 10.45 – 12.30 h . Ďalšie prioritné témy, o ktorých sa bude diskutovať, sú prístup k bývaniu a minimálny príjem.
Toto Európske stretnutie sa môže sledovať na:
Follow the event also on Twitter with #PeP2021, @EAPNEurope, @EU_Commission and @EU_Social
a budú viesť spoločne 9 workshopov, zameraných na štyri prioritné témy EAPN: prístup k bývaniu, zdravie, duševné zdravie a prístup k zdravotníckej starostlivosti, prístup k minimálnemu príjmu, digitalizácia. Tieto témy sú vzájomne previazané. Aby sme dokázali vybudovať inkluzívnu spoločnosť, je potrebné naučiť digitálne zručnosti aj deti z chudobných rodín a vylúčených komunít. K tomu však je potrebné mať izbu na dištančné učenie, či home-office. Ak sa to podarí, zlepší sa finančná situácia časom v rodine, aj získa pokoj a radosť zo života, well-being. A naopak. Ak bude menej nezamestnaných, a viac ľudí z dolnej populácie sa zamestná a nebude brať pomoc v hmotnej núdze, zlepší sa zabezpečenie penzistov pri klesajúcej demografickej krivke, aj postupne zvýši minimálny príjem, i dôchodky. Je potrebné však začať nahrádzať naučenú bezmocnosť naučeným optimizmom. Posilniť duševné zdravie všetkých vekových kategórií osvojením si psychohygienických návykov , tak ako sme sa na Západe naučili telesnú hygienu.
Program:
10. 45 – 12.30 možnosť vypočuť si diskusiu účastníkov konferencie s vyššími úradníkmi EU.
12.30 – 13.00 pracovný obed
Vyhodnotenie 19. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby , oboznámenie sa s odkazmi a riešeniami v 4 prioritných oblastiach v debate so slovenskou delegáciou.


17. OKTÓBER MEDZINÁRODNÝ DEŇ CHUDOBY 2021

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe(SAPN) a sympatizanti,

Dňa 24.11. – 25. 11. 2021 sa bude konať 19. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby (PEP – people experiencing poverty). Je našou snahou sa dobre pripraviť, aby sme prispeli k jeho úspechu podľa našich možností. Na základe konzultácii s PEP a národnými koordinátormi Európska sieť proti chudobe vybrala tieto priority:

1) Prístup k bývaniu
2) Prístup k minimálnemu príjmu (pomoc v hmotnej núdzi)
3) Prístup k dobrej zdravotnej starostlivosti a službám. Duševné zdravie.
4) Digitalizácia a prístup k službám. Aký dopad má prístup k digitálnym technológiám (prístup k internetu, k zariadeniam, IT zručnosti) na hore uvedené služby a iné? Ako COVID zmenil tieto veci, ale treba pripomenúť, že tieto položky existovali dávno pred pandémiou COVID a tvorcovia politík ich ignorovali.

Na Slovensku zomrelo 12 690 covid pacientov. Mnohí členovia rodín v rôznej vekovej kategórii boli, sú vážne chorí. Niekoľko krát bolo potrebné sprísniť covid opatrenia, uzavrieť krajinu, kedy boli otvorené iba potraviny, lekárne, zdravotné strediská. Náš život sa zastavil. Podľa prieskumov sa trojnásobne zhoršilo duševné zdravie. Ukázalo sa, že sme na jednej lodi, a je potrebné zabezpečiť prístup k bývaniu, vode, potravinám, aby chudobní ľudia mali priestor izolovať člena rodiny počas karantény, aby sa mohli dodržiavať hygienické pokyny a umývať ruky, aby sa deti mohli učiť dištančne, mali prístup k internetu, získali IT zručnosti a neprepadávali, lebo zameškali niekoľkomesačné učivo a neboli schopné naň nadviazať po návrate do škôl. Mohli by ste žiť bez jedla a vody? Naše najväčšie želanie je zastaviť šírenie pandémie COVID-19.

Máme radosť, že naša vláda umožnila zriadiť na Slovensku pracovnú agentúru pre EU, ktorá sa bude starať o zamestnanosť a implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv.

Blíži sa 17. október
Európsky sociálny výbor EUISG spoločne s výborom pre politiky vybrali 8 kľúčových problémov na báze Poverty Watches. Boli pretavené v slogany, ktoré sa dajú využiť na sociálnych sieťach, aby pritiahli pozornosť. My sme pripravili ich preklady. Mohli by ste ich využiť vo svojich organizáciách a šíriť váš odkaz, postrehy. Jedným z nich je:
Ako môžete nájsť cestu von zo začarovaného kruhu?
Mali by sme žiť v pravde, solidarite. Naša práca by mala mať zmysel. Tak ako potrebujeme vzduch, vodu, potraviny, aby sme prežili, potrebujeme prajné priateľské prostredie. Ako sa dozvedáme z úst najvyšších štátnych predstaviteľov a sociálnych vedcov: “žijeme v zranenej spoločnosti, je polarizovaná, prešpikovaná klamstvami, ktoré sa vydávajú za pravdu, zlodejčinami, strachom, nenávisťou.“

Akoby to nestačilo, zobudili sme sa po desaťročiach zaslepenosti a vidíme aj vďaka mladému Jankovi Kuciakovi a Martine, ktorí už nežijú medzi nami: demokraciu požiera chobotnica, tak ako aj ich požrala. Bohužiaľ, žijeme vo svete, ktorému nerozumieme. Denne vidíme vychádzať slnko na východe, zapadať na západe, hoci je to naša planéta, ktorá obieha okolo slnka. A tak sme si po voľbách mysleli, že je to otázka krátkeho času a podarí sa novej vláde vybrať zo suda pokazené jablká, aby nezhnili ostatné. Ukazuje sa však, že v chorej spoločnosti ťažko nájsť cestu von zo začarovaného kruhu. Chce to zmenu znútra, každého z nás. Ináč sa budeme krútiť v bludnom kruhu. A týka sa to nielen nás na Slovensku. Podobná situácia je aj v Českej republike. Inde.

 

Sme radi, že vznikla Rada vlády pre zlepšenie duševného zdravia. Že duševné zdravie je politickou prioritou na Slovensku, v EU. Že sa dostalo do Plánu obnovy a odolnosti. Súvisí so znižovaním negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Je 2-3 väčší výskyt príznakov úzkosti, depresie. Zbavujeme sa stigmy , že návšteva psychiatra, či psychológa alebo psychoterapeuta je hanbou. Končí éra, že pacienti boli zatváraní dlhodobo v psychiatrických ústavoch. Nízka gramotnosť obyvateľstva o duševnom zdraví sa týka takmer všetkých, ako diskrétnej elity a oligarchov, pomocnej elity politikov, mienkotvorných ľudí, intelektuálov, novinárov, ktorí polarizujú našu spoločnosť, tak dolnej populácii. V Českej republike už existuje 30 centier duševného zdravia. V západoeurópskych štátoch ako napr. v Írsku, či Rakúsku, hovoríme o bio-sociálnom modele ľudského zdravia.
Čo napomáha duševnému vývoju? Veď peňazí je dosť pre všetkých, ale nie pre „nenažraných“. Spravodlivosť, zníženie chudoby je zbožným želaním.

Prečo by ste chceli žiť v nerovnej spoločnosti, v ktorej sa ubližuje ľuďom a vo veľkom kradne? Čo zostalo z vízie „nežnej revolúcie“? Vstúpili sme do elitného klubu EU najbohatších štátov sveta. V tomto zložitom globalizovanom svete naše zvnútornené emócie nie sú dobrým kompasom. Trpíme a žijeme v neistom svete. Kolapsy sú nepredvídateľné. Ak jeden tvor ako netopier dokáže dlhodobo znefunkčniť ľudí na celom svete, aj na Antarktíde, kam sa tiež pandémia COVID-19 dostala, tak sme veľmi krehkí. A ešte v tejto situácii pobehujú medzi nami predátori, ktorí manipulujú, znečisťujú a neurotizujú našu spoločnosť, sami seba odcudzení, nezdraví.

OSN schválilo r. 2014 Rezolúciu 69/131 o práve každého na top štandard telesného, duševného a sociálneho zdravia. Ľudia sa prebúdzajú aj na Slovensku. Postupne vzniká u nás koalícia škôl pre duševné zdravie, koalícia samospráv pre duševné zdravie. Treba vziať svoje zdravie do vlastných rúk. Pomôcť vytvoriť komunitné kaviarne (lepšie než krízové kaviarne), komunitné centrá zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Prístup k zdravotnej starostlivosti: luxus alebo právo každého človeka? Vysoké percento psycho-somatických, civilizačných ochorení, ktoré majú najväčší podiel na úmrtí ako sú srdco-cievne , nádorové ochorenia, závislosti , atď. Aktívny prístup k zdraviu a prevencia ide ruka v ruke so starostlivosťou o duševné zdravie. Veľmoc duše podľa svetoznámeho psychiatra C.G.Junga je najväčšia veľmoc, ktorá prevyšuje veľmoc USA, či inú. Tu je riešenie – objaviť veľmoc duše.

Aj o tom bola návšteva pápeža Františka, aby sme sa prestali pozerať dolu a zdvihli oči nahor.
Ako by ste mohli prečítať tento odkaz bez prístupu k internetu?

Želám Vám silu prekonať prekážky. Anka Galovičová – predsedníčka SAPN


Inovatívny projekt CICLO

Niečo o projekte:

Inovatívny projekt CICLO sa zameriava na prípravu nízkokvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných osôb na trh práce. V rámci projektu vyvíjame online vzdelávacie moduly, ktorými budú zdarma školení nízkokvalifikovaní a dlhodobo nezamestnaní občania, ktorí majú záujem o získanie kvalifikácie v oblasti obehového hospodárstva.

Viac sa dozviete v malej prezentácii po kliknutí na tento odkaz: Prezentácia


REŠTART V NOVOM ROKU 2021

REŠTART v Novom roku 2021 – pohár do polovice plný.
Končíme rok 2020, ktorý bol nepredvídateľný. Áno, čítali sme v románoch, videli vo filmoch, učili sa v dejepise, že boli doby, kedy milióny ľudí v Európe zomreli na mor. Ale keď sme pred 12 mesiacmi vstupovali do Nového roku, očakávali sme všeličo, ale ani vo sne by nás nenapadlo, že deti čaká skoro rok bez chodenia do školy, že prestanú lietať lietadlá do dovolenkových destinácií, aj inde. Dokonca, že si nebudeme môcť sadnúť ani na terasu obľúbenej kaviarne, aby sme si vypili svoje kapučíno. A zostaneme celé týždne doma v rámci domácej karanténe. Že sa vyprázdnia celé mestá, na uliciach, ani v kostoloch neuvidíme nikoho, vlaky prestanú chodiť, kiná a divadlá zostanú zavreté, aj hotely a ubytovne, lyžiarske vleky, že sa zastavíme.

Je ozaj príčinou tohto neopísateľného a nepochopiteľného stavu, ktorému čelíme na Slovensku, v celej Európe od marca do dnes, akýsi drobec – koronavírus? A dupľom, ktorý na prelome rokov 2019/20 šarapatil kdesi v neznámom čínskom mestečku Wu-chan v útrobách netopiera, plaza?

Aká to sila sa prebudila v tomto očami neviditeľnom drobcovi, že sa rozbehol v útrobách ľudí do celého sveta až Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v marci tohto roku pandémiu COVID-19, keďže sa objavil v mnohých svetadieloch, nielen v Ázii? A dodnes vládne celému svetu. A naviac tvorivo zmutovaný, adaptovaný na zmenené podmienky.

Tým dopravným prostriedkom, na krídlach ktorého doletel až k nám do Tatier, Piešťan, Košíc aj do Bratislavy, Prahy, Viedne, aj do Vatikánu a Ríma, či Paríža, Londýna, New Yorku, i do Egypta, a Afriky je človek sám. Tú obrovskú silu prenosu po celej planéte korona vírus čerpá priamo zo životnej sily človeka, ktorého nakazil a ktorý ďalej tomuto drobcovi pomáha dýchaním, vdychom a výdychom, ako dopravný prostriedok od človeka k človeku, najmä v rodinnom kruhu, v úzkom kontakte.

Aj preto sa celé Slovensko zabezpečilo nosením rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, aby pri dýchaní, kašlaní, rozprávaní, usmievaní i zlostení a vykrikovaní zostali tieto drobné potvorky znehybnené v pasci rúška. potvrdili to aj výskumy učiteľov na školách, keď vysvetľovali žiakom, prečo je potrebné nosiť v kontakte s ľuďmi rúško.

Ako zastaviť koronu bez toho, aby sme zastavili ľudí a každodenný život? Okrem nosenia rúšok. Je to vôbec možné? Pokúsili sa o to experti na výrobu vakcín proti tejto pliage. A vakcíny sa tieto hodiny dostávajú do obehu v členských štátoch Európskej únie pripravené vstúpiť do tiel očkovaných ľudí. Mnohé vakcíny, ktoré ľudský organizmus dostáva do tela už v detstve nám pomohli uniknúť z pazúrov infekčných chorôb, i smrteľných. Je to výsledok dobrej znalosti, ako funguje ľudské telo, imunitný systém. Imunito je slovo latinského pôvodu a znamená urobiť pevným, opevnený proti nepriateľovi, odolný, chránený.

Imunitný systém sa skladá z tkaniva, orgánov a procesov, ktoré chránia telo človeka pred inváziou cudzích prvkov – napr. korony, vírov, baktérií, húb a plesní. Druhou funkciou imunitného systému je starať sa o „domáci poriadok“ v organizme. Tento systém odstraňuje poškodené a zostarnuté bunky z tela a má dozor nad mutujúcimi bunkami. Jednoducho ak cudzí votrelec, napr. korona vstúpi do tela, imunitný systém sa ju snaží vylúčiť alebo zničiť.

Pri očkovaní ide o pasívnu imunizáciu. Ide o umelý proces vytvárania imunity. Injekcia vakcíny obsahuje hotové protilátky. Tieto látky poskytujú okamžitú ochranu, avšak na určitú dobu. Pri aktívnej imunizácii očkovacia látka obsahuje živé, ale oslabené mikroorganizmy (napr. vakcína proti osýpkam) alebo mŕtve organizmy (napr. vakcína proti čiernemu kašľu) alebo oslabené formy bakteriálnych toxínov (napr. vakcína proti záškrtu). Tieto vakcíny stimulujú imunitný systém danej osoby príjemcu k tomu, aby jeho organizmus začal včas vytvárať vlastné protilátky. Tak vzniká relatívne dlhodobá odolnosť voči určitým prenosným ochoreniam.

A tak sa tieto dni treba rozhodnúť dať sa zaočkovať (a týka sa to najmä ohrozených skupín ľudí na koronu, kam patria seniori a seniorky a samozrejme zdravotníci, záchranári, lekári, predavačky, pokladníčky, politici, šoféri, policajti, vojaci pomáhajúci počas testovaní, karanténe).

Podobne ako sa očkujeme pri cestách do cudziny napr. proti cholere, hepatitíde A, žltej zimnici, tetanu, tuberkulóze, brušnému týfusu, meningokokové meningitíde pribudne aj očkovanie proti korone. Áno, dá sa zastaviť votrelec korona, bez toho, aby sa zastavil človek a uzavrel v karanténe, aby sa zastavil každodenný život, školy, pracoviská, obchody, reštaurácie, fitnesy, atď. A to imunizáciou.

Stručne povedané: pri imunizácií ide o to predchádzať chorobnému stavu tým, že sa organizmus na určitého votrelca napr. koronu vopred pripraví. A pri opakovanom vstupe tohto votrelca niekedy v budúcnosti, je reakcia rýchlejšia a silnejšia.

Vzťah imunitného systému a psychologických javov

Posledné roky dokázali, že imunitný systém je začlenený do interakcie s inými orgánmi v našom tele. Nielen s nervovou činnosťou, ale prostredníctvom tejto činnosti aj s psychickou, sociálnou. A tak vznikla psychoneuroimunológia. Tento termín použili prvýkrát v roku 1964 George Solomon a Rudolph Moos.

Výskum Adera a Cohena podnietil ďalšie výskumy v tejto novej oblasti. R. 1987 bol založený špeciálny časopis nazývaný Brain, Behavior, and Immunity (Mozog, správanie a imunita). Cieľom bolo lepšie pochopiť, akú rolu zohráva správanie človeka pri posilnení imunity, zdravia a naopak v navodzovaní ochorenia. Najväčšia pozornosť bola venovaná vplyvu stresu na činnosť imunitného systému.

Ukázalo sa, že tam, kde je človek pod stresom, nedokáže byť pánom svojej situácie, dochádzalo k zníženiu imunitného systému. Ukázalo sa, že sám zážitok agresívneho napadnutia sa neprejavil znížením činnosti imunitného systému. Avšak tam, kde došlo k ťažkej porážke s radikálnou stratou dominancie, sa významne znížila činnosť imunitného systému. Podobne vplýva aj pátracie správanie, t.j. hľadanie východiska zo zdanlivo neriešiteľnej životnej situácie. Buď dochádza k rezignácií, ktorá podľa experta Rotenberga vytvára obecnú predispozíciu k celému radu ochorení, alebo pátracie správanie nájde východisko a to má pozitívny vplyv na celý rad ochorení. Vznikol nový odborný termín „learned hopefulness“ (naučená nádej, viera) spojený s pozitívnym myslením a očakávaním. A naopak „learned helplesness“. Ide o pocit schopnosti zvládnuť situáciu (controllability).

  

Celý rad publikovaných výskumov študujúcich imunitnú činnosť v závislosti na psychologických premenných bol uskutočnený na študentoch. Výsledky ukázali, že zníženie hladiny IgA imunoglobulínu je najväčšie v priebehu skúšok, kedy stres dosahuje vrchol. A študenti sú tak oslabení a ľahšie podľahnú chorobám.

A tak do hry s drobcom koronou vstupuje veľmoc duše. Zatiaľ ľudstvo nedozrelo pochopiť objavy svetoznámeho psychológa Carla Gustava Junga: že duša je vlastnou veľmocou, ktorá mnohonásobne prevyšuje všetky mocnosti sveta. Len pomocou radikálnej práce s dušou, sebadisciplínou, pozitívnym myslením a  očakávaním sa môžeme pohnúť vpred aj počas pandémie COVID-19. Jedine objavením veľmoci duše bude naša spolupráca na ozdravení našej planéty úspešná. Nestačí vyvinúť vakcínu, ani triediť odpad, schôdzovať, analyzovať, nariaďovať ľuďom. Psychično je veľmoc. A jeho objavením začíname reštart.

Od marca všetci na Slovensku prežívame extrémne náročnú životnú situáciu. A v nej sa brúsi naša osobnosť. Buď z nej vychádzame ako víťazi a rastieme, zrejeme. Alebo ako porazení, skľúčení, smutní, utrápení, nespokojní, čo má vplyv na zníženie imunity, sa posilňuje rozbeh korony všetkými smermi, nielen po Slovensku.

Foto s R. Moody

Výskumy genetikov dokázali, že „pochádzame z jednej Evy a sme vzájomne prepojení, ako jeden strom so 7 miliardami konárov vzájomne prepletených “ako to vysvetľoval r. 1990 v Martine počas večere s lekármi Raymond Moody, svetoznámy autor bestsellerov Život po živote, Svetlo na druhom brehu, ktorého na Slovensko pozvala autorka tohto článku. Aj preto dnes takmer všetci na Zemi poznáme názov čínskeho mestečka Wu-chan. A čo sa tam udialo v útrobách netopiera, plaza, v žalúdku a pľúcach Číňanov ovplyvňuje dodnes aj nás tu v Tatrách.

Tak ako chronický stres spomaľuje hojenie rán, podľa výsledkov výskumu
z r. 1995 vedeného Kielcoltom-Glaserom, aj dlhotrvajúci stres z pandémie COVID-19 spomaľuje ozdravenie. Škodí ľuďom. A ak niektorí mudrlanti majú potrebu neustále liať olej do ohňa a svojimi negatívnymi komentármi, atakmi novej vlády, nového lídra vlády (nech by to bol Šavel alebo Pavel), deštruktívnou kritikou usilujú o predčasné voľby, či pád alebo rekonštrukciu vlády pridávajú k pandémii ďalší chronický stres počas 2.vlny, neuvedomujú si, ako celému národu, zdravotníkom, ľuďom v 1. Línii, svojim rodičom, starkým, ďalším ohrozeným skupinám, aj svojim
deťom, vnúčatám, i nášmu hospodárstvu škodia. Psychično je veľmoc. Duša je neviditeľný dýchací orgán. Vitálna sila. Živnou pôdou duše je prirodzený život, s dostatkom manuálnej práce aj telesného pohybu. Jednoduchý život a vznešené myslenie.

Zaplať Pánboh, že sme sa počas 1.vlny dokázali utíšiť a plne sme sa sústredili na pokyny premiéra a odborníkov, ktoré nám sprostredkovali jasne a zrozumiteľne naše masmédia, televízne debaty a správy. Ide o veľmoc duše a sú si mienkotvorní ľudia, politici, či vládni alebo opoziční, ľudia s rozhodovacími kompetenciami schopní si to naplno uvedomiť, že psychično je veľmoc? Väčšia ako vojenské veľmoci, ako atómové zbrane, aj ako biologické zbrane? V zásade sme do tej miery zahalení do psychických obrazov, že nám uniká prítomný okamih a skutočnosť.

Ako poškodená platňa na gramofóne škrípe, ak na to miesto príde ihla, aj my z veľkej časti žijeme v minulosti, pripomínajúc si v mysli, v rozhovoroch, v svojich komentároch, v článkoch, na tlačových konferenciách staré boľačky, zaškatuľkovanie ľudí, príbuzných, kolegov, šéfov, či politikov. A to je povestné zmätenie jazykov na Babylonskej veži. Že každý kvázi-intelektuál si opisuje „svoj pohár do polovice prázdny“, drása svoje boľačky z minulosti a škrípe ako tá poškodená platňa…. Paralyzuje ľudí. A tak je tu korona, čo nás uzatvára, aj kritici tohto stavu, tejto vlády. Pomáha mindfulness, koncentrácia na prítomnosť a ľudí, ktorí ešte čítajú média, a pozerajú správy nerozptyľovať deštruktívnou, negatívnou kritikou. Aby dobre pochopili, čo sa deje. O tom je vnútorná premena
a reštart.

Vieme si my, ľudia, uvedomiť, že sociálna izolovanosť (loneliness) znižuje
imunitu? Že strach pred očkovaním je síce prirodzený a silný (veď psychično je veľmoc), ale ak nezískame odvahu dať sa očkovať, aspoň treba votrelca zastaviť rúškom? A nebáť sa ľudí? Že treba myslieť nielen na seba a svoje potreby, ale aj na zdravotné sestričky, lekárov, opatrovateľky, ľudí v 1. Línii, ktorí sú pod chronickým stresom, čo má na nich vplyv a znižuje im imunitné hodnoty, čo vidieť aj na rastúcej chorobnosti zdravotného personálu v nemocniciach. Buďme im sociálnou oporou, myslime na nich s láskou, úctou a potešme ich ako sa dá a vieme. A treba ich aj finančne patrične odmeniť a zvážiť vôbec platové zaradenie ľudí a nastaviť spravodlivo.

Milé čitateľky a čitatelia,
Tieto riadky píšem aj v mene Slovenskej siete proti chudobe (SAPN), ktorej som predsedníčkou a zastupujem ju ako exekutívna koordinátorka v European Anti-Poverty Network v Bruseli. SAPN realizuje projekt Reštart seniorov po pandémii.

Vyše 50 rokov sa venujem tejto oblasti psychológie zdravia ako psychologička, ktorá na Karlovej univerzite v Prahe obhájila diplomovú prácu Psychologické aspekty jogy (1975) a rigoróznu prácu Štúdia Aplikácia jogy v dennom živote na duševný rozvoj človeka. Ide mi najmä o udržanie si, znovu získanie duševného zdravia a prevenciu. Od 17.rokov som prešla výcvikom u najlepších odborníkov na mentálny tréning ako 14. Dalajláma Tibetu, jogovým výcvikom pod vedením popredných československých, a indických jogínov, aj osvojením si duševných cvičení sv. Ignáca, zakladateľa Rádu jezuitov. Stretla som celý rad svetoznámych lekárov a expertov zameraných na duševné zdravie. V novembri roku 1919 krátko pred vypuknutím pandémie COVID-19 som sa zúčastnila v Indii prvej celosvetovej konferencii Ajurvéda, joga, homeopatia, na ktorej sa zúčastnili experti z celého sveta a najlepších západných a amerických univerzít. Indický premiér Modi, ktorý denne medituje, cvičí jogu a je zameraný na mentálno-spirituálny vývoj včítane dodržujúci všeľudské hodnoty, inicioval v OSN schválenie Medzinárodného dňa jogy – 21. Júna a schválenie Rezolúcie 69/131 o právach každého získať top štandard telesného, duševného a sociálneho zdravia.

Foto: s Dr. H.R. Nagendrom, ME, PhDosobný učiteľ jogy premiéra Indickej republiky N. Módiho)

Aj na Slovensku sa snažíme o ten istý cieľ. Preto realizujeme mentálne tréningy v našom centre – JAKUBOVANY pri Liptovskom Mikuláši (Liptovský Ondrej), kde sme sa presťahovali z Piešťan. Ich súčasťou sú kurzy osvojenia si psychohygienických návykov. Tak ako sa od detstva učíme telesnú hygienu, umývame sa, čistíme si zuby, kúpeme sa, prezliekame do čistého oblečenia, atď. si treba osvojiť aj psycho-hygienu.

V projekte Reštart seniorov po pandémii sme sa zamerali aj na túto vekovú kategóriu. Pri klesajúcej demografickej krivke je nutné, aby sa seniori a seniorky udržovali fit, aby boli schopní vypomôcť a podeliť sa o svoje celoživotné skúsenosti, dupľom teraz počas pandémie COVID-19, kedy sú rizikovou skupinou. Súčasťou tohto projektu sú aj kurzy varenia zdravej stravy, s prevahou ovocia a zeleniny. Zdravá strava posilňuje imunitný systém a dodáva organizmu potrebné látky a prvky, vitamíny. Nechýba poradenstvo pre diabetes a vysoký krvný tlak a prírodná liečba s včelími produktmi. Reštart je viazaný aj na dostatok telesného pohybu. Na Liptove sme objavili chodníčky aj pre staršiu generáciu a menej pohyblivých účastníkov. Okrem jogových cvičení sa cvičia aj Pilates, Schultzeho autogénny tréning, rehabilitačné cvičenia. Pomáhame formou sociálneho poradenstva pod vedením odborníčky. Spolupracujeme s ďalšími partnermi ako ZOOKONTAKT, navštevujeme zvieratká a využívame interaktívny kontakt s nimi priamo v ich klietke. Nechýbajú ručné práce, maľovanie obrázkov, art-terapia, najmä počas večerov, oddychu, počas nepriaznivého počasia na vychádzky.

Prvé výsledky tohto projektu potvrdili našu hypotézu, že psychično je veľmoc, že treba začať reštart od seba a nečakať iba na rozhodnutia politikov, či iných decision-makers, či objavenie a účinnosť vakcíny. Alebo že korona vírus ako prišiel, tak odíde. Ide o maratón, nie jednorazové aktivity, a tak sa na stretnutie s vami tešíme. Nájdete nás na Liptove, v Jakubovanoch.

V Novom roku 2021 vám želáme jasnú myseľ, upratanie vovnútri a reštart.
Anka Galovičová

“Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Copyright © 2014 abpiestany.sk. Všetky práva vyhradené.