Poverty Watch-Pozorovanie stavu chudoby na SK

Úvod

Hlavné myšlienky v Poverty Watch Report

Nedá sa riešiť chudoba bez riešenia Plánu obnovy a reformného plánu Next generations. Pandemická situácia nám ukazuje, aká je rovnosť ľudí. Ako vláda pristupuje k zraniteľným a chudobným občanom, k invalidom, seniorom, k osamelým matkám – otcom s deťmi, k bezdomovcom. Zrejme najlepšie výsledky Slovenska v 1.vlne súvisia ani nie tak s tým, že nemáme veľké medzinárodné letisko (mimochodom ako dokazuje 2.vlna na Slovensku), ale so serióznym prístupom bez politikárčenia, atakov, keď sme ťahali za jeden povraz.

Pozitívne hodnotíme iniciatívu EU a akcieschopnosť vo forme Plánu obnovy a Programu Next Generations. Sme na križovatke – buď ako Slovensko (EU) dokážeme žiť v prítomnosti, a zmeniť politické a geopolitické boje na spoluprácu a dobré spoločenské podmienky pre koncentráciu na to podstatné bez riešenia zástupných problémov, odvádzajúcich pozornosť, a zatiahneme „na hĺbinu“. Alebo budeme „štvrtiť medveďa, ktorý ešte behá po lese“. Ide o šancu zmeniť hodnotový rebríček ako jedinca, tak celej spoločnosti a znovu dať zdravie človeka, planéty, spoločnosti, školy, mesta, rodiny na 1. miesto. Až na druhom mieste pre nás môže byť finančná prosperita ostatných skupín.

Aj preto si treba ceniť zvýšenie minimálnej mzdy „iba“ o 43 eur a nevyhrocovať situáciu medzi novou vládou a Konfederáciou odborov Slovenska (KOZ) a obviňovať novú vládu za znižovanie mzdových a sociálnych štandardov pracujúcich v tejto kritickej globálnej situácii, keď sa dostáva do rizika chudoby veľa ľudí,“ (viď tabuľka rastúcej minimálnej mzdy za posledné roky – v dobrých časoch).

Aj preto je čas nové spravodlivé prerozdelenie peňazí. Ukázalo sa, že najpotrebnejší ľudia v najťažších časoch sú zdravotné sestričky, zdravotníci, lekári, záchranári, opatrovateľky, predavačky, pokladníčky, šoféri, smetiari, upratovačky, skladníci, poľnohospodári, a pod. Keďže sú väčšina týchto profesii ženy, a tie majú u nás nižšie mzdy takmer o 200 eur než priemer v EU, je potrebné tento stav harmonizovať. Navyše pri dištančnom vzdelávaní a home-office ženy zväčša ťahajú dve šichty, pomáhajú deťom s úlohami, nakupujú, varia, keďže školy sú zatvárané.

Je dôležité začať prostredníctvom Plánu obnovy rozmýšľať ako Euroobčania a približovať sa k hodnotám EU. Je to o vízii silnej Európy, ktorá popri ekologickej agende sa blysne aj zastavením roztvárania nožníc medzi bohatými a chudobnými, skoncovaním rôznych podôb tunelovania štátnych peňazí, partajníctva, rodinkárstva  a posilnením právneho štátu.

Je jasné, že zníženie chudoby na Slovensku, v Európe a vo svete ide ruka v ruke so zmenou systému prerozdeľovania financií a novými daňami. Právom má EÚ snahu zaviesť digitálnu daň zameranú nie proti americkým pracujúcim, ale k presadeniu daňovej spravodlivosti. Je dôležité skoncovať s tým, aby americké digitálne spoločnosti známe pod skratkou GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) miliardy eur zarobené v EU naďalej zdaňovali v USA. Aby najbohatší Slováci tunelovali naše zdravotníctvo, agrorezort, školstvo a eurofondy pre vedu a výskum a iné.

Momentálne je pred dokončením plynovod Nord Stream 2 – rúra, ktorou má plyn prúdiť smeruje z Ruska do EU pod morom. Aj USA chce do EU dovážať skvapalnený plyn z opačnej strany zemegule. Naviac takéto získavanie plynu frakovaním ložísk plynonosnej bridlice je vo viacerých európskych štátoch (napr. vo Francúzsku, v Nemecku a inde) zakázané, pre negatívny ekologický  dopad. Energetická bezpečnosť a energetická chudoba ide ruka v ruke. Nehovoriac o ekologickom vplyve.

V sledovanom období rokov 1990 – 2015 najbohatšie 1% ľudstva tvorilo približne 63 miliónov ľudí s ročným príjmom viac ako stotisíc amerických dolárov (vyše 85 tisíc eur). Za 25 rokov vytvorili 15% všetkých vypustených emisií.

Za rovnaký čas vypustila chudobná polovica ľudstva – 3,1 miliardy ľudí – 7% emisií. Podľa autora správy Tima Gora sa doterajší uhlíkový rozpočet premárnil namiesto toho, aby sa využil na zlepšenie situácie ľudí.

Je potrebné sústrediť sa na zmenu myslenia a pochopiť, že postupne treba počas volieb  politikov – autokratov a alfa-samcov, nahradiť ľuďmi s win-win myslením. Ľudia by si mali osvojiť nové psycho-hygienické návyky, podobne ako sme si osvojili od marca 2020 nové hygienické návyky. Je dôležité rozpoznať negatívne myšlienky, násilnú komunikáciu, ktorá bráni načúvaniu a vyššej kvalite myslenia, konštruktívnemu dialógu. Dôležitá je voľba slov, prestať byť ovplyvnený predsudkami či zaslepeným úsudkom a byť odolnými voči on-line negatívnej kampani, ktorá spôsobuje iným ujmu a v určitých prípadoch neurotizuje celú spoločnosť.

Súčasťou tohto Reportu je výmena dobrých praktík, ich zviditeľnenie. Preto upozorňujeme najmä na dobré výsledky v tejto ťažkej dobe pandémie COVID-19 na fakt, že sú na Slovensku chránení s dozorom a prevenciou naši bezdomovci, a ľudia bez domova, ktorí žijú v centrách pre bezdomovcov. Počas 2.vlne pandémie je zatiaľ, vďaka Bohu, dobrá aj situácia v Rómskych osadách na Slovensku a v centrách pre seniorov. Súvisí to predovšetkým s rešpektom novej vlády I.Matoviča voči expertom, epidemiológom, s empatiou k zraniteľným skupinám.

Zároveň je potrebné všímať si dôležité drobnosti, odmeniť tých, ktorí dodržujú pravidlá, preventívne si udržujú zdravie cvičením, pohybom a ostatných motivovať chytiť zdravie do svojich rúk a preplatiť ohrozeným skupinám, seniorom, jedno-rodičom kúpele v prípade, ak pomáhajú ostatným, vzorne sa starajú o svoje deti, rodičov, starých rodičov. Treba odmeňovať školy a firmy, ktoré platia férové mzdy(nie len minimálne), vychádzajú v ústrety svojim študentom, rodičom, skvalitňujú on-line programy, školenia. Je dôležitý drobnohľad, využívať mentálnu LUPU. Aj preto, že je COVID-19 nákladná choroba a životy ohrozujúca.

Ide o prelomovú zmenu v riadení štátu novou generáciou mladých politikov, ktorí uprednostňujú namiesto doterajšieho autokratického štýlu vedenia štátu sociálne-demokratický štýl riadenia spoločnosti. Presadzujú úplne odlišný prístup k občanom. Kancelárka Merkelová v tejto súvislosti podčiarkuje, že demokracia je základnou hodnotou EÚ a „tieto časy sú časmi zápasu, keď sa treba postaviť za ideu Európy, a Nemecko a Francúzsko tak robia.“ Aká je situácia na Slovensku?

Nenastúpila len nová garnitúra, ale aj nová generačná vlna 40-tnikov. Ich štýl komunikácie je otvorený, s otvorenou polemikou bez predstieraného koaličného bratstva. Bohužiaľ, mnohí, nielen stúpenci bývalých autokratických vládnych garnitúr, túto zmenu nedokážu pochopiť. Ťažko a pomaly dochádza k zmene myslenia „výhra- prehra,“ (deštruktívna kritika prepletená s politikárčením a negatívnym myslením) na myslenie „výhra – výhra“ (win-win).

Záver

Posielame Vám Poverty Watch Report Slovakia 2020. Ide nám o cieľ vrhnúť svetlo na vnútorné podmienky chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom zozbierania štatistických dát i priamej skúsenosti a svedectvá.

Ako vyplýva aj z tejto analýzy chudoby, zníženie chudoby a well-being, rovnosť ľudí na Slovensku je politickou voľbou tejto vlády, ktorá prichádza s novou politickou kultúrou bez autokracie a podporuje spoluprácu a dialóg, ako na úrovni expertov, tak na úrovni občanov, čo naša Sieť podporuje a váži si.

O to viac si vážime úsilie European Anti-Poverty Network, aby sme si národné siete vymieňali skúsenosti, know-how, dobré praktiky a zároveň spolupracovali na realizácii európskych projektov, akým  bol EMIN.

Aj preto sme nadviazali spoluprácu s EAPN – Česko, ktorá má veľmi kvalitný program aktívneho starnutia a zapojenia seniorov do spoločnosti, aby pri klesajúcej demografickej krivke boli čo najdlhšie zdraví, aktívni a žili s pocitom naplnenia, že sú užitoční a nie na príťaž spoločnosti.

Teší nás spolupráca p. prezidentky Z.Čaputovej, že posilňuje činmi v procese zotavovania sa z pandémie COVIDU-19, a radi by sme využili túto jedinečnú príležitosť a nanovo vybudovali odolnejšiu a zelenšiu ekonomiku v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. Pre 61% Slovákov je ochrana životného prostredia rovnako dôležitá ako ekonomická výkonnosť po pandémii koronavírusu. A to je aj podľa SAPN riešením chudoby na Slovensku, aby sa ekonomické-sociálne-environmentálne politiky spojili. Veď zateplenie domov, nahradenie starých kotlov na kúrenie novými, návrat k potravinovej sebestačnosti a práca v poľnohospodárstve, čistota riek, vôd, rybníkov, jazier, ochrana biodiverzity našej planéty poskytuje mnoho potrebných na prežitie, zmysluplných pracovných príležitostí.

Poverty Watches


List predsedu EAPN p.Carlosa Susiasa

Vážené členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe a sympatizanti,
informujeme Vás o liste predsedu European Anti-Poverty Network p.Carlosa Susiasa, ktorým apeluje na hlavy štátov a ľudí s rozhodovacími právomocami, aby  bremeno tejto krízy znovu nespadlo na plecia zraniteľných, chudobných a strednú vrstvu. Aby sa zastavilo rozširovanie sociálnych nožníc medzi bohatými a chudobnými.
Dokážeme to na Slovensku? Spoločne?
Pozdravuje Anka Galovičová

EAPN VYJADRENIE SA KU COVID-19

 Je potrebné, aby EÚ a členské štáty urýchlene a koordinovane prijali opatrenia

chrániť a podporovať chudobné, choré a vysoko zraniteľné skupiny

EAPN a jeho členovia sú znepokojení šírením vírusu Corona (COVID-19) v celej Európe a najmä o jeho sociálnych a ekonomických dôsledkoch na ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálna situácia vylúčenia od ich rodiny, ale aj vysoko zraniteľné skupiny. Týmto vyhlásením vyzývame všetky vlády, aby koordinovali svoje činnosti v rámci svojich krajín a v celej EÚ s cieľom ďalej bojovať proti šíreniu vírusu s cieľom chrániť zdravie a život našich občanov. Mala by sa klásť veľká pozornosť na situáciu a ďalšie potreby chudobných/ chudobnejších ľudí a ich rodín, ale aj pre zraniteľnejšie skupiny vzhľadom na ich hospodárske, sociálne a zdravotné situácie, v duchu solidarity a práce smerom k spoločnému dobru.

Vírus Corona, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za pandémiu 11. marca 2020 (WHO), úmerne najťažšie postihuje najchudobnejších a najzraniteľnejších ľudí a ich rodiny z Európy aj mimo nej. V porovnaní s inými skupinami v našich spoločnostiach a ekonomikách je vírus Corona (COVID-19) a opatrenia na jej zmiernenie majú závažnejšie a škodlivejšie účinky na pracovníkov s nízkymi mzdami a / alebo príjem a ich rodiny, tí, ktorí majú atypickú prácu a majú neistú pracovnú zmluvu (tj nultú hodinu), nekvalitné pracovné miesta alebo nezamestnaní alebo závislí od podporu príjmu.

Z lekárskeho hľadiska má vyššiu mieru úmrtnosti a vytvára vyššie potreby hospitalizácie pre tých, ktorí sú starší, chronicky chorí alebo s ťažkým zdravotným stavom. Opatrenia na zmiernenie rizika môžu byť ovplyvnené tvrdšie zvýšeným rizikom sociálnej izolácie. Existuje veľa dôkazov o tom, že pacienti trpiaci chorobami, ako sú choroby dýchacích ciest, vysoký krvný tlak alebo cukrovka, sú obzvlášť náchylní na ochorenie dýchacích ciest a vypuknutie COVID-19. Tieto podmienky sú často spojené s nízkymi príjmami alebo inými rozmermi sociálneho vylúčenia z dôvodu podvýživy, dôležitých zdravotných rizík v zamestnaniach s nízkymi príjmami alebo podmienkami nezdravého bývania. Všetky tieto osoby a skupiny potrebujú osobitnú ochranu, bezpečnosť a rozhodné opatrenia primerane a rýchlo riešiť ich neistú hospodársku a / alebo sociálnu situáciu a predchádzať a znížiť všetky možné zdravotné riziká.

 COVID-19 sú najviac postihnuté domácnosti v chudobe a sociálnom vylúčení, pretože ich je menej a majú menšie zdroje a menej možností, najmä domácnosti s deťmi, chronicky chorí a postihnuté osoby. Domácnosti s nízkym príjmom nebudú schopné spravovať mimoriadne výdavky, napr. pre starostlivosť, podporu domácnosti alebo náhradu za školské stravovanie, ktoré už nie sú k dispozícii. Aj v nich domácnosti budú navyše zaťažené ženy, najmä matky mladších detí a / alebo – osamelí rodičia, pretože musia zvládnuť zatvorené školy a vzdelávacie inštitúcie, kvôli starostlivosti počas dňa, výrazne sa skracujte ich pracovný čas alebo dokonca prestanú pracovať. Rodiny so staršími osobami ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť a pomoc, najmä ženy v týchto rodinách, osoby v ich rodine, aby sa vyhli vystaveniu väčším skupinám v domovoch opatrovateľskej služby, čím sa vytvorí vyššia potreba neformálnej starostlivosti. Deje sa to v kontexte, v ktorom sú ženy v celej Európe pravdepodobnejšie zamestnané ako muži na čiastočný úväzok a / alebo v odvetviach ako vzdelávanie, služby, pohostinstvá, starostlivosť a domácnosť služby s vysokým vystavením veľkému počtu ľudí a / alebo s vyšším podielom neistých, nižšie platené pracovné miesta vrátane dočasných zmlúv (na nultú hodinu), pohotovostná práca s plácou za hodinu atď. Pracovníci v takýchto

odvetviach alebo pracovných miestach veľmi často nemôžu využívať prácu na diaľku. Budú povinní využívať svoju dovolenku, a narastá riziko prepustenia, plus musia čeliť skráteniu svojho pracovného času a s tým súvisiacej mzdy. Z ekonomického hľadiska sa už existujúce nerovnosti v súvislosti s prístupom k systému zdravotníctva môžu zhoršovať.
Ľudia, ktorí nepracujú a majú minimálny príjem, čelia zvýšeným nákladom a tlakom, bez

extra zdrojov alebo zdrojov poskytnutých pod hrozbou podmienenosti. Ľudia bez domova sa nemôžu sami sebaizolovať a ani sa im to neodporúča. Útulky (najmä nočné prístrešky) sú často preplnené a preto je zvýšené nebezpečenstvo infekcie. Niektoré prístrešky boli zatvorené bez alternatív pre svojich obyvateľov a denné centrá sa zatvárajú kvôli nedostatku dobrovoľníkov. Napríklad v Španielsku nedostatok prístupu k lekárskym, zubárskym a mentálnym zariadeniam zdravotnej starostlivosti, ako aj k predpisovaným liekom z ekonomických dôvodov a sú medzi nimi trikrát až päťkrát viac chudobní ľudia. To prispieva k zhoršeniu zdravotného stavu chudobnejších vrátane ľudí bez domova,

čo pre nich znamená väčší sklon k chyteniu infekčných chorôb. Staršie osoby a osoby

medzi lekársky identifikovanými rizikovými skupinami vírusu z dôvodu ich zdravotného stavu, často už v marginalizovanej  situácií, vidia svoju sociálnu izoláciu posilnenú opatreniami na ich ochranu, najmä keď je obmedzený alebo znížený kontakt medzi rodinami a staršími osobami v domovoch starostlivosti.

EAPN najprv predkladá návrhy na súrne kroky na ochranu pracovníkov, príjmov, rodín a detí a pre posilnenie našich zdravotníckych systémov a potom predkladá návrhy na dlhodobejšie štrukturálne opatrenia a iniciatívy.

Krátkodobé a strednodobé opatrenia – potreba chrániť pracovníkov, príjmy, rodiny a deti a posilniť naše zdravotnícke systémy

1) Naliehavé a koordinované zdravotné opatrenia na záchranu životov a minimalizáciu dopadu vírusu Corona

 • Poskytovať pacientom život zachraňujúcu podporu na základe lekárskych potrieb a bez iného zváženia.
 • Vykonať opatrenia na zabránenie šírenia, ktoré nerozdeľujú konkrétne cieľové skupiny, ako sú konkrétne vekové skupiny alebo etnické menšiny.
 • Poskytovať podporu na zabezpečenie ochrany najzraniteľnejších osôb vrátane prístupu k testovaniu a zdravotnej starostlivosti
 • Poskytovať bezplatné preventívné a hygienické výrobky, ako sú masky, rukavice, dezinfekčné prostriedky, mydlo pre osoby v núdzi, ale skôr, ako sú ohrozené zdravotným rizikom alebo sú infikované, a zabezpečujú že, aj všetci ostatní, majú prístup k čistej vode ako predpoklad na umývanie rúk a bytie byť schopný riadiť sa preventívnymi a ochrannými opatreniami.

 

2) Naliehavé opatrenia na ochranu pracovníkov a zabezpečenie primeraného príjmu

 • Zabezpečiť prístup k nemocenským príjmom pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na stav zamestnania, v ktorom momentálne musia vykonávať sociálne dištancovanie alebo izoláciu.
 • Spolupracovať s odbormi a zamestnávateľmi na ochrane pracovných miest, predchádzanie prepúšťaniu a poskytovať záruky primeranej sociálnej ochrany a mzdové dotácie.
 • Zaručiť a zvýšiť podporu minimálneho príjmu, vyrovnať sa s dodatočnými nákladmi, zastaviť opatrenia podmienenosti.
 • Poskytovať podporu príjmu pracovníkom v atypickej práci a / alebo neistom zamestnaní a tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré v dôsledku blokácie strácajú prácu alebo príjem.

 

3) Naliehavé opatrenia na ochranu detí a rodín

 • Poskytovanie bezplatných hodín starostlivosti pre deti, ktoré musia zostať vo svojich domovoch kvôli zatvoreniu školy a iných inštitútov. Zvýšiť aj poskytovanie vzdelávacích programov vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti médií, kde sú školy zatvorené.
 • Nepretržité poskytovanie stravy deťom, ktoré by ich bežne dostávali na škole alebo v škole zariadení pre starostlivosť o deti a pre dospelých a pre všetkých, ktorí majú hlavné jedlá vo verejných zariadeniach, ako staršie alebo zdravotne postihnuté osoby.
 • Pozastavenie vysťahovania z dôvodu nezaplatenia hypotéky a nájomného, ​​ak je to príčina nezaplatenie sa dá pripísať aj hospodárskemu a ekonomickému dôsledku tejto krízy na zamestnanosť, ako navrhuje EAPN Španielsko (ďalšie podrobnosti pozri nižšie).
 • Monitorovať a bojovať proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré sa môže zvýšiť v dôsledku zatvorenia zariadení alebo služieb na ochranu obetí.

 

4) Povzbudzovať opatrenia na zmiernenie sociálneho dopadu ochranných opatrení ako sociálna izolácia a osamelosť, ktorá sama osebe predstavuje hrozbu pre duševné a fyzické zdravie.

 • Podporovať verejné a súkromné ​​služby, ako aj dobrovoľníctvo, aby poskytovali základné služby a tovar, napríklad nakupovanie potravín, skupinám, ktoré sú zvlášť obmedzené a ohrozené, napríklad starším osobám.
 • Zaviesť celonárodné linky pomoci pre sociálnu a psychologickú podporu.

EAPN tiež vyzýva európske inštitúcie a národné vlády, aby pokračovali v spolupráci,

v nadväznosti na predchádzajúce oznámenia plným využitím existujúcich nástrojov politiky ako je  koordinácia v oblasti verejného zdravia a prevencie chorôb s cieľom vybudovať „komplexnú Stratégiu na predchádzanie infekciám, záchranu životov a minimalizáciu dopadu , ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a aby sa zabezpečilo, že najzraniteľnejšie osoby majú prioritu  byť chránení, vrátane bezdomovcov, neregistrovaných migrantov atď. Toto je jediný spôsob, ako riešiť vážne problémy cezhraničné hrozby pre verejné zdravie vyplývajúce z infekčných chorôb, ako napríklad COVID-19, pre ktoré EÚ je poverená článkom 168 TFEU. Činnosti EÚ zamerané na zlepšenie verejného zdravia: dopĺňajú vnútroštátne politiky a zahŕňajú „boj proti hlavným zdravotným hrozbám“ , výskum ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotných informácií, vzdelávanie a monitorovanie, včasné varovanie a boj proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia “.

EAPN vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby preukázali vzájomnú praktickú solidaritu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zabezpečiť, aby lieky, lekárska infraštruktúra, testovacie súpravy, osobné ochranné pomôcky pre zdravie, odborníci a všetci pracovníci v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, laboratórnych kapacít a technických odborné znalosti boli k dispozícii v krajinách a regiónoch, kde sú najviac potrební. Mala by tiež existovať plná spolupráca pri vývoji očkovacích látok a liečebných postupov.

Dlhodobé opatrenia – Výzva na prednostné investovanie do univerzálnych služieb verejného zdravotníctva

Vypuknutie COVID-19 opäť jasne ukázalo, že v strednodobom a dlhodobom horizonte z hľadiska perspektívy je potrebné, aby všetky národné vlády zintenzívnili úsilie, aby sa zabezpečilo, že všetci Európania majú možnosť prístupu ku kvalitnej, dostupnej alebo bezplatnej zdravotnej starostlivosti:
Verejná politika v oblasti zdravotníckych systémov nemusí zohľadňovať iba sociálne determinanty, pokiaľ ide o zdravie, pohodu a nerovnosti v oblasti zdravia, musia byť tiež navrhnuté tak, aby sa zefektívnili a znížili.

 • Cieľ zabezpečenia prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti si bude vyžadovať investície do univerzálnych verejných systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré sú dobre vybavené a majú primeraný počet dobre kvalifikovaných pracovníkov.

Krátkodobé zmluvy a neisté pracovné miesta v zdravotníctve sú vo všeobecnosti nielen protikladom, ale tiež ohrozujú schopnosť našich zdravotníckych systémov riešiť núdzové situácie, ako sú napr. vypuknutie a šírenie vírusu COVID-19 ..

 • Existujú rozsiahle dôkazy z posledných dvoch desaťročí, ktoré poukazujú na to, že iba zdravotnícke služby pôsobia vo všeobecnom záujme, t. j. poskytovanie prístupných, cenovo dostupných a umožňujúcich služieb a aktívne sledovanie cieľov v oblasti verejného zdravia bude účinne chrániť, liečiť a starať sa o chudobnejších a ich rodiny a tiež pre tých, ktorí potrebujú komplexnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
 • Európska komisia uviedla, že jednorazové výdavky na núdzové opatrenia sa týkajú

COVID-19 budú vylúčené z pravidiel o verejných výdavkoch a dlhu. Členské štáty EÚ by mali mať možnosť strednodobého prispôsobenia svojich výdavkov na podporu dobre fungujúcej verejnosti zdravotných systémov, ktoré znamenajú uvoľnenie Paktu stability a rastu. Táto flexibilita by sa mala tiež vzťahovať na výdavky na pokrytie nemocenských dávok, na platby, ktoré majú zabrániť a / alebo proti prepúšťaniu, ako aj dodatočnú finančnú podporu rodín.

Toto je najväčšia kríza, ktorej Európa a svet čelili od finančnej krízy v roku 2008. Európska reakcia na poslednú krízu viedla k desaťročiu úsporných opatrení a ohrozeniu chudoby viac ako 120 miliónov ľudí v Európe. Vlády a inštitúcie majú teraz možnosť nabrať iný kurz – musia reagovať na túto pandémiu na základe ľudských práv a uprednostňovať ľudí pred ziskom a konkrétne so zameraním na potreby znevýhodnených skupín. Európa môže a musí z tejto krízy vyjsť silnejšia. Rozhodnutia prijaté v nasledujúcich týždňoch budú mať zásadný význam pre formovanie budúcnosti Európy.

Európska sieť proti chudobe


18th European Meeting of People Experiencing Poverty

As part of the 18th European Meeting of People Experiencing Poverty (PEP meeting), a visibility action will take place at Place Rogier on the 19th of November from 8.00am to 9.00am. The goal of this Visibility Action is to amplify the voices of people experiencing poverty at the PEP and to raise awareness of poverty and social exclusion in Europe by targeting the general public and key stakeholders and policymakers.

We want to make sure that everybody knows that the time is now to make Europe Poverty Free! It’s no longer possible nor admissible to wait. We need concrete actions and results NOW! Let’s make the PEP’s wishes heard loud and clear.

Want to find out what is going to happen? Join us there or via Facebook for our live stream of the event.

#PEP2019 #TheTimeIsNow

Záznam z tohtoročného stretnutia si môžete pozrieť TU-kliknite


Konferencia „Pracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  “

KonferenciaPracujúca chudoba – mýtus alebo reálna skutočnosť v slovenských rodinách?  

Motto konferencie: Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych. M.K.Gándhí

Cieľ konferencie:

Je zameraná na zviditeľnenie práva každého na dôstojný život v EU. Aj preto sa bude konať v čase Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Zároveň pomáha informovať občanov o dnešnej situácii v Európe, na Slovensku, čo sa týka pracujúcej chudoby, i o tom, ako ľahko je možné spadnúť do chudoby. Upozorňuje na potrebu spájania a participácie ľudí so skúsenosťou chudoby, odborníkov na chudobu v prípravnej, implementačnej i evaluačnej fáze i na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok dolných 40% populácie na Slovensku.

Koncepcia konferencie:

Konferencia je zamýšľaná ako dialóg expertov na chudobu, ľudí so skúsenosťou chudoby, odborárov a odborníkov verejnej správy (MPSV a R, MŠVVŠ) zodpovedných za príslušnú oblasť verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Jeho vyústením by malo byť vyhlásenie – odporúčanie

V rámci Stratégia Európa 2020. Všetkých 15 najväčších Európskych sietí/organizácií a 3 národné pilotné aliancie v Bulharsku, Dánsku, Írsku, ktoré sú členmi EAPN – European Anti-Poverty Network, sú zapojené do práce Aliancie pre demokratický sociálny udržateľný európsky semester. Táto široká koalícia spája najväčšie európske neziskové organizácie a odbory, s členskými organizáciami na Európskej, národnej a miestnej úrovni v EÚ. Robí schopnými občianske združenia, aby sa zúčastnili tvorby EÚ politík a takto prispeli k pokroku pri dosahovaní cieľov Stratégie Európa 2020.

Miesto: Mestský úrad – Nitra, zasadačka

Termín: štvrtok 17. Októbra 2019

Organizátor: Slovenská sieť proti chudobe (SAPN)

Spoluorganizátori: Pracujúca chudoba – p. Kuruc

Centrum pre rodinu – Nitra – Ing.Mgr. Dobroslava Baranová

Expert na zamestnanosť – p. M.Páleník

Nezisková organizácia Oáza: páter Peter Gombita

Fórum kresťanských rodín: p. Kuzár 

Federácia rodín za svetový mier – Ing. Miroslav Rybár

Program: 

8.30 – 9.30 Registrácia

9.30 – 9.40 Uvítací prejav k Medzinárodnému dňu chudoby (p. Zuzana Kusá, SAV)

9.40 – 13.00 Pozvané prednášky a diskusia

Práca a ochrana pred chudoboup. Zuzana Kusá, SAV

Chudoba oberá ľudí o dôstojnosť – o slobodu utvárať si život podľa vlastných predstáv, o možnosť žiť naplnený život a byť prijímaným členom spoločnosti.

Centrum pre rodinu

Praktické príklady vzniku rizika chudoby v pracujúcich rodinách, skúsenosti z viac  ako 10 ročnej  práce s rôznymi rodinnými situáciami  v Centre pre rodinu – Nitra, Ing.Mgr. Dobroslava Baranová

Ako pomôcť ľuďom odstrániť prekážky, ktoré im bránia žiť dôstojne, zamestnať sa, nájsť si domov. Mgr. Peter Gombita, Oáza

Osobné príbehy ľudí so skúsenosťou chudoby (Oáza – nádej pre každého)

Pracujúca chudoba u nás. p. Kuruc, Pracujúca chudoba

Analýza chudoby Európskej siete proti chudobe (EAPN) (extrémna chudoba, chudoba v EU ako sa meria, ako sa rieši, projekt Watch) – A.Szuhová – členka výboru EUISG

Sociálna pasca – náklady a cesta von. Čo je hlavnou príčinou chudoby? Aký je dopad vládnych politík? Národnej a EU?

Ing. Michal Páleník, Expert na zamestnanosť

11. 30 – 12.40h panelová diskusia I: multidimenzionálna chudoba a komplexný prístup

Karel Schwarz – predseda EAPN Česko

Spoločnosť založená na rodine – prevencia nielen proti chudobe – Miroslav Rybár

a pozvaní odborníci.

Prístupy k znižovaniu chudoby na Slovensku. Systémová pomoc so zainteresovanými európskymi (EK, ESF, EAPN, atď.)a národnými inštitúciami a samosprávou – ZMOS, štátna správa, mimovládne organizácie, nadácie, a pod.

12.40 – 13.00h Záver. Východiska a návrhy.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0722 – Sociálna pasca – náklady a cesta von.

Filmový záznam

17.10. MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA PROTI CHUDOBE


Rok 2019

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, milí sympatizanti,
v  Novom roku 2019 Vám želáme dobré zdravie, harmóniu vo vašich rodinách, pre osamelých pekné chvíle v kruhu cítiacich ľudí, a potrebnú silu aktívne sa účastniť na spoločenskom a politickom dianí.  
Pripájam materiál zameraný na dôležitosť minimálneho príjmu a minimálnej mzdy pre dôstojný život pre každého a postupne porovnateľný sociálny štandard v Európskej únii. Podarí sa to? Aké konkétne kroky treba urobiť? Aj o tom si povieme na našom prvom stretnutí v roku 2019 s otcom Petrom Gombitom, Michalom Páleníkom a ďalšími odborníkmi na chudobu.
Ďakujem tým, ktorí zaplatili členské 17,-euro na rok2019.
Tešíme sa na šance a nové výzvy v roku 2019.
Pozdravujem vás
Anka Galovičová – predsedníčka

Profesia s perspektívou, profesia s poslaním.

LABOR SOCIALIS 2018

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

s podtitulom

Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním,

konaná pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku

20. september 2018

o 8.30 hod.

Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre, Dražovská 2, Nitra

Organizátor konferencie


Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spoluorganizátori konferencie


Nitriansky samosprávny kraj

Účasť na konferencii prisľúbili


 

 • Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí ako psychoterapeut a supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa oblasti riešenia konfliktov, mediácie a negociácie a vzdelávania v oblasti manažérskych zručností
 • Mgr. Viera Kazimírová – vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Raf Sondervorst – Odisee University College, Brusel, Belgicko
 • JUDr. Nadežda Šebová – generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Mgr. Ivana Mrázková – riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. – predsedníčka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku
 • Dalibor Dolezal, Ph.D.- University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Dept. of Criminology, Záhreb, Chorvátsko

Príspevky k hlavnej téme konferencie budú rozdelené do dvoch oblastí


 1. Akademická sekcia
 2. Prax

 

Zborník klik TU. 


Valné zhromaždenie SAPN

Milé členky a členovia SAPN,

Valné zhromaždenie SAPN sa uskutoční 13. septembra od 11 – 15 h

(včítane pracovného obeda) hore  v zasadačke Domu odborov Istropolis 12.posch., Trnavské mýto č. 1.  Bratislava

Program:

 1. Situácia v EAPN (nutná pôžička EAPN na 1. polrok pred podpisom kontraktu s EKomisiou, platby až po skončení aktivít, atď.)
 2. Zapojenie SAPN  do európskych projektov EAPN (viaczdrojové financovanie EAPN, SAPN v budúcnosti)
 3. Vyhodnotenie činnosti SAPN za r. 2017
 4. Prijímanie nových členov SAPN
 5. Voľba výboru SAPN
 6. Informácia o činnosti SAPN v r. 2018 ( Deň chudoby 17.10. Košice, 17. európske stretnutie PeP –  slogany,  téma vzdelávanie, maratón Košice – Bratislava – Brusel, atď.)
 7. Rôzne

S pozdravom Anka Galovičová