List poslancom MZ Žilina – Slovenská sieť proti chudobe

V Brusel, dňa 09.11.2017

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci nedávnych medializovaných skutočností vo Vašom meste. Slovenská sieť proti chudobe je členom Európskej siete proti chudobe, ktorá je najväčšou európskou sieťou NGO organizácií zaoberajúcich sa problematikou chudoby. Do našich radov patria odborníci zaoberajúci sa problematikou chudoby a sociálneho vylúčenia uznávaní na európskej i národnej úrovni a rovnako aj osoby, ktorých každodenným údelom je žiť v chudobe.

Dovoľte nám vyjadriť povzbudenie a nádej, ktoré v nás vyvolalo Vaše rozhodnutie sprístupniť bezplatnú verejnú dopravu deťom zažívajúce a žijúce nie zriedka v generačne reprodukovanej chudobe. Chudoba patrí medzi jeden z najväčších problémov našej civilizácie. Nevyskytuje sa iba v krajinách Ázie či subsaharskej Afriky. Chudoba je súčasťou života obyvateľov krajín, ktoré sa tešia z popredných miest rebríčkov najvyspelejších krajín sveta. Žiť v chudobe znamená žiť v neustálej materiálnej deprivácii. Všeobecne za chudobné možno považovať tie osoby/rodiny, ktorých zdroje materiálne, kultúrne a sociálne sú tak obmedzené, že ich vylučujú z minimálne akceptovateľného spôsobu života danej spoločnosti. Ide o prepojenie dopadov z mnohých životných situácií, ktoré vytvárajú špirálu, ktorej jednotlivci/rodiny nie sú schopné odolávať a dostávajú sa tak do stavu trvalej chudoby.

Sme presvedčení, že Vaše rozhodnutie o sprístupnení bezplatnej MHD bolo, v prístupe k deťom žijúcich v chudobe, správne a inšpirujúce pre ostatné samosprávy. Vaše rozhodnutie vedie k vyrovnávaniu šancí na dôstojný život. Práve dorovnávanie a vytváranie približne rovnakej „štartovacej čiary“ v živote, pokrivenej chudobou vytvára predpoklad ich budúceho dôstojného života. Uvedené platí o to viac ak sa jedná o deti. Nie všetci sme mali v rannom veku života rovnaké možnosti a zázemie a preto je nevyhnutné pomáhať k ich čiastočnej kompenzácií. Argument „o rovnakých pravidlách pre MHD“ vytvára dojem spravodlivosti. Avšak práve táto „spravodlivosť“ bude mať za dôsledok prehlbovanie dopadov chudoby a sťaží prístup ku vzdelaniu deťom, ktoré to najviac potrebujú.

Veríme, že vďaka Vašej intervencii bude mesto Žilina pozitívnym príkladom v pomoci ľudom v núdzi.

S úctou

                                     ……………………………………………………                                                               PhDr.  Anna Galovičová
………………………………………… ………………………………………………………………..čestná predsedníčka SAPN


Konferencia, Košice

POZVÁNKA na konferenciu

pod záštitou Ing. Ivana Štefanca, PHD., MBA, zástupcu Poslaneckého klubu EĽS

Téma konferencie:

Nová paradigma,

transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv,

znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti

Dátum konania: 1. december, 2017

Miesto konania: Teologická fakulta v Košiciach, Hlavná 89, 041 21  Košice

Vašu účasť potvrďte na e-mail: slavomirama@gmail.com

Kontext:

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie  v Európskom parlamente 9. septembra 2015 oznámil vypracovanie európskeho piliera sociálnych práv. Jeho cieľom je posilniť sociálnu legislatívu Európskej únie a prispôsobiť ju novým globálnym výzvam. Európska komisia v ňom zadefinovala 20 princípov a práv v troch hlavných oblastiach a to prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a podpora sociálnej ochrany a inklúzie. Deklarácia o sociálnych právach má pôsobnosť v celej Európskej únii a jej cieom je prispieť k spravodlivejšej a sociálnejšej Európe.

PROGRAM

08.30    Registrácia

09.00 – 9.30  OTVORENIE

 • ThDr. Martin Uháľ, PhD., riaditeľ Inštitútu aplikovanej etiky  Alexandra Spesza: Pomôže Európsky sociálny pilier zaručiť alebo posilniť hospodárske, sociálne a duchovné práva občanov EÚ?

09.30 – 11.30  PANEL I. | V SÚLADE S KONTEXTOM

Moderátor: Ing. Mária Tomášová, OZ Madrina, členka Výboru Slovenskej siete proti chudobe

 • Ivan Štefanec, PhD., MBA, KDH, Poslanecký klub EĽS: Európsky sociálny pilier ako kľúčový test k tomu, aby občania EÚ obnovili svoju vieru v sociálnu Európu.
 • Petr Kučera, OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram: Európsky sociálny pilier a občania so zdravotným znevýhodnením.
 • PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja: Chudoba ako determinant sociálnej inklúzie a kvality života osôb odkázaných na pomoc iných.
 • Barbora Mazúrová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD., Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Katedra ekonómie: Je ekonomický rast predpokladom lepšej životnej úrovne a zmierňovania chudoby?

11.30 – 12.00  O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE

12.00 – 12.30  Obedňajšia prestávka

12.30 – 14.30  PANELII. | EPSP: ŽIVOTNÉ ŠTANDARDY AKO ZLOŽKA INTEGROVANEJ AKTÍVNEJ INKLÚZIE

Moderátor: Ing. Mária Tomášová, OZ Madrina, členka Výboru Slovenskej siete proti chudobe

 • Jozef Balica, OZ KOVO: Adekvátne príjmy versus náklady na život.
 • Ing. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska: Dostupnosť životného štýlu u obyvateľov SR.

14.30 – 15.00  O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE

15.00  ZÁVER | VYHODNOTENIE OKRÚHLEHO STOLA

 • Mária Huštátyová, Krajská organizácia Únie žien v Košiciach, členka Slovenskej siete proti chudobe.

 Vedeckí garanti:

 • ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
 • ThDr. Martin Uháľ, PhD., Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, riaditeľ IAS.
 • PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD., Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Dr. Róbert Lapko , ThD. PhD.
 • ThDr. Ján Jenčo, PhD.
 • Jozef Balica
 • Mgr. Slavomíra Mareková
 • Juraj Fenik, S.T.D.

Prípravný a organizačný výbor:

 • Mgr. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska
 • Mária Tomášová, OZ Madrina
 • Mária Huštátyová, Krajská organizácia Únie žien v Košiciach
 • Radoslav Lojan. S.T.D.
 • Ján Kocurko

Kontakt:

E-mail: slavomirama@gmail.com

Mobil: +421 905 597 254

Hlavný organizátor: 

Spolupracujúce subjekty:

 

            

      

 

 

                   

                   


Tlačová beseda

Chudobou je ohrozených 12,6 percenta Slovákov

Chudoba sa na Slovensku naďalej zvyšuje, ohrozených je ňou viac ako 12,6 percenta obyvateľov. Na hranici chudoby sa ocitlo asi 640-tisíc ľudí. Sú medzi nimi najmä rodiny s dvoma a viac deťmi, mladí ľudia, nezamestnaní, ale aj pracujúci, ktorí žijú od výplaty k výplate.

Na tlačovej besede na to dnes upozornila predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe Anna Galovičová. Slovensko podľa nej dostatočne proti chudobe nebojuje. „Treba investovať do sociálneho ochranného systému, budovať inkluzívnu spoločnosť a pochopiť, že sociálna politika je investícia, a nie strata,“ konštatovala. Na Slovensku sa podľa Galovičovej chudoba individualizuje, čiže prevláda názor, že za chudobu si môže človek sám. „Je nutná zmena myslenia,“ zdôraznila. Bojovať proti chudobe by mali podľa Galovičovej všetci, pričom neziskové organizácie zamerané na sociálnu inklúziu by mali dostať viac podpory. Zapájať by sa mali aj ľudia so skúsenosťou s chudobou. Zo strany vládnych orgánov treba podľa Galovičovej naďalej zvyšovať minimálnu mzdu a bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti. „Celková nezamestnanosť sa síce znížila, no dlhodobo nezamestnaných je asi 300-tisíc ľudí,“ povedala. Dodala, že za dôležitý považuje aj prístup k vzdelávaniu už od škôlky, a to najmä v prípade vylúčených komunít. Galovičová na záver informovala, že 30. novembra sa v národnej rade uskutoční 4. verejné vypočutie o chudobe, na ktoré pozvala všetkých občanov.

Zdroj/Celý článok:

http://fakt24.sk/spravy/6194-chudobou-je-ohrozenych-12-6-percenta-slovakov


4.Verejné vypočutie, 2017

Vážené členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe, sympatizanti, starostovia, odborníci, aktivisti, občania SR
pozývame Vás na 4. verejné vypočutie „Sociálna Európa a právo na dôstojný život“

štvrtok 30. novembra 2017 od 10.00 do 13.00 h.
Verejné vypočutie sa  koná v kinosále Národnej rady SR, pod záštitou podpredsedníčky Lucie Ďuriš-Nicholsonovej.

Verejné vypočutie bude spojené so seminárom

Možnosti a prekážky prechodu z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce, ktorý sa bude konať  v stredu  29. novembra  2017 o 14.30 h – 17h  v spoluorganizácii s Inštitútom zamestnanosti pod vedením Mgr. Ing. Michala Páleníka, PhD., v hoteli SOREA (blízko parlamentu).

Tu bude zabezpečená aj spoločná pracovná večera a ubytovanie pre členov z iných kútov Slovenska. 

V príspevku si predstavíme ako si bývalý nezamestnaný polepší ak sa zamestná (kalkulačka https://www.iz.sk/kalkulacka), ukážeme si vývoje regionálnych rozdielov a možné individuálne prekážky ľudí, ktoré im bránia zamestnať sa. Tieto prekážky nevedia sami odstrániť. (gambling, alkoholizmus, absencia dlhodobej starostlivosti).

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe

Zmluvy č. APVV-15-0722 – Sociálna pasca – náklady a cesta von.

Záväznú prihlášku o vašej účasti prosíme, z organizačných dôvodov, zaslať najneskôr do 20. novembra, bez toho nebude vstup do NR možný.

Ďalšie informácie a program Vám zašleme čoskoro.

Tešíme sa na Vás.

Verejné vypočutie je určené širokej verejnosti. Prosím informujte o tom svojich členov, aby sa aj oni stihli v požadovanom termíne zaregistrovať.

Právo a nádej na dôstojný život musíme mať všetci.

Miesto konania: Hotel SOREA, Kráľovské údolie 6, Bratislava

http://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia/kontakt/

So srdečným pozdravom PhDr. Anna Galovičová – predsedníčka SAPN

+421 905 602 993, slovindia@hotmail.com


Ako je to s chudobou na Slovensku dnes?

Chudobou je dnes ohrozených viac ako 12 percent obyvateľov Slovenska. Sú medzi nimi rodiny s dvomi či tromi deťmi, mladí ľudia, nezamestnaní ale aj mnohí ďalší. Patria tam aj ľudia, ktorí pracujú a žijú od výplaty k výplate. Ako sa im na Slovensku žije? A kto je zodpovedný za ich situáciu a hľadanie riešení – vláda, mimovládne organizácie, alebo žijeme vo veku, kedy má byť zodpovedný každý za seba? Diskutujú: Oľga Baková – novinárka, Zuzana Kusá – sociologička a odborníčka na tému chudoby, Lujza Schrameková – herečka, Martina Lubyová – prognostička a Janette Motlová – blogerka.

Záznam si môžete pozrieť na linku nižšie.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12248/129674#194