Konferencia „Pracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  “

KonferenciaPracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  

Motto konferencie: Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych. M.K.Gándhí

Cieľ konferencie:

Je zameraná na zviditeľnenie práva každého na dôstojný život v EU. Aj preto sa bude konať v čase Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Zároveň pomáha informovať občanov o dnešnej situácii v Európe, na Slovensku, čo sa týka pracujúcej chudoby, i o tom, ako ľahko je možné spadnúť do chudoby. Upozorňuje na potrebu spájania a participácie ľudí so skúsenosťou chudoby, odborníkov na chudobu v prípravnej, implementačnej i evaluačnej fáze i na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok dolných 40% populácie na Slovensku.

Koncepcia konferencie:

Konferencia je zamýšľaná ako dialóg expertov na chudobu, ľudí so skúsenosťou chudoby, odborárov a odborníkov verejnej správy (MPSV a R, MŠVVŠ) zodpovedných za príslušnú oblasť verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Jeho vyústením by malo byť vyhlásenie – odporúčanie

V rámci Stratégia Európa 2020. Všetkých 15 najväčších Európskych sietí/organizácií a 3 národné pilotné aliancie v Bulharsku, Dánsku, Írsku, ktoré sú členmi EAPN – European Anti-Poverty Network, sú zapojené do práce Aliancie pre demokratický sociálny udržateľný európsky semester. Táto široká koalícia spája najväčšie európske neziskové organizácie a odbory, s členskými organizáciami na Európskej, národnej a miestnej úrovni v EÚ. Robí schopnými občianske združenia, aby sa zúčastnili tvorby EÚ politík a takto prispeli k pokroku pri dosahovaní cieľov Stratégie Európa 2020.

Miesto: Mestský úrad – Nitra, zasadačka

Termín: štvrtok 17. Októbra 2019

Organizátor: Slovenská sieť proti chudobe (SAPN)

Spoluorganizátori: Pracujúca chudoba – p. Kuruc

Centrum pre rodinu – Nitra – Ing.Mgr. Dobroslava Baranová

Expert na zamestnanosť – p. M.Páleník

Nezisková organizácia Oáza: páter Peter Gombita

Fórum kresťanských rodín: p. Kuzár 

Federácia rodín za svetový mier – Ing. Miroslav Rybár

Program: 

8.30 – 9.30 Registrácia

9.30 – 9.40 Uvítací prejav k Medzinárodnému dňu chudoby (p. Zuzana Kusá, SAV)

9.40 – 13.00 Pozvané prednášky a diskusia

Praktické príklady vzniku rizika chudoby v pracujúcich rodinách, skúsenosti z viac  ako 10 ročnej  práce s rôznymi rodinnými situáciami  v Centre pre rodinu – Nitra, Ing.Mgr. Dobroslava Baranová

Ako pomôcť ľuďom odstrániť prekážky, ktoré im bránia žiť dôstojne, zamestnať sa, nájsť si domov. Mgr. Peter Gombita, Oáza

Osobné príbehy ľudí so skúsenosťou chudoby (Oáza – nádej pre každého)

Pracujúca chudoba u nás. p. Kuruc, Pracujúca chudoba

Analýza chudoby Európskej siete proti chudobe (EAPN) (extrémna chudoba, chudoba v EU ako sa meria, ako sa rieši, projekt Watch) – A.Szuhová – členka výboru EUISG

Sociálna pasca – náklady a cesta von. Čo je hlavnou príčinou chudoby? Aký je dopad vládnych politík? Národnej a EU?

Ing. Michal Páleník, Expert na zamestnanosť

11. 30 – 12.40h panelová diskusia I: multidimenzionálna chudoba a komplexný prístup

Karel Schwarz – predseda EAPN Česko

Spoločnosť založená na rodine – prevencia nielen proti chudobe – Miroslav Rybár

a pozvaní odborníci.

Prístupy k znižovaniu chudoby na Slovensku. Systémová pomoc so zainteresovanými európskymi (EK, ESF, EAPN, atď.)a národnými inštitúciami a samosprávou – ZMOS, štátna správa, mimovládne organizácie, nadácie, a pod.

12.40 – 13.00h Záver. Východiska a návrhy.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0722 – Sociálna pasca – náklady a cesta von.

17.10. MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI CHUDOBE


Voľby do Europarlamentu 2019

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, milí sympatizanti,
pozývame Vás na stretnutie s kandidátmi do EP, ktorí podpísali zmluvu. Zároveň posielame prihlášku a bližšie informácie v prílohe. Prosím, prihláste sa najneskôr do 5. mája 2019. Vďaka. Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom Anka Galovičová

15.5.2019, Liptovský Mikuláš

Voľby do Europarlamentu 2019

Dom kultúry/Klubová scéna, Hollého 4, Liptovský Mikuláš

15.5.2019 14:00 – 16.00h.

Zmluva pre kandidátov do EP:

Rok 2019

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, milí sympatizanti,
v  Novom roku 2019 Vám želáme dobré zdravie, harmóniu vo vašich rodinách, pre osamelých pekné chvíle v kruhu cítiacich ľudí, a potrebnú silu aktívne sa účastniť na spoločenskom a politickom dianí.  
Pripájam materiál zameraný na dôležitosť minimálneho príjmu a minimálnej mzdy pre dôstojný život pre každého a postupne porovnateľný sociálny štandard v Európskej únii. Podarí sa to? Aké konkétne kroky treba urobiť? Aj o tom si povieme na našom prvom stretnutí v roku 2019 s otcom Petrom Gombitom, Michalom Páleníkom a ďalšími odborníkmi na chudobu.
Ďakujem tým, ktorí zaplatili členské 17,-euro na rok2019.
Tešíme sa na šance a nové výzvy v roku 2019.
Pozdravujem vás
Anka Galovičová – predsedníčka

Profesia s perspektívou, profesia s poslaním.

LABOR SOCIALIS 2018

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

s podtitulom

Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním,

konaná pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

20. september 2018

o 8.30 hod.

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Dražovská 2, Nitra

Organizátor konferencie


Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spoluorganizátori konferencie


Nitriansky samosprávny kraj

Účasť na konferencii prisľúbili


 

 • Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí ako psychoterapeut a supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa oblasti riešenia konfliktov, mediácie a negociácie a vzdelávania v oblasti manažérskych zručností
 • Mgr. Viera Kazimírová – vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Raf Sondervorst – Odisee University College, Brusel, Belgicko
 • JUDr. Nadežda Šebová – generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Mgr. Ivana Mrázková – riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. – predsedníčka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku
 • Dalibor Dolezal, Ph.D.- University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Dept. of Criminology, Záhreb, Chorvátsko

Príspevky k hlavnej téme konferencie budú rozdelené do dvoch oblastí


 1. Akademická sekcia
 2. Prax

 

Zborník klik TU. 


Valné zhromaždenie SAPN

Milé členky a členovia SAPN,

Valné zhromaždenie SAPN sa uskutoční 13. septembra od 11 – 15 h

(včítane pracovného obeda) hore  v zasadačke Domu odborov Istropolis 12.posch., Trnavské mýto č. 1.  Bratislava

Program:

 1. Situácia v EAPN (nutná pôžička EAPN na 1. polrok pred podpisom kontraktu s EKomisiou, platby až po skončení aktivít, atď.)
 2. Zapojenie SAPN  do európskych projektov EAPN (viaczdrojové financovanie EAPN, SAPN v budúcnosti)
 3. Vyhodnotenie činnosti SAPN za r. 2017
 4. Prijímanie nových členov SAPN
 5. Voľba výboru SAPN
 6. Informácia o činnosti SAPN v r. 2018 ( Deň chudoby 17.10. Košice, 17. európske stretnutie PeP –  slogany,  téma vzdelávanie, maratón Košice – Bratislava – Brusel, atď.)
 7. Rôzne

S pozdravom Anka Galovičová


Petícia za zavedenie minimálneho základného príjmu

Takmer 119 miliónov ľudí v EÚ, čo predstavuje 23,7 % populácie, je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

My, členovia a členky Európskej siete pre zavedenie minimálneho základného príjmu (European Minimum IncomeNetwork) sme presvedčení, že táto situácia nie je nevyhnutná, ale je dôsledkom politických rozhodnutí. Jedným z takýhto rozhodnutí, ktoré je treba učiniť, je progresívna realizácia dobre nastavenej schémy minimálneho príjmu, zohľadňujúca životné náklady v každej európskej krajine, ktorá by zabezpečila pre všetkých, ktorí to potrebujú a na tak dlho, ako to potrebujú, dostatočný príjem umožňujúci dôstojný život a plnú spoločenskú participáciu. Žiadame vás o podporu boja proti chudobe a za garantovanú schému pomoci v hmotnej núdzi. Vaša podpora je dôležitá lebo dobre nastavená schéme pomoci v hmotnej núdzi:

 • pomôže ľuďom a rodinám s obmedzenými finančnými zdrojmi viesť dôstojný život.
 • pomôže ľuďom aktívne sa zapojiť do spoločnosti a do pracovného trhu
 • zabezpečí spoločenskú súdržnosť a lepšie zvládnutie premien, ktorými prechádza súčasný svet práce
 • zavádza minimálnu príjmovú hranicu, čím zabezpečí dôstojné príjmy a napomôže zvrátiť súčasný nebezpečný vývoj narastania „pracujúcej chudoby“
 • je nevyhnutným nástrojom vytvárania rovnosti v spoločnosti, lebo väčšia rovnosť je lepšia pre celú spoločnosť
 • napomáha lokálnej ekonomike a ekonomickej aktivite najmä vo výrazne znevýhodnených oblastiach
 • predstavuje iba malé percento výdavkov na sociálne zabezpečenie, no môže mať vysokú návratnosť, zatiaľ čo cena za nekonanie má nesmierne vysoké negatívne dopady pre jednotlivcov a dlhodobo aj pre celú spoločnosť
 • v spoločnosti založenej na peňažnej výmene sú ľudia v dôsledku chýbajúcej dobrej schémy pomoci v hmotnej núdzi vystavení netolerovateľne vysokému riziku.

Vyzývame na podniknutie konkrétnych krokov na progresívne zavedenie primeranej, dostupnej  a dôstojný život umožňujúcej schémy pomoci v hmotnej núdzi (minimálneho príjmu) ako súčasti komplexného systému sociálnej ochrany v súlade s Rámcovou smernicou EÚ.

Petícia EMIN (Na stiahnutie RTF)
Petícia EMIN (Na stiahnutie PDF)

 


Bus EMIN na Slovensku

Kampaň za dôstojný život

Súčasťou prebiehajúcej európskej kampane za dôstojný ľudský život je aj jazda oranžového autobusu EMIN BUS po krajinách Európskej únie, ktorý na Slovensko dorazí 12. júna. Jeho prvá zastávka bude v Rimavskej Sobote. Počas cesty po Slovensku navštívi mestá Banskú Bystricu, Žilinu a Bratislavu. Informovala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) Anna Galovičová, ktorá zabezpečuje program pre účastníkov cesty EMIN BUS na Slovensku.

Od 24. apríla 2018 idú dva propagačné autobusy rôznymi trasami cez 32 štátov počas 64 dní a stanú sa aktérmi viac než 120 verejných programov po celé Európe. Týmto spôsobom sa má priblížiť širokej verejnosti (laikom, odborníkom i politikom) nevyhnutnosť dôstojného minimálneho príjmu ako základ sociálneho systému a zvýšiť podpora tejto myšlienky.

„Na Slovensko príde EMIN BUS z Maďarska a v R. Sobote ho očakávame okolo 16. 00 h v centre mesta. Súčasťou tamojšieho programu bude predstavenie Cigáni idú do neba, ktoré uvedú v tamojšom Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Samozrejme, že verejnosť sa môže zapojiť do diskusie s odborníkmi, ak aj s ľuďmi zažívajúcimi hmotnú núdzu pri autobuse,“ uviedla A. Galovičová. Doplnila, že v R. Sobote sa v uvedený deň uskutoční aj pracovné stretnutie členov SAPN, ktoré sa bude zaoberať prípravou svojich delegátov na novembrové 17. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťami s chudobou v Bruseli. Diskusia sa bude týkať dôstojného života pre každého, do ktorej sa zapojí európska delegácia na čele s Anne Van Lancker – hlavnou projektovou koordinátorkou a expertkou na minimálny príjem. Nebudú chýbať aj zástupcovia z EAPN – Česko.

Slovenská sieť proti chudobe je súčasťou Európskej siete proti chudobe (EAPN). Cieľom národnej siete SAPN, je zlepšiť situáciu chudobných ľudí v SR . Nastoľuje verejnú diskusiu spolu s obhajobou záujmov chudobných. Organizuje poradenstvo, vzdelávanie, konferencie a semináre zamerané na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia.
V súčasnosti združuje okolo 154 mimovládnych organizácií pracujúcich napríklad s Rómami, s bezdomovcami, s mnohodetnými rodinami a podobne.

Kontakt:
Anna Galovičová , EMIN národná koordinátorka
slovindia@hotmail.com, 00421 905 602 993
Dušan Plaček, dusan.placek@gmail.com

Trasa EMIN BUS: vyšiel z Bruselu a vracia sa do Bruselu. Na Slovensku je verejný program 12. júna 2018 v Rimavskej Sobote od 15h – 21h , EMIN Bus pri hoteli Zlatý býk
13. jún od 9h – 12h EMIN BUS v Banskej Bystrici na námestí SNP. V Žiline 13. Júna od 18h bude EMIN BUS na Hlinkovom námestí, kde bude dialóg s Petrom Gombitom – ambasádorom EMIN a zakladateľom centra Oáza – Nádej pre nový život a  ďalšími o dôstojnom živote pre každého. 14. Júna od 9h – 11h bude autobus pri Žilinskom samosprávnom kraji, kde bude prebiehať diskusia s kompetentnými a zástupcami neziskového sektoru.. 14. Júna o 16 – 18h bude verejný program v Mestskom parku v Piešťanoch, kde bude vystupovať Rómsky súbor Khamoro a bude verejná diskusia s dekanom Fakulty sociálnej starostlivosti Trnavskej univerzity a ďalšími expertmi zameraná na minimálny príjem. V Bratislave je verejný program 15. Júna od 9h – 12h v kinosále Národnej rady SR pod vedením sociálneho výboru a popoludní v Stredisku kultúry na Vajnorskej 24 , kde bude koncert Gizky Oňovej od 15h – 16.30h a od 17h – 18.30 modlitba za múdru Európu s dialógom Spoločne za dôstojný život pre všetkých. Večer na Kuchajde bude verejný program s hudobnou skupinou Kalich, s Petrom Gombitom a ďalšími vystupujúcimi.

EMIN BUS s dobrovoľníkmi a umelcami vo Viedni 1. Mája 2018

Program Bus EMIN SVK (Na stiahnutie)