Petícia za zavedenie minimálneho základného príjmu

Takmer 119 miliónov ľudí v EÚ, čo predstavuje 23,7 % populácie, je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

My, členovia a členky Európskej siete pre zavedenie minimálneho základného príjmu (European Minimum IncomeNetwork) sme presvedčení, že táto situácia nie je nevyhnutná, ale je dôsledkom politických rozhodnutí. Jedným z takýhto rozhodnutí, ktoré je treba učiniť, je progresívna realizácia dobre nastavenej schémy minimálneho príjmu, zohľadňujúca životné náklady v každej európskej krajine, ktorá by zabezpečila pre všetkých, ktorí to potrebujú a na tak dlho, ako to potrebujú, dostatočný príjem umožňujúci dôstojný život a plnú spoločenskú participáciu. Žiadame vás o podporu boja proti chudobe a za garantovanú schému pomoci v hmotnej núdzi. Vaša podpora je dôležitá lebo dobre nastavená schéme pomoci v hmotnej núdzi:

 • pomôže ľuďom a rodinám s obmedzenými finančnými zdrojmi viesť dôstojný život.
 • pomôže ľuďom aktívne sa zapojiť do spoločnosti a do pracovného trhu
 • zabezpečí spoločenskú súdržnosť a lepšie zvládnutie premien, ktorými prechádza súčasný svet práce
 • zavádza minimálnu príjmovú hranicu, čím zabezpečí dôstojné príjmy a napomôže zvrátiť súčasný nebezpečný vývoj narastania „pracujúcej chudoby“
 • je nevyhnutným nástrojom vytvárania rovnosti v spoločnosti, lebo väčšia rovnosť je lepšia pre celú spoločnosť
 • napomáha lokálnej ekonomike a ekonomickej aktivite najmä vo výrazne znevýhodnených oblastiach
 • predstavuje iba malé percento výdavkov na sociálne zabezpečenie, no môže mať vysokú návratnosť, zatiaľ čo cena za nekonanie má nesmierne vysoké negatívne dopady pre jednotlivcov a dlhodobo aj pre celú spoločnosť
 • v spoločnosti založenej na peňažnej výmene sú ľudia v dôsledku chýbajúcej dobrej schémy pomoci v hmotnej núdzi vystavení netolerovateľne vysokému riziku.

Vyzývame na podniknutie konkrétnych krokov na progresívne zavedenie primeranej, dostupnej  a dôstojný život umožňujúcej schémy pomoci v hmotnej núdzi (minimálneho príjmu) ako súčasti komplexného systému sociálnej ochrany v súlade s Rámcovou smernicou EÚ.

Petícia EMIN (Na stiahnutie RTF)
Petícia EMIN (Na stiahnutie PDF)

 


Bus EMIN na Slovensku

Kampaň za dôstojný život

Súčasťou prebiehajúcej európskej kampane za dôstojný ľudský život je aj jazda oranžového autobusu EMIN BUS po krajinách Európskej únie, ktorý na Slovensko dorazí 12. júna. Jeho prvá zastávka bude v Rimavskej Sobote. Počas cesty po Slovensku navštívi mestá Banskú Bystricu, Žilinu a Bratislavu. Informovala predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe (SAPN) Anna Galovičová, ktorá zabezpečuje program pre účastníkov cesty EMIN BUS na Slovensku.

Od 24. apríla 2018 idú dva propagačné autobusy rôznymi trasami cez 32 štátov počas 64 dní a stanú sa aktérmi viac než 120 verejných programov po celé Európe. Týmto spôsobom sa má priblížiť širokej verejnosti (laikom, odborníkom i politikom) nevyhnutnosť dôstojného minimálneho príjmu ako základ sociálneho systému a zvýšiť podpora tejto myšlienky.

„Na Slovensko príde EMIN BUS z Maďarska a v R. Sobote ho očakávame okolo 16. 00 h v centre mesta. Súčasťou tamojšieho programu bude predstavenie Cigáni idú do neba, ktoré uvedú v tamojšom Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu. Samozrejme, že verejnosť sa môže zapojiť do diskusie s odborníkmi, ak aj s ľuďmi zažívajúcimi hmotnú núdzu pri autobuse,“ uviedla A. Galovičová. Doplnila, že v R. Sobote sa v uvedený deň uskutoční aj pracovné stretnutie členov SAPN, ktoré sa bude zaoberať prípravou svojich delegátov na novembrové 17. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťami s chudobou v Bruseli. Diskusia sa bude týkať dôstojného života pre každého, do ktorej sa zapojí európska delegácia na čele s Anne Van Lancker – hlavnou projektovou koordinátorkou a expertkou na minimálny príjem. Nebudú chýbať aj zástupcovia z EAPN – Česko.

Slovenská sieť proti chudobe je súčasťou Európskej siete proti chudobe (EAPN). Cieľom národnej siete SAPN, je zlepšiť situáciu chudobných ľudí v SR . Nastoľuje verejnú diskusiu spolu s obhajobou záujmov chudobných. Organizuje poradenstvo, vzdelávanie, konferencie a semináre zamerané na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia.
V súčasnosti združuje okolo 154 mimovládnych organizácií pracujúcich napríklad s Rómami, s bezdomovcami, s mnohodetnými rodinami a podobne.

Kontakt:
Anna Galovičová , EMIN národná koordinátorka
slovindia@hotmail.com, 00421 905 602 993
Dušan Plaček, dusan.placek@gmail.com

Trasa EMIN BUS: vyšiel z Bruselu a vracia sa do Bruselu. Na Slovensku je verejný program 12. júna 2018 v Rimavskej Sobote od 15h – 21h , EMIN Bus pri hoteli Zlatý býk
13. jún od 9h – 12h EMIN BUS v Banskej Bystrici na námestí SNP. V Žiline 13. Júna od 18h bude EMIN BUS na Hlinkovom námestí, kde bude dialóg s Petrom Gombitom – ambasádorom EMIN a zakladateľom centra Oáza – Nádej pre nový život a  ďalšími o dôstojnom živote pre každého. 14. Júna od 9h – 11h bude autobus pri Žilinskom samosprávnom kraji, kde bude prebiehať diskusia s kompetentnými a zástupcami neziskového sektoru.. 14. Júna o 16 – 18h bude verejný program v Mestskom parku v Piešťanoch, kde bude vystupovať Rómsky súbor Khamoro a bude verejná diskusia s dekanom Fakulty sociálnej starostlivosti Trnavskej univerzity a ďalšími expertmi zameraná na minimálny príjem. V Bratislave je verejný program 15. Júna od 9h – 12h v kinosále Národnej rady SR pod vedením sociálneho výboru a popoludní v Stredisku kultúry na Vajnorskej 24 , kde bude koncert Gizky Oňovej od 15h – 16.30h a od 17h – 18.30 modlitba za múdru Európu s dialógom Spoločne za dôstojný život pre všetkých. Večer na Kuchajde bude verejný program s hudobnou skupinou Kalich, s Petrom Gombitom a ďalšími vystupujúcimi.

EMIN BUS s dobrovoľníkmi a umelcami vo Viedni 1. Mája 2018

Program Bus EMIN SVK (Na stiahnutie)

 


Aktivisti upozorňujú na chudobu v Európe

Rádio Regina

A teraz pôjdeme trochu cestovať. Nepôjde však o výber destinácie letnej dovolenky, ale o zaujímavú cestu, ktorá od Veľkej noci spojí 33 štátov Európy, aby upozornila, že aj v 21. storočí žijú medzi nami tisícky ľudí v chudobe. Medzinárodný projekt EMIN 2 BUS TRIP vznikol na výzvu Európskej siete proti chudobe a jeho hlavným cieľom je eliminovať chudobu v Európskej únii. Medzi „cestujúcimi“ bude Slovensko zastupovať organizácia Slovenská sieť proti chudobe, ktorá sa v našej krajine venuje tejto problematike už viac ako desať rokov. Tatiana Šušková si pozvala k mikrofónu jej predsedníčku Annu Galovičovú, ktorá jej o veľkej ceste Európou povedala viac:

https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/159520/aktivisti-upozornuju-na-chudobu-v-europe


Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN)

Európska sieť minimálneho príjmu (EMIN) je neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa usilujú o odstránenie chudoby, zabezpečenie sociálnych istôt a dôstojný život pre všetkých. EMIN je organizovaný EÚ a na národnej úrovni vo všetkých členských štátoch Európskej únie a tiež na Islande, v Nórsku, Macedónii a Srbsku.

„Zníženie chudoby je politická voľba.“

Na stiahnutie:

 

 


EURÓPSKA KOMISIA: Správa o krajine – Slovensko 2018

Zo správy o krajine 2018 vyberáme:

 • Dlhodobá nezamestnanosť klesla v treťom štvrťroku 2017 na 4,9 %, no naďalej je jednou z najvyšších v EÚ.Počet detí do troch rokov vo formálnej starostlivosti o deti je veľmi nízky (0,9 %).
 • Pozitívom však je, že príjmová nerovnosť a chudoba sú naďalej na nízkej úrovni a zamestnanosť i nezamestnanosť sa rýchlym tempom zlepšujú.
 • Kľúčovým problémom je sociálno-ekonomické a vzdelávacie vylúčenie marginalizovaných rómskych komunít.
 • Inkluzívne vzdelávanie, obzvlášť s ohľadom na integráciu rómskych detí do kvalitného hlavného vzdelávacieho prúdu od raného veku, je však stále problematické.
 • Obavy vyvoláva aj segregácia rómskych detí na školách, pričom Slovensko je jednou z krajín s najvyšším podielom rómskych detí, ktoré navštevujú školy výhradne s rómskymi spolužiakmi.
 • Zamestnanosť osôb s nízkou kvalifikáciou stúpa, no stále je problematická.
 • Miera zamestnanosti žien (62,3 %) bola v roku 2016 naďalej výrazne nižšia než u mužov (76,9 %).
 • Vysoké percento nezamestnaných stále pripadá na mladých ľudí (17,2 % v roku 2016).
 • Situácia Rómov na pracovnom trhu je obzvlášť neuspokojivá. Odhaduje sa, že Rómovia predstavujú približne 8 % celkovej populácie, pričom žijú zväčša vo vidieckych oblastiach (UNDP, 2014).
 • Opatrenia na integráciu Rómov sa rozbiehajú len pomaly a na ich výsledky treba počkať.
 • Vykonávanie deinštitucionalizácie je pomalé, no plánujú sa ďalšie opatrenia.
 • Kľúčovým problémom krajiny je sociálno-ekonomické a vzdelávacie vylúčenie jej rómskych komunít.
 • Sociálne bývanie je naďalej nedostatočne rozvinuté a kritériá oprávnenosti na získanie dávok v nezamestnanosti sú prísne. Sociálne bývanie je nedostatočne rozvinuté a podmienky prístupu k nemu sú reštriktívne.
 • Príspevok na bývanie nie je dostupný pre tých, ktorí ho najviac potrebujú, pretože jeho udelenie je podmienené preukázaním oprávneného pobytu.
 • Slovensko má dlhodobo pomerne nízku úroveň príjmovej nerovnosti (meranú pomerom príjmov horného a dolného kvintilu). Príčinou nie je ani tak účinnosť daňovo-dávkového systému, ale skôr hlavne nízke mzdové rozpätie krajiny. Majetková nerovnosť je takisto medzi najnižšími v EÚ, čo súvisí s vysokou mierou vlastnenia nehnuteľností na bývanie, čo vedie k pomerne rovnomernej distribúcii aktív na bývanie.
 • Zavádzajú sa dodatočné opatrenia na riešenie rozsiahlych regionálnych rozdielov.
 • Prístup k osobnému bankrotu bol zjednodušený, čo môže podnietiť formálne zamestnávanie.
 • Výdavky na aktívne politiky trhu práce (APTP) sú stále medzi najnižšími v EÚ.

 

Zdroj: Správa o krajine – Slovensko 2018


Stav chudoby na Slovensku 2016


V členení podľa krajov sa v miere rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia prejavili výraznejšie regionálne disparity. Najvyšší podiel osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením zaznamenal Prešovský kraj (23,6 %). Nad celoslovenským priemerom sa nachádzal aj Žilinský, Košický a Banskobystrický kraj (19,9 % až 19,5 %). Naopak menej ohrození chudobou boli osoby v Nitrianskom kraji (17,4 %). Najmenej sa chudoba prejavila v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

 


Podľa EU SILC 2016 bolo rizikom chudoby po sociálnych transferoch ohrozených 12,7 % obyvateľov Slovenska (približne 670 tisíc osôb). V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu – o 0,4 percentuálne body (p.b.).  Najviac boli ohrozených chudobu obyvatelia Prešovského a Banskobystrického kraja. Naopak najnižšie hodnoty dosiahol Bratislavský a Trenčiansky kraj.

Oproti roku 2015 bol zaznamenaný zvýšený počet obyvateľov žijúcich v riziku chudoby v Prešovskom kraji (2,2  p.b.), Nitrianskom kraji (1,4 p.b.), Košickom kraji (1,3 p.b.), Trnavskom kraji (1,1 p.b.) a Žilinskom kraji (0,7 p.b.).


Z hľadiska veku sú deti viac ohrozené rizikom chudoby ako dospelé a staršie osoby. Osoby vo veku 0-17 rokov celkovo tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Miera rizika chudoby bola na úrovni 20,8 %. Deti boli dvojnásobne viac ohrozené rizikom chudoby v porovnaní so staršími osobami z vekovej skupiny 50-64 roční a pri 65 ročných a starších bol tento rozdiel viac ako trojnásobný.

Oproti roku 2015 bol zaznamenaný zvýšený počet osôb žijúcich v riziku chudoby vo veku 0-17 roční (0,7 p.b.), 18-24 roční (2,0 p.b.), 25-49 roční (0,6 p.b.) a 65 roční a starší (0,1 p.b.). Pokles počtu osôb žijúcich v riziku chudoby bol zaznamenaný iba v jednej vekovej kategórií a to u 50-64 ročných (0,3 p.b.).  S rastúcim vekom podiel osôb ohrozených rizikom chudoby postupne klesá. 


Z kategórie domácnosti so závislými deťmi sú z pohľadu miery rizika chudoby najviac ohrozenou skupinou domácnosti s dvoma dospelými a s troma a viac závislými deťmi (34,8 %). Ďalšou rizikovou skupinou sú domácnosti jedného rodiča s aspoň jedným závislým dieťaťom, t. j. neúplné domácnosti (33,6 %).

Čím  vyšší je počet závislých detí v domácnosti a rovnako absencia ďalšieho dospelého člena v prípade neúplných domácnosti vedie k tomu, že sa tieto typy domácností častejšie dostávajú do rizika chudoby.

Domácnosti so závislými deťmi boli na Slovensku celkovo viac vystavené riziku chudoby (17,2 %) ako domácnosti bez závislých detí (7,2 %) – takmer dvojnásobne. Medziročne miera chudoby vzrástla v domácnostiach so závislými deťmi o 1,5 p. b. a naopak v domácnostiach bez závislých detí klesla o 0,7 p. b.


Podľa statusu ekonomickej aktivity boli nepracujúce osoby (16,8 %) 2,5-krát viac ohrozené rizikom chudoby ako pracujúci (6,5 %). Oproti roku 2015 došlo k nárastu o 0,5 p.b. 6,5 % osôb neuniklo chudobe a to napriek tomu, že pracujú.

Celkovo boli najviac ohrozenou skupinou sú nezamestnané osoby 47,6 %. Oproti minulému roku bol v tejto kategórii zaznamenaný rast o 2,1 p.b. a taktiež vzrástol aj podiel iných neaktívných osôb a to na 19,8 % ( nárast o 4,1 p.b.).


V členení podľa krajov sa v miere nízkej pracovnej intenzity výrazne prejavili regionálne disparity. Najvyšší podiel osôb, ktoré boli ohrozené nízkou pracovnou intenzitou, bol zaznamenaný v Banskobystrickom (12,9 %) a v Prešovskom kraji (10,9 %). Nad celoslovenským priemerom sa nachádzal aj Košický kraj (8,3 %).

Menej ohrození nízkou pracovnou intenzitou boli obyvatelia Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja, pričom miera nízkej pracovnej intenzity mala najnižšiu úroveň v prípade Bratislavského kraja (2,2 %)


Celková miera materiálnej deprivácie v prípade vynúteného nedostatku v aspoň 3 položkách klesla o 1,2 p.b. (z 20,3 % na 19,1 %). Pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný vo všetkých vekových skupinách – najvýraznejšie vo vekovej skupine 65 roční a starší (o 2,1 p.b.)

V prípade vynúteného nedostatku v aspoň 4 položkách bol taktiež zaznamenaný mierny pokles vo všetkých vekových kategóriách.


Zdroj: ŠU SR  (2017)
EU SILC 2016 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia
EU SILC 2015 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia


Konferencia Sociologického ústavu SAV

Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne, kolegovia, priatelia,

pri príležitosti piateho výročia prijatia Odporúčania 2013/112/EÚ Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia
si vás dovoľujeme  srdečne pozvať
na konferenciu Sociologického ústavu SAV, sekcie metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a FES

Dôsledky chudoby a deprivácie v detstve na životné šance

Konferencia sa uskutoční   21. júna 2018  od 9:00 do 17:00 v Aule SAV Dúbravská cesta Bratislava – Patrónka.

Konferencie je  koncipovaná  ako dialóg spoločenských a medicínskych vedcov, odborníkov z verejnej správy zodpovedných za príslušné oblasti verejnej politiky a zástupcov občianskej spoločnosti. Jej cieľom je
-zhromaždiť a prezentovať výskumné poznatky spoločenských,  lekárskych a prírodných vied o účinkoch chudoby a deprivácie na kognitívne a sociálne napredovanie detí
– vykonať kritický odpočet pokroku Slovenska v znižovaní chudoby detí a
– upozorniť na potrebu razantnejšej intervencie verejných politík do zlepšovania životných podmienok detí na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o koncepcii a programe konferencie nájdete tu.
Na konferenciu sa už dnes môžete zaregistrovať tu.

Tešíme sa na stretnutie!

S poďakovaním za váš záujem

Zuzana Kusá
za programový a organizačný výbor konferencie

Sociologický ústav
Slovenská akadémia vied
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421-2-529 64 355 104
mobil: +421-0-918 800 039
e-mail: zuza.kusa@savba.sk
www.sociologia.sav.sk